Verktøy

Her finn de ei samla oversikt over verktøy som vert brukt i BTI-arbeidet:

Barn og unges signal på mogleg mistrivsel (PDF, 195 kB)

Skala på uro barn og unge (PDF, 231 kB)

Skala for uro foreldre/føresette (PDF, 223 kB)

Observasjonsskjema barn og unge 0-18 år (DOCX, 764 kB)

Tips til undringssamtale - barn (PDF, 247 kB)

Tips til undringssamtale - foreldre/føresette (PDF, 244 kB)

Den nødvendige samtalen (PDF, 249 kB)

Førebuing og gjennomføring av møte (PDF, 248 kB)

Samtykke til samhandling

Melding til koordinerande eining

 

Barn og unges helseteneste:

Handlingsforløp for kartlegging, tiltak, tilvising, samarbeid og medverknad for dei 7 vanlegaste psykiske helseplagene til barn og unge. Kven gjer kva? (fastlege, helsestasjon og skulehelseteneste, barnehage, skule, PPT, teneste for psykisk helse og rus, fysio- og ergoterapiteneste, barnevern, koordinerande eining, BUP):

- Angst

- Autismespekterforstyrringar

- Bekymring for barn 0-3 år

- Vanskar med merksemd og uro

- Spisevanskar og spiseforstyrringar

- Depresjonsplager og triste følelsar

- Vald, overgrep og omsorgssvikt

Foreløpig Helse Fonna sin modell, Helse Møre og Romsdal held på å utarbeide sin eigen modell, den kjem i 2023.