No kan du søkje om støtte frå næringsfondet

Vi har fått nesten 600.000 kroner som skal delast ut.

Bilete av Hareidselva. Det er vår og det er bekkblom i vasskanten. - Klikk for stort bilete Erlend Friestad  

Næringsfondet har fått tilført 599.940 kroner i fylkeskommunen si tildelingsrunde for 2022. Det er no mogleg å søke på desse midlane. Næringsfondet kan støtte prosjekt med inntil halvparten av prosjektkostnaden, maksimalt støttebeløp er likevel 150.000 kroner.

Skal du til dømes investere i utstyr til ein verdi av 200.000 kroner, kan du få 100.000 kroner i støtte. For prosjekt som har eit kapitalbehov på 300.000 kroner eller meir, vil det uansett ikkje bli gitt meir støtte enn 150.000 kroner.

Tiltak som får støtte frå næringsfondet må bidra til å skape nye eller sikre eksisterande arbeidsplassar. Støtta frå fondet skal ha ein utløysande effekt på prosjektet.

Tilskotet blir delt ut etter  retningslinjene for kommunale næringsfond vedteke av kultur-, næring- og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune 01.02.2022. Dei kan du lese om her.

Søknadsfrist for behandling før sommarferien er 19. juni 2022.

Det er næring- og miljøutvalet som handsamar søknadane. Dei vil etter planen gjere det i møte 5. juli.