Pedagogisk psykologisk teneste (PPT)

PPT - Klikk for stort bilete PPT

 

 

Interkommunalt PPT - Ulstein-Hareid-Volda-Ørsta

Telefontid: 09.00 - 15.00
Besøksadresse: Blåhuset 3. etasje, Vikemyra 1, 6065 Ulsteinvik (Inngang: Glasheisa på sjøsida)
Postadresse: Postboks 200, 6067 Ulsteinvik 
Telefon: 70 01 75 00 
E-post: ppt@ulstein.kommune.no

PPT skal vere ei tydelig og kompetent teneste som skal arbeide førebyggande, kome tidleg inn og bidra til heilskap og samanheng. PPT skal vere på overordna nivå og skal i all hovudsak bistå leiinga i skular og barnehagar med kompetanseheving og organisasjonsutvikling. Dette for å heve kompetansen i det ordinære tilbodet og såleis legge til rette for tilpassa, inkluderande og likeverdig opplæring for alle. Dette arbeidet vil kunne hindre at barn og elevar vil trenge spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

Organisasjonsutvikling kan handle om at PPT bistår skular og barnehagar med endringsarbeid som går over fleire år t.d det å leie og drive eit utviklingsarbeid. For at dei vaksne skal utvikle seg til gode leiarar (autoritativ leiing), må ein arbeide systematisk og langsiktig. Først og fremst må ein arbeid med verdigrunnlag, haldningar, menneskesyn, læring, leik, sosial og emosjonell kompetanse. Dette for å skape eit miljø der alle skal høyre til, trivast og lære ut i frå eigne føresetnadar og behov. Meistring og motivasjon er sentralt.

Kompetanseheving kan handle om kurspakkar med innhald som til dømes:

  • Korleis førebygge, avdekke og handtere mobbing
  • Utvikle trygge og inkluderande læringsmiljø
  • Korleis sikre tilpassa, likeverdig og inkludere opplæring for elevar med ulike typar diagnose t.d ADHD, Autisme eller Spesifikke språkvanskar
  • Korleis legge til rette for matematikkmeistring for alle
  • Korleis førebygge språkvanskar, lese og skrivevanskar

PPT skal arbeide forskings og kunnskapsbasert. PPT er kommunen sin rådgjevande, sakkunnige instans som og skal skrive sakkyndig vurdering der lova krev det. Til dømes ved framskut og utsett skulestart, heilt eller delvis fritak frå opplæringsplikta og for elevar som treng spesialundervisning eller spesialpedagogisk hjelp. PPT har og ansvar for vidaregåande opplæring, lærlingar, lærekandidatar og vaksenopplæring.

Tilsette

Ann-Karin Sætre

Ped.psyk.rådgiver

48017429

ann.karin.saetre@ulstein.kommune.no

 

Beate Farstad

Ped.psyk.rådgiver

48017425

beate.farstad@ulstein.kommune.no

 

Ingrid Redse Mjaaseth

Ped.psyk.rådgiver

48017432

ingrid.redse.mjaaseth@ulstein.kommune.no

 

Daria Thea Dahl

Ped.psyk.rådgiver

46385343

daria.thea.dahl@ulstein.kommune.no

Teamleiar grunnskule

Eilin Kalvøy

Ped.psyk.rådgiver/ logoped

91243229

eilin.kalvøy@ulstein.kommune.no

 

Hege Abeltun

Ped.psyk.rådgiver

48017431

hege.abeltun@ulstein.kommune.no

 

Ingeborg Dyrhaug Hatløy

Ped.psyk.rådgiver

46957614

ingeborg.hatloy@ulstein.kommune.no

 

Ingrid Evebø Haug

PPT-leiar

94884062

ingrid.evebo@ulstein.kommune.no

Leiar

Kristin Sæther

Ped.psyk.rådgiver/PMTO terapeut

46951825

kristin.sather@ulstein.kommune.no  

 

Linda Velsvik, Bergli

Ped.psyk.rådgiver/ Logoped

48017421

linda.velsvik.bergli@ulstein.kommune.no

 

Mari Irene Tvergrov

Sekretær

48017422

mari.tvergrov@ulstein.kommune.no

 

Mariann Lillerovde

Administrativ konsulent

46923051

mariann.lillerovde@ulstein.kommune.no

 

Marit Hovdenak

Ped.psyk.rådgiver

94884670

marit.hovdenak@ulstein.kommune.no

Teamleiar førskule

Mildrid Flø

Ped.psyk.rådgiver

94887280

mildrid.flo@ulstein.kommune.no

 

Mona Eri Pettersen

Ped.psyk.rådgiver

91876237

mona.eri.pettersen@ulstein.kommune.no

 

Randi Janne Kvammen

Ped.psyk.rådgiver

48017426

randi.kvammen@ulstein.kommune

 

Sølvi Dimmen

Ped.psyk.rådgiver

97561481

solvi.dimmen@ulstein.kommune.no

 

Tina Liadal Herrevold

Ped.psyk.rådgiver

48017427

tina.liadal.herrevold@ulstein.kommune.no

 

Veronica Sundgot Hide

Ped.psyk.rådgiver

48017423

veronica.sundgot.hide@ulstein.kommune.no

Teamleiar VGO/Vaksen opplæring

Vibeke Arhaug

Sekretær

48017422

vibeke.arhaug@ulstein.kommune.no

 

Viviann Skeide

Ped.psyk.rådgiver

48017428

viviann.skeide@ulstein.kommune.no

Publisert av Helga Bøe-Grimstad. Sist endra 04.06.2018
Fann du det du leita etter?
Kontaktperson (1)
Login for redigering