Pedagogisk psykologisk teneste

Korleis få kontakt med PPT? 
Foreldre/føresette, unge og vaksne kan ta direkte kontakt med oss i PPT. Er det barnehage, skule eller andre instansar som ynskjer teneste hjå PPT, må foreldre/føresette alltid gje skriftleg samtykke før PPT tek til med utgreiing.  

Korleis arbeider PPT? 

For å få best muleg kjennskap til barnet, ungdommen eller den vaksne sine behov, tek vi oss god tid til samtale og kartlegging. Samtale med foreldre/føresette er ein viktig del av undersøkinga ved PPT. Deretter gjer vi ei kartlegging ved hjelp av samtaler med samarbeidspartnarar (skule, barnehage.....) I nokre høve kan det vere aktuelt med vidare testing før vi kjem fram til kva tiltak som skal setjast i verk.

Kva slags hjelp gir PPT? 

PPT samarbeider med og gir rettleiing til elevar, foreldre/føresette, barnehagar, skular og vaksenopplæring i spørsmål som gjeld trivsel og læring. Vi ynskjer å legge tilhøva til rette slik at barn og unge skal få utvikle seg best muleg ut i frå evner og føresetnader. Dette inneber arbeid med: gode klasse- og skulemiljø, god leiing, sosial og emosjonell fungering, språk og tale, skulefag, funksjonshemmingar og tilpassing. 

PPT føretek utgreiingar som er viktige for læringsarbeidet og er sakkunnig instans ved tilråding om spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Vi tilviser vidare og samarbeider med andre instansar som psykiatriske poliklinikkar, NAV og helsestasjonar når det er behov for slikt samarbeid. 

PPT er heimla i opplæringslova og oppgåver i høve til skulen er å drive: organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling og sakkyndig vurdering. 

Vi som arbeider i PPT har teieplikt og tenester frå PPT er gratis. 

PPT kontoret i Ulstein og Hareid er for tida samansett av rådgjevarar med ulik utdanning og røynsle. Grunnutdanning er barnevernpedagog, logoped, førskulelærarar og lærarar med vidareutdanning i spesialpedagogikk. For å kunne gi så god hjelp som råd er, prøver vi i kvart enkelt høve å finne den rådgjevaren som har rettast og best kompetanse på det aktuelle problemområdet. 

Telefontid: 09.00 - 15.00
Besøksadresse: Blåhuset 3. etasje, Vikemyra 1, 6065 Ulsteinvik (Inngang: Glasheisa på sjøsida)
Postadresse: Postboks 200, 6067 Ulsteinvik 
Telefon: 70 01 75 00 
E-post: pptulha@ulstein.kommune.no

Leiar: Ingrid Evebø tlf 94 88 40 62
PPT i Ulstein og Hareid har 6.75 stillingsheimlar

Tilsette:

Leiar: Ingrid Evebø Haug – tlf. 948 84 062
E-post: ingrid.evebo@ulstein.kommune.no

Sekretær: Mari Tvergrov – tlf. 469 23 051
E-post: mari.tvergrov@ulstein.kommune.no

Ingeborg Dyrhaug Hatløy- tlf. 469 57 614
E-post: ingeborg.hatloy@ulstein.kommune.no

Mildrid Flø – tlf. 948 87 280
E-post: mildrid.flo@ulstein.kommune.no

Kristin Sæther – tlf. 469 51 825
E-post: kristin.sather@ulstein.kommune.no

Sølvi Dimmen – tlf. 975 61 481
E-post: solvi.dimmen@ulstein.kommune.no

Mona Eri Pettersen – tlf. 918 76 237
E-post: mona.eri.pettersen@ulstein.kommune.no

Marit Hovdenak – tlf. 948 84 670
E-post: marit.hovdenakk@ulstein.kommune.no

Randi Lyngbø Ottesen – tlf. 912 43 229
E-post: randi.ottesen@ulstein.kommune.no

 

 

 

Publisert av Helga Bøe-Grimstad. Sist endra 11.05.2017
Fann du det du leita etter?
Login for redigering