Samleside for all informasjon om koronapandemien i Hareid kommune

Denne sida blir kontinuerlig oppdatert med siste nytt og anna viktig informasjon om koronapandemien.

Trykk på pilane/plussteiknet til høgre for å lese om kvart punkt.

Siste nyheiter om koronasituasjonen
Har du framleis koronaspørsmål du ikkje har fått svar på?

Dersom du ikkje finn svaret på det du lurar på under punkta ovanfor, kan du sende ein e-post til korona@hareid.kommune.no. Vi svarer fortløpande, men har avgrensa kapasitet.

Du kan også ringe den nasjonale koronatelefonen på 815 55 015.

Korona-smitte i Hareid kommune

Hareid kommune meldar normalt berre om smittetilfelle kvar veke og elles dersom vi meiner at innbyggarane treng informasjon (til dømes om ein smitta har vore på eit arrangement og deltakarane bør følgje ekstra med på symptom).

* Det nasjonale smitteregisteret MSIS (som mange medium nyttar i sine oversikter) hentar tala frå eit register som er knytt til folkeregistrert adresse. Det er ikkje nødvendigvis det same som bustad- eller tilhaldsadresse. Det kan derfor vere avvik frå dette talet og tala som vi melder.

Koronavaksinering i Hareid kommune

Arbeidet med å vaksinere mot covid-19 i Hareid kommune er godt i gang.
Hald deg oppdatert på vaksineportalen vår.

Den blir oppdatert fortløpande med status, kven som skal ha vaksine, tidspunkt for vaksinering med meir. Målet vårt er at du på denne sida skal få svar på dei fleste spørsmåla du har om koronavaksine.

Nasjonale informasjonssider om koronapandemien
Koronatesting og hurtigtesting i Hareid kommune

Du bør teste deg dersom du:

 • har fått symptom på luftvegsinfeksjon - også milde.
 • dersom du er nærkontakt med person som har fått påvist smitte
 • dersom du har fått varsel i smittestopp-appen
 • Dersom det er kapasitet testar vi også for koronasertifikat.

Det kan også bli aktuelt å teste nærmiljø til personar som har fått påvist smitte, til dømes arbeidsplass, skule, idrettslag eller liknande.

Hurtigtest/sjølvtest

Vi tilbyr sjøvtestarar (hurtigtest) til personar som har symptom på luftvegsinfeksjon eller nærkontaktar. Dersom det er aktuelt vil vi også nytte hurtigtestar til massetesting.

Merk: Vi delar ikkje ut hurtigtestar for sikkerheitsskuld. Vil du hurtigteste deg før reise eller juleselskap, må du skaffe hurtigtestar sjølv - til dømes på apotek.

Her kan du få hurtigtestar:

 • Har du barn i skule eller barnehage, kan vil du få hurtigtest derfrå når barnet ditt er nærkontakt
 • Andre kan hente hurtigtest i testbrakka ved det gamle legesenteret kvardagar mellom 1230 og 1330.
 • Privatpersonar kan også hente testar ved smitteklinikken. Den held til i helsehuset. Eigen inngang frå Strandgata (til venstre for biblioteket). Opningstider: 08-15.

 

Dersom du får positivt svar på hurtigtest skal du gjere følgande:

Er du over 16 år og har hatt covid dei siste tre månadene eller har fått 3. dose med vaksine:

Alle andre:

 • Kontakt legesenteret på 70 30 70 70 for å bestille laboratorietest (PCR) eller profesjonell hurtigtest

 

Ordinær test /laboratorietest (PCR)/profesjonell hurtigtest

Dersom du treng "vanleg" test, må du ta kontakt med Hareid legesenter på 70 30 70 70. Telefonen er open frå 08-15 alle kvardagar bortsett frå pause kl 1100-1230. 

Vi tilbyr test til faste tidspunkt alle kvardagar.

Testing må avtalast på førehand.

Dagleg testing frå kl. 1215

Testing i brakka ved sidan av det gamle legesenteret (Finnsgardmarka)

Testing i helgane er etter nærare avtale med legevakt. Dei når du på telefon 116 117.

Isolasjon og karantene

Frå onsdag 25. januar kan alle nærkontaktar sleppe karantene dersom dei testar seg dagleg. Dette også husstandsmedlemmar og tilsvarande nære.

Du blir nærkontakt dersom du har vore i kontakt med ein smitta mindre enn 48 timar før personen testa positivt eller fekk symptom. Du må ha vore nærare enn to meter i minst 15 minutt eller hatt fysisk kontakt eller hatt kontakt med sekret (spytt, mm).

Den smitta har no ansvar for sjølv å varsle sine nærkontaktar.

Følgande reglar gjeld no for nærkontaktar:

Husstandsmedlemmar og tilsvarande nære

(Dei du bur med, bestevener, kjærast, overnattingsbesøk og andre du har hatt nær kontakt med over tid.)

Du må i 10 dagar karantene, MEN karantenen kan erstattast av dagleg testing. Godkjende testar kan vere både hurtigtestar og laboratorietest (PCR).

 • Dersom du bur med den smitta, må du teste deg dagleg i 11 døgn
 • Dersom du er «tilsvarande nær», må du teste deg dagleg i 5 døgn

Dersom du ikkje følgjer testregimet må du vere i karantene i 10 dagar og følgje reglane for smittekarantene.

Hurtigtestar får du frå smitteklinikken på legekontoret (inngang frå Strandgata) og testbrakka (ved gamle legesenteret. Sjå punkt om hurtigtesting for opningstider.

 

Øvrige nærkontaktar

(Til dømes klassekameratar, kollegaar eller personar du har på middagsbesøk)

Øvrige nærkontaktar er ikkje pliktige til å gå i karantene eller teste seg. Vi rår likevel til at de tek to testar:

 • Fyrste test på dag 3 etter nærkontakten
 • Andre test på dag 5

Er du i tvil om du er øvrig nærkontakt eller tilsvarande nær som husstandsmedlem, kan du gå ut frå at du er «tilsvarande nær» og følgje dagleg testregime. Då er du på den sikre sida.

 

Testing av barn

Barn og unge under 16 år skal ikkje testast dersom dette er vanskeleg å få til.

 

Positiv hurtigtest?

Får du positiv hurtigtest i karantenetida/testregimet, skal du i isolasjon som smitta. Hugs at du må sjølv varsle dei du er nærkontaktar med. Nytt gjerne appen Smittestopp for å melde frå.

Dersom du er over 16 år, har hatt covid-19 for mindre enn tre månadar sidan eller har fått oppfriskingsdosen (dose 3), treng du ikkje å få stadfesta den positive hurtigtesten med laboratorietest.

Alle andre må kontakte legekontoret på 70 30 70 70 for å bestille laboriatorietest.

Reglane for dei som er smitta, er som før – då må du i isolasjon minst seks døgn. Du må også ha vore feberfri i minst 24 timar (utan febernedsettande).

 

Isolasjon – når du har positiv test

Det er felles isolasjonsreglar uavhengig av virusvariant.

Dersom du får positiv test (hurtigtest eller laboratorietest) skal du umiddelbart isolere deg. Ein positiv hurtigtest må stadfestast med laboratorietest (PCR). Kontakt legesenteret for å bestille: 70 30 70 70.

Er du stadfesta smitta, men ikkje har symptom, kan du gå ut av isolasjon 6 døgn etter positivt testresultat.

Er du stadfesta smitta med symptom skal du isolere deg i minimum 6 døgn. Etter desse 6 døgna kan du gå ut av isolasjon når du har vore feberfri i minst 24 timar utan bruk av febernedsettande.

Information in foreign languages

Til deg som er norsktalande: Erfaringsmessig er det ikkje mange framandspråklege som går inn på våre heimesider. Vi håpar derfor du kan vere med å spreie informasjon på morsmålet til dei du kjenner som ikkje har norsk som morsmål.

 

Lege og legevakt under koronapandemien

Oppdatert 20. januar 2022:

Alle som skal til lege MÅ ha avtale på førehand, uavhengig om dei kjem med luftvegsinfeksjon eller ikkje. 

Frå 30. november må alle over 12 år nytte munnbind når dei oppheld seg i lokala til legesenteret.

Telefonnummer til legesenter er 70 30 70 70.

Telefonen er open frå 08-15 alle kvardagar bortsett frå pause kl 1100-1230.

Personar med symptom på luftvegsinfeksjon vil bli vist til smitteklinikken. Den har inngang mot Strandgata.

Ring legevakt  på telefon 116 117 om du har behov for legehjelp utanom opningstida.

 

Testing av covid-19

Sjå eige punkt på samlesida.

 

Ordinær legetime

Telefonnummer til legesenter er 70 30 70 70.

Skal du til avtalt time for noko anna enn infeksjonssjukdom, men er forkjøla/feber/har andre symptom på luftvegsinfeksjon må du ringe legekontoret på førehand og gi beskjed. Dei vil då vurdere kva som skal skje vidare.

 

Legevakt

Etter ordinær opningstid er det legevakt som må kontaktast (telefon 116 117). Legevakt skal berre nyttast til konsultasjonar som ikkje kan vente til dagtid når legekontoret er ope. Alle som skal til legevakt må ha avtale på førehand. Gi tydeleg beskjed dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon/feber. 

Ikkje ring legekontor, legevakt eller 113 viss du har generelle spørsmål om koronaviruset. Folkehelseinstituttet har oppretta ei eiga telefonlinje til dette: 815 55 015.

Avstand, sosial kontakt, heimekontor, reise, med meir

Oppdatert 14. januar 2021

Avstand og sosial kontakt

Essensen i råda og tiltaka er at vi må halde avstand og tenke gjennom kor mange nærkontaktar vi har. Det er ikkje slik at ikkje alt som er lov, er smart.

 • Reduser talet på nærkontaktar, men ikkje isoler deg.
 • Treff andre utandørs om mogleg.
 • Unngå å nytte kollektivtrafikk når det er trengsel
 • Alle bør halde minst 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmar og tilsvarande nære (kjærast eller besteven til dømes).
 • Rådet om 1 meter avstand gjeld ikkje på fritida for barn i barnehage- og barneskulealder eller vaksne som yter tenester for barn, unge og sårbare gruppe.
 • Du bør ikkje ha meir enn 10 gjestar heime i tillegg til dei du bur med. Det bør vere 1 meter avstand mellom gjestane.
 • Barn i barnehage eller barneskule kan ha fleire på besøk frå same kohort, sjølv om dei blir fleire enn råda tilseier.
 • Personar med risiko for å få alvorleg sjukdom av covid-19 bør skjerme seg og uvaksinerte bør skjerme seg. Dei bør vere særskild forsiktige i store forsamlingar og andre stader med trengsel. Likevel: Det er viktig med noe sosial kontakt, så ikkje isolasjon er ikkje vegen.

Heimekontor

Påbod om heimekontor dersom dette er praktisk mogleg og ikkje til hinder for viktig og naudsynt arbeid på arbeidsplassen.

Hugs god ventilasjon/lufting i situasjonar der du er i same rom over lengre tid med personar du ikkje bur med.

 

Reise

Det ligg ingen nasjonale råd om reiseaktivitetar, bortsett frå å unngå nærkontaktar, halde avstand og bruke munnbind i enkelte situasjonar.

Merk: Det kan vere lokale råd/reglar til staden du skal. Då er rådet at du skal følgje dei strengaste reglane. Til dømes er det strengare tiltak på delar av Austlandet. Dersom du kjem derfrå til Hareid, skal du følgje reglane frå Austlandet. Skal du frå Hareid til Austlandet, skal du også følgje reglane for austlandet.

For fritidsaktivitetar, arrangement og reiser til utlandet - sjå eigne punkt.

Munnbind

Oppdatert 14. januar

Det er påbod med munnbind følgande stader:

Når det ikkje er mogleg å halde minst 1 meter avstand

 • i butikkar, kjøpesenter, serveringsstader, kollektivtransport, taxi og innandørs stasjonsområde/venterom.
 • hos frisørar, hudpleiarar og andre ein-til-ein-verksemder.
 • på innandørs arrangement, i bibliotek og museum.
 • påbodet gjeld ikkje medan du sit ved eit bord på serveringsstad eller et eller drikk sitande.

Det er ei anbefaling å nytte munnbind i andre situasjonar der det er tett med folk og vanskeleg å halde avstand.

Arrangement og samlingar

Oppdatert 21. januar

Det er innført munnbindpåbod på innandørs arrangement om meteren ikkje kan haldast.

Privat samankomst: 

 • (jubileum, julebord, fest etter seremoniar mm) Maksimalt 30 personar innandørs på offentleg stad, i lånte eller leigde lokale. Utandørs kan de vere maksimalt 50
 • Det er gjort unnatak for minnestund etter gravferd. Her er grensa maks 50. Sjølve gravferda er eit offentleg arrangement (sjå under).
 • Barn i same gruppe eller klasse i barnehage eller skule kan møtast med naudsynt tal på vaksne sjølv om dei blir fleire enn 30 til saman.
 • Utandørs kan private samankomstar samle inntil 50 personar.
 • (I private heimar er rådet å ha maks ti gjestar.) 

Offentleg arrangment:

 • Innandørs: Maksimalt 30 personar. Men opptil 1500 kan delta om dei sit på faste tilviste plassar under heile arrangmentet (inga mingling). Er det fleire enn 200 deltakarar må publikum bli delt inn i kohortar på maks 200 personar. Det må heile tida vere minst 2 meter mellom gruppene.
 • Utandørs: Inntil 200 personar utan faste tilviste plassar, men inntil 3000 dersom dei sit på faste, tilviste plassar. Er det fleire enn 200 deltakarar må publikum bli delt inn i kohortar på maks 500 personar. Det må heile tida vere minst 2 meter mellom gruppene.
 • På arrangement der alle i publikum sit på faste, tilviste plassar, og det er fleire enn 200 (innandørs) eller 500 (utandørs) kan maks 50 prosent av kapasiteten nyttast. Kvar gruppe/kohort skal ha tilgang til eigne toalettfasilitetar, garderobar og servering.
 • Arrangør skal sørgje for at alle deltakarane held avstand (minst 1 meter) til alle som ikkje er husstandsmedlemmar.
 • Arrangør skal også registrere kven som deltek på arrangementet for å forenkle smittesporing.
 • Ved kyrkjevandring i kristne trudomssamfunn kan nye deltakarar sleppast inn kontinuerleg når andre går ut.
 • Det er munnbindpåbod for publikum når det ikkje er mogleg å halde 1 meter avstand.

 

Utendørsarrangemet for kultur-, idrett- og fritidsaktivitetar for barn og unge under 20:

 • Ingen antallsavgrensingar for deltakarane og naudsynt tal på vaksne
 • Dersom det er fleire enn 100 til stades, skal det ikkje leggjast tilrette for publikumsområde eller bruk av innandørs fasilitetar med unnatak av toalett.

 

Uteliv

 • Det er lov å skjenke alkohol fram til klokka 23.
 • Det er ikkje lov å drikke alkohol på serveringsstaden seinare enn 2330
 • Serveringsstader er pålagt å sørgje for at gjestar held minst 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmar.
 • Krav om munnbind der det ikkje er mogleg å halde 1 meter.
 • Serveringsstad kan ikkje leggje til rette for eller gjennomføre aktivitetar som naturleg inneber mindre avstand enn 1 meter (til dømes dansing).
Reglar for butikkar, bibliotek, serveringsstader med meir

Oppdatert 14. desember

Uteliv

Det vil ikkje vere lov å skjenke alkohol, korkje på arrangement eller serveringsstader.

Serveringsstader er pålagt å sørgje for at gjestar held minst 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmar.

Serveringsstad kan ikkje leggje til rette for eller gjennomføre aktivitetar som naturleg inneber mindre avstand enn 1 meter (til dømes dansing).

Andre verksemder

For å ha ope må følgande verksemder drive smittevernmessig forsvarleg:

 • Bibliotek, leikeparkar, svømmehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssenter, bingohallar, spelehallar, kjøpesenter, butikkar, varemesser, midlertidige marknadar og liknande.

Verksemdene må sørge for at det er mogleg å halde minst 1 meter avstnad til personar som ikkje er husstandsmedlemmar eller tilsvarande nære. Verksemdene må ha utarbeida rutinar for godt smittevern, hygiene, reinhald og utlufting.

Bransjerettleiarar blir innført for mellom anna treningssenter og svømmehallar.

Med unnatak av bibliotek, butikkar og kjøpesenter skal verksemdene registrere namn på gjestene som samtykker til det.

Kultur- og fritidsaktivitetar

Oppdatert 14. januar

Idrett og organiserte fritidsaktivitetar

Fritidsaktivitetar bør gjennomførast utandørs så langt som råd.

Barn og unge under 20 år:

 • Utandørs aktivitetar kan gjennomførast som normalt
 • Anbefalt gruppestorleik er 20 personar eller etter skuleklasse/kohort.
 • Aktivitet innandørs kan gjennomførast med kontakt der dette er naudsynt

Vaksne over 20 år:

Innandørs er det anbefalt maks 20 personar og 1 meter avstand. Ved intensiv trening bør avstanden vere 2 meter.

Vaksne kan utøve aktivitet som normalt utandørs, med kontakt der det er naudsynt

Toppidrett kan gjennomførast som normalt, men med smitteverntiltak

 

Aktivitetar som samlar barn og unge frå forskjellige stader kan no arrangerast som normalt

For lagidrettar blir det anbefalt å ha berre enkeltvise kampar - ikkje turneringar, cupar og liknande.

For individuelle idrettar, bør gruppestorleikar reduserast.

Reiser - råd og restriksjonar

Oppdatert 15. desember

Reiser i Noreg

Det føreligg ikkje særskilde råd om reising innad i landet. Hovudregelen er at du skal følgje dei strengaste reglane når du er på reise. Reiser du til ein kommune med strengare reglar/råd enn heimkommunen din, må du følgje dei strengare reglane på reisemålet. Tilsvarande om du reiser til ein kommune med lettare tiltak, då må du følgje dei strengare reglane i heimkommunen.

Reiser til/frå utlandet

Peikarane under viser vidare til helsenoreg.no som alltid er oppdatert med dei gjeldande reglane og råda.

Kvar finn eg koronasertifikatet mitt?

Koronasertifikatet kan nyttast på mellom anna reise og til å få sleppe inn på arrangement med særskild mange deltakarar.

Frå 7. oktober vil koronasertifikatet til bruk innanlands vere usynleg. Det vil bli henta fram igjen om naudsynt. EU/EØS-sertifikatet vil framleis vere synleg.

Les meir om sertifikatet her og kva som gir grønt/gyldig sertifikat og kor lenge det varer.

 

Skular, barnehage og bibliotek under koronapandemien

Oppdatert 14. januar

Her finn du oppdatert informasjon om situasjonen på barnehage-, skule- og flyktningtenestene våre med meir.

Sjå også vår koronaportal for informasjon om dei andre tenestene våre.

Spørsmål kring drifta i barnehage og skule kan rettast til leiaren for barnehagen/skulen du har barn/elevar i.

 

Generelt om situasjonen

Trafikklysmodellen er innført i skular og barnehagar. Skular og barnehagar driftar på gult nivå. Ny vurdering 21. januar.

Les meir her: Framleis gult nivå i skular og barnehagar.

 

Bibliotek

Biblioteket held ope som annonsert, men det er krav om at alle skal halde minst 1 meter avstand. Dersom dette ikkje er mogleg er det krav om å nytte munnbind. Personar som er sjuke må halde seg heime.

 

Hareid musikk- og kulturskule

Undervisning som normalt

********

Koronainformasjon om helse- og omsorgstenestene våre

Generelt om besøk ved alle institusjonar

Vi ønsker å skåne brukarane våre sidan dei er i risikogruppene for å utvikle alvorleg sjukdom av koronaviruset. Vi er også opptatt av å beskytte helsepersonellet vårt fordi desse vil vere heilt naudsynte for å handtere den pågåande krisa.

Vi ber dei som ønsker å besøke institusjonane om å følgje dei nasjonale retningslinjene for besøk på kommunale helse- og omsorgsinstitusjonar.

Vi ber særskilt om at personar som har vore i utlandet, ventar i ti dagar før dei besøker institusjonar eller omsorgsbustader.

Vi ber besøkande om å bruke munnbind ved besøk.

Sjå eige punkt om besøksrutinar lenger nede.

Lege/Legevakt

Sjå eige punkt.

Sjukeheimen

Hareid kommune har opna for besøk på sjukeheimen. Desse skal avtalast på førehand. Les meir her.

Ta kontakt via følgande telefonnummer for å avtale besøk og eventuelt vidareformidling av gåver:

Korttidseining

700 37 522

Bueining

700 37 533

Skjerma eining

700 37 539

 

Her er ein oversikt over andre telefonnummer til sjukeheim/heimeteneste med meir.

Det er kjøpt inn nettbrett til institusjonane som bebuarar og pårørande kan sjå og snakka gjennom.

Heimeteneste

Heimetenesta følger dei nasjonale retningslinjene for kommunale helse- og omsorgstenester under covid-19. Per i dag vert alle tenester opprettheldt. Vi vil ha dialog med den enkelte og (eventuelt) deira pårørande dersom det må gjerast endringar i tenestetilbodet grunna covid-19-situasjonen. Etter nasjonale føringar per 25.03.21 er det tydeleggjort at til dømes avstandskrav ikkje skal vere til hinder for helsepersonell for å oppretthalde helse og omsorgstenester. Smitteverntiltak i denne forbindelse blir vurdert fortløpande i samråd med smittevernlege.

Dersom ein brukar av heimeteneste får symptom på luftvegsinfeksjon må vedkomande ta kontakt med vakttelefonen til heimetenesta snarast på 915 66 732 eller 915 66 734 for å avklare vidare oppfølging og tenestetilbodet. Heimetenesta er ei essensiell kritisk helseteneste som vi er oppteken av å skåne mot smitte og for å hindre vidare smitte til tenestemottakarar.

Tekniske hjelpemiddel

Kontakt heimetenesta ved koordinator 70037540/41 ved behov for innlevering.

Les meir om handtering av hjelpemiddel.

Hadartun omsorgsbustader

Hareid kommune har under heile covid-19 pandemien hatt besøksrestriksjonar ved omsorgsbustadene på Hadartun. Besøkande må nytte inngang i tilknyting til leilegheitene og ikkje hovudinngang til Hadartun. Ein følg her nasjonale føringar som gjeld for besøk i private heimar og nærkontaktar for einslege (og eventuelt vaksinerte).

Sidan omsorgsbustadane er tilknytt sjukeheimen i bygningsmasse, er det særleg presisert at ein ikkje skal nytte fellesareal (hovudinngang, matsal, vestibyle mm) under besøk, men nytte inngang nærmast aktuell leilegheit og gå direkte til denne. Besøk skal berre skje i leilegheit. Vi oppmodar om å registrere besøket hos bebuar dersom det skulle bli behov for smittesporing i ettertid.

Sjå eige punkt om besøksrutinar.

Kjøken/matombering

For å sikre matproduksjon er det berre tilsette som har tilgang til kjøkenet.

Bebuarar på sjukeheim og omsorgsbustader Hadartun vil få servert/utlevert mat på avdeling eller i matsalen på Hadartun.

Matombering til private heimar som vanleg, men den som leverer maten tek førehandsreglar om smittevernomsyn og går ikkje inn i heimar utan at det er naudsynt.

Kjøkkenet kan kontaktast på 907 00 825 (kl 09-15.00)

Matsalen skal berre brukast av dei som bur på Hadartun. 

Hjellebakken omsorgsbustader/avlastningsleilegheiter

Hareid kommune har innført besøksrestriksjonar ved Hjellebakken. Vi ønsker at pårørande held besøka på eit minimum, då leigetakarane er i risikogruppa for å utvikle alvorleg sjukdom av koronaviruset. Det er ikkje tillatt å nytte fellesareal i samband med besøka. Vi ber om at personar som har vore i utlandet ventar i ti dagar med besøk.

Unge og vaksne som har vore saman med vener og i andre situasjonar der det ikkje har vore éin meters avstand, bør halde to meter avstand til personar i risikogruppene. 

Støttekontakt

Tenesta støttekontakt går som normalt, men vert fortløpande vurdert med omsyn til smittesituasjonen.

Dagsenter for eldre

Dagsenter for eldre held ope mandag til torsdag. Tilbodet er tilpassa dei gjeldande nasjonale smitteverntiltaka.

Nødvendige prioriteringar må gjerast for at vi kan gjennomføre dette tilbodet, og den enkelte brukar av tenesten vil bli kontakta for nærare informasjon.

Det blir grupper på inntil fem personar per dag. Den enkelte vil som før bli henta med bil frå dagsenteret, men no med berre to brukere per biltur.

For å kunne tilpasse eit mellombels tilbod med små grupper, vil dagsentertilbodet ikkje nødvendigvis skje på den faste vekedagen ein tidlegare hadde.

Dagsenter fellesskapet psykisk helse

Dagsenter for fellesskapet psykisk helse er ope mandag.

Helsestasjon

Hareid helsestasjon har flytta til Helsehuset. Du kan parkere i parkeringskjellaren eller på taket til Coop.

Følg helsestasjonen på deira Facebook-side for oppdateringar.

Sjå også helsestasjonsportalen til Hareid kommune. Her er det mykje nyttig informasjon for deg som er foreldre.

Tenesta går no som normalt, med smitteverntiltak:

 • Ingen drop-in teneste, alt må avtalast på førehand. 
 • Det bør ikkje takast med søsken på konsultasjonar. Unntak er om foreldre ikkje kan kome utan å ta med søsken, og dei må være friske.
 • Heimebesøk vert utført av jordmor og helsesjukepleiar.
 • Tilbod om grupper og kurs er redusert inntil vidare på grunn av mangel på eigna lokaler.
 • Alle får no time til barnekontroll etter gjeldande retningslinjer.
 • Gravide kan ta med seg partner på svangerskapskontrollane.

Helsesjukepleiarane i skulehelsetenesta er tilstades på skulen som normalt, og kan også kontaktast på mobiltelefon:

 • Hareid ungdomsskule: Siri Berntsen, tlf. 95467841
 • Hareid og Brandal skule: Wenche Relling, tlf. 47507791
 • Hjørungavåg og Bigset skule: Vibeke Brune Slettebakk, tlf. 48208672

Helsestasjon for ungdom ope måndagar frå kl 14.30 – 16.30. Det er drop-in, timebestilling er ikkje naudsynt.

Besøksrutinar ved sjukeheim og omsorgsbustadar

Besøksrutiner sjukeheim

 • Besøkande må nytte munnbind i fellesareala som høyrer til sektor for velferd.
 • Vi oppmodar sterkt alle som besøker sjukeheim og omsorgsbustadar til å nytte munnbind også på pasient/brukarrom dersom det ikkje er mogleg å halde avstand.
 • Pårørande eller andre som truleg har, eller har fått påvist covid-19, kan i henhold til covid-19-forskrifta ikkje kome på besøk i institusjonen.
 • Pårørande eller andre som har luftvegssymptom eller er i karantene, skal som hovudregel ikkje komme på besøk.
 • Institusjonen bør halde oversikt over besøkande, slik at smittesporing kan gjennomførast på ein effektiv måte dersom smitte oppdagast hos bebuar, besøkande eller tilsette. Alle må difor kontakte personalet ved besøk, for registrering. 
 • Det er viktig at alle besøkande utfører handhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Besøkande bør halde minst 2 meters avstand til den dei besøker, tilsette og andre bebuarar. Unntak: Vaksinerte bebuarar kan ha nær fysisk kontakt, med et avgrensa antall uvaksinerte besøkende, og dei same over tid. Antal besøkande bør ikkje vere fleire enn nasjonale, eventuelt kommunale, bestemmelser tilseier. Bebuaren bør sjølv avgjere kven som er deira næraste.
 • Dersom både den besøkande og bebuar er vaksinert, kan dei ha nær fysisk kontakt. 
 • Besøk skal ikkje skje i fellesstove inne på einingane.
 • Besøkande skal ikkje nytte kjøkken på einingane.
 • Vaksinerte bebuarar som skal på besøk utanfor sjukeheimen, bør følge gjeldande føreskrifter, samt nasjonale og lokale smittevernråd.

Besøksrutiner omsorgsbustadar/kjøken

Det er svært viktig å fortsatt oppretthalde smittevernrutiner og besøksrestriksjon med hensikt å beskytte både bebuarar og tilsette på Hadartun omsorgsbustadar og kjøken under covid-19-pandemien. 

 • Vi oppmodar sterkt alle som besøker sjukeheim og omsorgsbustadar til å nytte munnbind.
 • Alt besøk utanfrå skal til ei kvar tid følgje nasjonale råd om besøk og nærkontaktar for einslege i private heimar (samt råd for eventuelt vaksinerte) frå Helsenorge.no 
 • Nytt inngangar nermast leiligheta du skal besøke. Med bakgrunn i felles bygningsmasse med sjukeheim, er det er ikkje høve til å nytte hovudinngang eller fellesareal som matsal, vestibyle mm. 
 • Husk hand- og hostehygiene ved besøk, hald avstand dersom du ikkje er av 1-2 definerte nærkontakter. 
 • Det er ikkje høve til besøk dersom du har symptom på lufteveisinfeksjon. Besøkande skal være friske.
 • Vi oppmodar sterkt til at besøkande registrerer seg på skjema hos den dei besøker. Dette vil lette eit eventuelt smittesporingsarbeid. Arka kan makulerast 10 dagar etter registrering. Nye skjema finn de i plastlommer på korktavler ved heisa.
   
Rådhuset/Servicetorget under koronapandemien
Folkevalde møte under koronapandemien
 • Det er førebels ikkje planlagt folkevaldemøte den næraste tida.
Nav og korona

Publikumsmottaket har ordinær opningstid. Sjå her for detaljar.

 • Alle som besøker Nav-kontoret må nytte munnbind.
 • Kontakt oss på nav.no eller via kontaktsenteret på tlf. 55 55 33 33 (0800 – 1530)
Last ned smittestopp-appen

Saknar du å klemme andre? Saknar du ein skikkeleg fest? Saknar du å ikkje vere redd for koronaviruset ? Smittestopp-appen er eit steg mot livet slik det var før koroanen kom.

Ved å laste ned og ta i bruk den nye Smittestopp-appen på telefonen din, kan du få melding om at du har vore i nærleiken av ein smitta person. Du kan også gi melding om at du har blitt smitta til dei du har vore i nærleiken av – utan at dei får vite at det er deg.

Den nye Smittestopp-appen lagrar berre dataene på telefonen. Andre vil derfor ikkje kunne sjå kvar du har vore. Det er ikkje mogleg å identifisere deg med bakgrunn i dataene som appen samlar inn. Sidan appen berre nyttar bluetooth er han også snillare med batteriet til mobilen din.

Det er ikkje naudsynt å gå i karantene om du får melding frå appen at du har vore i nærleiken av ein smitta person. Signalane mellom telefonane kan nemleg gå gjennom veggar. Det vi ber deg om er å ta ein covid-19 test. Det gjer du ved å kontakte legesenteret.

Det er frivillig å bruke appen. Det er også frivillig å melde i frå via appen om du er smitta.

For å lese meir om appen og laste han ned, gå inn på denne sida hos Folkehelseinstituttet.

Sjå video under om korleis appen fungerer:

 

Andre teneste
 • Vatn og avløp: Normal drift
 • Tekniske teneste: Normal drift
 • Akutte hendingar på veg, vatn og avlaup som ikkje kan vente til normal kontortid: 970 62 360
Kriseleiinga