Koronaviruset: status i Hareid kommune

Denne artikkelen vil bli kontinuerlig oppdatert med siste nytt og anna viktig informasjon om koronaviruset.

Klikk for stort bilete 

Generell status i Hareid kommune:

 

Korona-smitte i Hareid kommune:

Hareid kommune har per no hatt seks kjende smittetilfelle av koronavirus i kommunen*. 

* Det nasjonale smitteregisteret MSIS (som mange medium nyttar i sine oversikter) melder om at 14 personar frå Hareid kommune er registrert smitta (totale tal sidan mars 2020). I dette registeret er smittetilfella knytt til folkeregistrert adresse. Det er ikkje nødvendigvis det same som bustad- eller tilhaldsadresse. Hareid kommune kjenner ikkje til dei 8 siste smittetilfella, noko vi ville ha gjort om dei var busett i eller opphaldt seg i kommunen.

Det er ikkje offisielle rutinar for når folk blir friskmelde. Kommunen melder derfor ikkje dette talet eller kor mange som er smitteførande til ein kvar tid. 

 

Vaksine mot covid-19

Arbeidet med å vaksinere mot covid-19 i Hareid kommune er i gang.
Hald deg oppdatert på vaksineportalen vår.

Den blir oppdatert fortløpande med status, kven som skal ha vaksine, tidspunkt for vaksinering med meir. Målet vårt er at du på denne sida skal få svar på dei fleste spørsmåla du har om koronavaksine.

Testing av covid-19

Har du spørsmål om korona?

Ta kontakt med Hareid legesenter på 70 30 70 70. Telefonen er open frå 08-15 alle kvardagar bortsett frå pause kl 1100-1230. 

Alle som mistenker at dei har covid-19, skal få teste seg. Det betyr at viss du har symptom på luftvegssjukdom eller har vore i samanhengar der det har vore påvist smitte, må du ta kontakt med legesenteret.

Vi ber særskilt personar som har vore i område meg mutert virus om å teste seg, sjølv om dei ikkje har symptom. Årsaka er at desse virusa er ekstra smittsommen.

Hareid kommune har god testkapasitet. 

Vi tilbyr test til faste tidspunkt alle kvardagar.

Testing må avtalast på førehand.

 • Måndag: kl 1045-1345
 • Tysdag: kl 1045-1245
 • Onsdag: kl 1045-1345
 • Torsdag: kl 1045-1245
 • Fredag: kl 1045-1345

Testing i helgane er etter nærare avtale med legevakt. Dei når du på telefon 116 117.

Legekontor/legevakt/koronatesting

Dørene til legesenteret vil vere låst, og pasientar vil bli sloppe inn etter tur.

Alle som skal til lege MÅ ha avtale på førehand, uavhengig om dei kjem med luftvegsinfeksjon eller ikkje. 

 

Karantene/isolasjon

Les meir om karantene og isolasjon her

 

Råd og reglar

Sosial kontakt

 • Alle bør avgrense sosial kontakt.
 • Du blir oppmoda om å møte andre utandørs og ikkje ha fleire enn 5 gjestar i tillegg til dei du bur med.
  • Dersom alle gjestane kjem frå same husstand, kan du ha fleire enn fem gjestar, men hugs avstandsreglane.
  • Barn i barnehagar og barneskular kan ha besøk frå eigen kohort.
  •  

Arrangement og fritidsaktivitetar

I denne artikkelen får du oppdatert informasjon om regler og råd for aktivitetar og arrangement.

 

Reise-restriksjonar og innreisereglar

 

Skule og barnehage

 

Sjukeheim/dagsenter/Hjellebakken/andre helsetenester

 

Nav

 • Publikumsmottaket har ordinær opningstid. Sjå her for detaljar.
 • Kontakt oss på nav.no eller via kontaktsenteret på tlf. 55 55 33 33 (0800 – 1530)

 

Rådhuset/Servicetorget

 

Informasjon til tilsette

 • Dei tilsette blir informert via e-post, intranett og dialog med næraste leiar.

 

Folkevalde møte

 • Dei folkevalde møta går no som normalt, men delvis over video. Møta blir fortløpande publisert på heimesidene våre.
 • Møta er som hovudregel ikkje opne for at publikum kan møte fysisk. Media har tilgang og dei viktigaste møta blir sendt direkte på Facebook/nettside.

 

Anna drift:

 • Vatn og avløp: Normal drift
 • Tekniske teneste: Normal drift
 • Akutte hendingar på veg, vatn og avlaup som ikkje kan vente til normal kontortid: 970 62 360

 

Denne artikkelen vil bli fortløpande oppdatert.

Les meir om koronaviruset på Folkehelseinstituttet sine nettsider eller helsenorge.no.