Endringar i tilskot til idrettsanlegg i kommunane

Det er varsla endringar i vilkår og handsaming av søknadar om tilskot til idretttsanlegg. Med bakgrunn i dette, vil ny søknadsrunde opne den 1. september 2019.

Klikk for stort bilete Bk Aguilar from Pexels

Mellom anna vert vilkår om kommunal garanti avvikla, førehandsgodkjenning av vedtekter avvikla, særskilde vurderingar av tilskot vil som hovudregel verte avvikla og det vert gjort nokre justeringar i dokumentasjonskrav. Når det gjeld idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning, vil dette frå verknad allereie frå 15. juni 2019, noko som inneber at anlegg som har byggjestart frå og med 15. juni 2019 ikkje treng idrettfunksjonell førehandsgodkjenning for å søkje tilskot. Dette vert ikkje gjeve tilbakeverkande kraft.

Det er viktig å ta kontakt med kommunen for å informere om søknad og å få råd og rettleiing før søknadsfrist 1. september.

Ta kontakt med kulturkonsulent Christine.ovrelid@hareid.kommune.no