Korona - sjukeheim/dagsentera/Hjellebakken/heimetenester

Oppdatert 23.03 kl 1600.
Her finn du oppdatert informasjon om situasjonen på helse- og omsorgstenestene våre.

Siste oppdateringar: 

 • Jordmor også flytta til Hareid barnehage
 • Lenke til info om legesenter
 • Rutiner for formidling av gåver til brukarar
 • Informasjon om flytting av helsestasjonen

Klikk for stort bilete 

Sjå også vår koronaportal for informasjon om dei andre tenestene våre.

Generelt om besøksforbod ved alle institusjonar

Vi ønsker å skåne brukarane våre sidan dei er i risikogruppene for å utvikle alvorleg sjukdom av koronaviruset. Vi er også opptatt av å beskytte helsepersonellet vårt fordi desse vil vere heilt naudsynte for å handtere den pågåande krisa.

Besøksforbodet er eitt av tiltaka vi har sett i verk for å skjerme institusjonane våre for smitte. Desse tiltaka er i tråd med nasjonale retningslinjene og vedtak i den lokale kriseleiinga.

Å invitere/ta med bebuarar ut på tur/heim på besøk er ikkje i tråd med intensjonen i besøksforbodet. Dei som går ut av institusjonen risikerer å bli smitta av koronaviruset. Det kan få alvorlege konsekvensar for alle bebuarane og brukarane.

Lege/Legevakt

Sjå her for meir informasjon.

Sjukeheimen

Hareid kommune har innført besøksforbod ved Hareid sjukeheim. Det vil berre vere tillate med heilt naudsynte besøk. Desse skal avtalast på førehand.

Vi ønsker også at gåver til bebuarane blir avgrensa til post, aviser og liknande på grunn av smittevern. Blomstergåver er dessverre ikkje tillete.

Ta kontakt via følgande telefonnummer for å avtale besøk og vidareformidling av gåver:

Korttidseining

700 37 522

Bueining

700 37 533

Skjerma eining

700 37 539

 

Det er kjøpt inn nettbrett til institusjonane som bebuarar og pårørande kan sjå og snakka gjennom. Det er forseinkingar på levering, so vi får dei dessverre ikkje før etter påske. Meir info om korleis kjem snart.

Heimeteneste

Brukarane av heimeteneste, og deira pårørande, må no bu seg på at vi ikkje vil kunne levere den same standarden på tenestene våre. Vi må prioritere kvar vi nyttar helsepersonellet vårt. Eksempel på reduksjon kan vere praktisk bistand i heimen eller hjelp til personlig hygiene – utover minstestandard. Det vil bli gjort individuelle vurderingar.

Dersom ein brukar av heimeteneste får symptom på luftvegsinfeksjon må vedkomande ta kontakt med vakttelefonen til heimetenesta snarast på 915 66 732 for å avklare vidare oppfølging.

Tekniske hjelpemiddel

Vi tar ikkje imot tekniske hjelpemiddel frå heimane på grunn av fare for smitte.

Les meir om handtering av hjelpemiddel.

Hadartun omsorgsbustader

Hareid kommune har innført besøksforbod ved omsorgsbustadene på Hadartun. Det vil berre vere tillate med heilt naudsynte besøk. Desse skal avtalast på førehand.

Vi ønsker også at gåver til bebuarane blir avgrensa til post, aviser og liknande på grunn av smittevern. Blomstergåver er dessverre ikkje tillete

Ta kontakt via følgande telefonnummer for å avtale besøk: 915 66 732 (vakttelefonen til heimetenestene)

Kjøken/matombering

For å sikre matproduksjon er et berre tilsette som har tilgang til  kjøkkenet og matsal.

Bebuarar på sjukeheim og omsorgsbustader Hadartun vil få servert/utlevert mat på avdeling eller i leilegheitene på Hadartun.

Matombering til eksterne heimar som vanleg, men den som leverer maten vil ikkje kome inn i bustadane.

Kjøkkenet kan kontaktast på 907 00 825 (kl 09-15.00)

Hjellebakken omsorgsbustader/avlastningsleilegheiter

Hareid kommune har innført besøksforbod ved Hjellebakken. Det vil berre vere tillate med heilt naudsynte besøk. Desse skal avtalast på førehand via telefon 906 76 345.

Vi ønsker også at gåver til bebuarane blir avgrensa til post, aviser og liknande på grunn av smittevern. Blomstergåver er dessverre ikkje tillete.

Dagsenteret Sanzibar er stengt.

Støttekontakt

Alle støttekontakter og mottakarar har fått informasjon om at det er midlertidig stopp i denne tenesta på grunn av covid-19 og forebyggande smitteverntiltak.

Dagsenter for eldre

Dagsenter for eldre på sjukeheimen er stengt.

Det vil bli oppretta kontakttelefon for brukarar.

Dagsenter fellesskapet psykisk helse

Dagsenter for fellesskapet psykisk helse er stengt.

Det vil bli oppretta kontakttelefon for brukarar.

Helsestasjon

Hareid helsestasjon har fått midlertidig ny adresse i HAREID BARNEHAGE, Reina 2.
Ansatte på helsestasjonen kan kontaktast på telefon:

 • leiande helsesjukepleiar Ann Elin Skeide: 95461323
 • helsesjukepleiar Hanne Voksøy: 95472968

Akkurat no pågår flytting av helsestasjonen, og vi prøvar å vere operative frå onsdag 18/3.

Opningstid er tysdag og torsdag kl 9-15 for avtalte besøk. 

 • Ingen drop-in teneste, alt må avtalast på førehand
 • Ingen søsken får vere med, og alle som kjem på helsestasjonen må vere friske.
 • Ingen heimebesøk.
 • Mandag, onsdag og fredag kan helsesjukepleiar nåast på telefon.

Tenesta går på minimumsnivå: 

 • Vi prioriterer alle som skal ha vaksiner 0-15 mnd, nyfødde, 6 vekerskontroll med lege, samt følger opp born med spesielle behov.
 • alle grupper og kurs vert utsatt inntil vidare. 
 • Jordmor skal frå onsdag 25/3 også ha kontor i Hareid barnehage ikkje ved Hareid legesenter. Dvs ho er fysisk tilstades i Hareid barnehage kvar onsdag eller kan nåast på telefon 70037750 tysdag og torsdag kl 9-15.
 • Helsesjukepleiar på skulane vil ha heimekontor, men vil også verte omdisponert i kommunen ved behov, og kan derfor verte utilgjengelig i periodar.
 • Hareid ungdomsskule: Siri Berntsen, tlf: 95467841 Hareid og Brandal skule: Wenche Relling, tlf: 47507791 Hjørungavåg og Bigset skule: Vibeke Brune Slettebakk, tlf: 48208672
 • Helsestasjon for ungdom vert stengt denne perioden

Følg helsestasjonen på deira Facebook-side for oppdateringar.

Fysikalske Institutt Hareid

Stengt på grunn av smittefare frå 16. mars til 26. mars.