Samleside for all informasjon om koronapandemien i Hareid kommune

Denne sida blir kontinuerlig oppdatert med siste nytt og anna viktig informasjon om koronapandemien.

Trykk på pilane/plussteiknet til høgre for å lese om kvart punkt.

Positiv hurtigtest? Registrere sjølv? Ta laboratorietest?

Oppdatert 14. februar.

Dersom du eller dine får positivt svar på hurtigtest skal du gjere følgande:

Gå inn på denne sida og registrer den positive hurtigtesten. Her kan du også leggje inn nærkontaktar.

 • Føresette registrerer positiv test for barn under 18 år.

Dersom du er under 16 år eller ikkje har fått oppfriskingsdose med koronavaksine kan du i tillegg stadfeste hurtigtesten med laboratorietest (PCR).

 • Kontakt legesenteret på 70 30 70 70 for å bestille laboratorietest (PCR) eller profesjonell hurtigtest.

Vaksne med positiv hurtigtest bør halde seg heime i minst fire døgn frå symptoma starta til du har vore feberfri i minst 24 timar. Eigne råd for barn. Sjå eige punkt om smitte/isolasjon.

Personar som ikkje er digitale kan kontakte smittesporingsteamet på telefon for registrering. Ikkje send sensitive opplysningar på tekstmelding, men berre be om at du blir kontakta. Nummeret er 468 34 785.

Koronatesting og hurtigtesting i Hareid kommune

Oppdatert 14. februar

Du bør teste deg dersom du har fått symptom på luftvegsinfeksjon - også milde.

Det er ikkje naudsynt å teste seg om du bur med ein smitta og ikkje har symptom

Øvrige nærkontaktar treng berre å teste seg om dei har symptom

Barn treng ikkje teste seg.

 

Hurtigtest/sjølvtest

Vi tilbyr sjøvtestarar (hurtigtest) til personar som har symptom på luftvegsinfeksjon eller nærkontaktar. 

Her kan du få hurtigtestar:

 • testbrakka ved det gamle legesenteret kvardagar mellom 1230 og 1330.
 • Privatpersonar kan også hente testar ved smitteklinikken. Den held til i helsehuset. Eigen inngang frå Strandgata (til venstre for biblioteket). Opningstider: 08-15.

Sjå eige punkt for kva du gjer om hurtigtesten din er positiv.

Ordinær test /laboratorietest (PCR)/profesjonell hurtigtest

Dersom du treng "vanleg" test, må du ta kontakt med Hareid legesenter på 70 30 70 70. Telefonen er open frå 08-15 alle kvardagar bortsett frå pause kl 1100-1230. 

Vi tilbyr test til faste tidspunkt alle kvardagar.

Testing må avtalast på førehand.

Dagleg testing frå kl. 1215

Testing i brakka ved sidan av det gamle legesenteret (Finnsgardmarka)

Korona-smitte i Hareid kommune

Hareid kommune meldar normalt berre om smittetilfelle kvar veke. Smittetal er mindre viktige no, sidan vi har så store mørketal. Dei kan likevel vere nyttige for å sjå om ei smittebølgje er på retur.

* Det nasjonale smitteregisteret MSIS (som mange medium nyttar i sine oversikter) hentar tala frå eit register som er knytt til folkeregistrert adresse. Det er ikkje nødvendigvis det same som bustad- eller tilhaldsadresse. Det kan derfor vere avvik frå dette talet og tala som vi melder.

Siste nyheiter om koronasituasjonen
Har du framleis koronaspørsmål du ikkje har fått svar på?

Dersom du ikkje finn svaret på det du lurar på under punkta ovanfor, kan du sende ein e-post til korona@hareid.kommune.no. Vi svarer fortløpande, men har avgrensa kapasitet.

Du kan også ringe den nasjonale koronatelefonen på 815 55 015.

Koronavaksinering i Hareid kommune

Arbeidet med å vaksinere mot covid-19 i Hareid kommune er godt i gang.
Hald deg oppdatert på vaksineportalen vår.

Den blir oppdatert fortløpande med status, kven som skal ha vaksine, tidspunkt for vaksinering med meir. Målet vårt er at du på denne sida skal få svar på dei fleste spørsmåla du har om koronavaksine.

Nasjonale informasjonssider om koronapandemien
Isolasjon og karantene

Oppdatert 5. april.

Det er ikkje lenger isolasjonsplikt om du er smitta med koronavirus.

Det er eit generelt råd om å halde seg heime om du er sjuk, men dette gjeld alle infeksjonssjukdommar og ikkje berre covid.

Husstandsmedlemmar og andre tilsvarande nære:

 • Du treng ikkje teste deg om du er husstandsmedlem med ein smitta og ikkje har symptom.

Øvrige nærkontaktar:

 • Testing dersom du får symptom. 

Testing bør skje med sjølvtest, men laboratorietest (PCR) kan også nyttast. (sjå eige punkt om testing)

Information in foreign languages

Til deg som er norsktalande: Erfaringsmessig er det ikkje mange framandspråklege som går inn på våre heimesider. Vi håpar derfor du kan vere med å spreie informasjon på morsmålet til dei du kjenner som ikkje har norsk som morsmål.

 

Lege og legevakt under koronapandemien

Oppdatert 20. januar 2022:

Alle som skal til lege MÅ ha avtale på førehand, uavhengig om dei kjem med luftvegsinfeksjon eller ikkje. 

Frå 30. november må alle over 12 år nytte munnbind når dei oppheld seg i lokala til legesenteret.

Telefonnummer til legesenter er 70 30 70 70.

Telefonen er open frå 08-15 alle kvardagar bortsett frå pause kl 1100-1230.

Personar med symptom på luftvegsinfeksjon vil bli vist til smitteklinikken. Den har inngang mot Strandgata.

Ring legevakt  på telefon 116 117 om du har behov for legehjelp utanom opningstida.

 

Testing av covid-19

Sjå eige punkt på samlesida.

 

Ordinær legetime

Telefonnummer til legesenter er 70 30 70 70.

Skal du til avtalt time for noko anna enn infeksjonssjukdom, men er forkjøla/feber/har andre symptom på luftvegsinfeksjon må du ringe legekontoret på førehand og gi beskjed. Dei vil då vurdere kva som skal skje vidare.

 

Legevakt

Etter ordinær opningstid er det legevakt som må kontaktast (telefon 116 117). Legevakt skal berre nyttast til konsultasjonar som ikkje kan vente til dagtid når legekontoret er ope. Alle som skal til legevakt må ha avtale på førehand. Gi tydeleg beskjed dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon/feber. 

Ikkje ring legekontor, legevakt eller 113 viss du har generelle spørsmål om koronaviruset. Folkehelseinstituttet har oppretta ei eiga telefonlinje til dette: 815 55 015.

Munnbind

Oppdatert 14. februar

Det er ikkje lenger påbod om å nytte munnbind om du ikkje klarer å halde meteren til andre.

Følgande personar og i følgande situasjonar kan det likevel vere lurt å nytte munnbind:

 • Har du fått stadfesta koronasmitte bør halde avstand til andre i heimen og bruke munnbind.
Arrangement og samlingar

Oppdatert 14. februar

 • Arrangørar kan ha normal drift som følgjer dei overordna råda om smittevern til befolkninga.
 • Det er ikkje lengre krav til arrangørar om storleiken på arrangement og samankomstar. Det er heller ikkje krav om å leggje til rette for avstand mellom deltakarar.
 • Det er ikkje lengre krav om at drifta skal være smittevernforsvarleg etter covid-19-forskrifta.
Reglar for butikkar, bibliotek, serveringsstader med meir

Oppdatert 14. februar

Generelt om situasjonen

 • Regjeringa opphevar krav til smittevernfagleg forsvarleg drift for å kunne halde opent for bibliotek, museum, bingohallar, bowlinghallar, symjehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssenter, kjøpesenter, butikkar, varemesser, mellombelse marknadar, fornøyelsesparkar, leikeland, spelehallar og liknande.
 • Desse verksemdene kan ha normal drift som følgjer dei overordna råda om smittevern til befolkninga.
Kultur- og fritidsaktivitetar

Oppdatert 14. februar

Idrett og organiserte fritidsaktivitetar

Kan gjennomførast som normalt.

Reiser - råd og restriksjonar

Oppdatert 15. desember

Reiser i Noreg

Det føreligg ikkje særskilde råd om reising innad i landet. Hovudregelen er at du skal følgje dei strengaste reglane når du er på reise. Reiser du til ein kommune med strengare reglar/råd enn heimkommunen din, må du følgje dei strengare reglane på reisemålet. Tilsvarande om du reiser til ein kommune med lettare tiltak, då må du følgje dei strengare reglane i heimkommunen.

Reiser til/frå utlandet

Peikarane under viser vidare til helsenoreg.no som alltid er oppdatert med dei gjeldande reglane og råda.

Avstand, sosial kontakt, heimekontor, reise, med meir

Oppdatert 14. februar

Avstand og sosial kontakt

 • Det er ikkje lengre generelt råd om 1 meters avstand i samfunnet.
 • Dersom du har nyleg oppståtte luftvegssymptom, bør du halde avstand til andre, særleg til personar i risikogrupper.
 • Med eit høgt smittepress som no, bør grupper som framleis har auka risiko for alvorleg  sjukdom, avgrense talet på nærkontaktar.

 

Arbeidsliv

 • Arbeidslivet generelt kan ha normal drift som følgjer overordna råd om smittevern til befolkninga.
 • Arbeidsgjevarar må sjølv vurdere kva behov dei har for å hindre smitte og gje retningsliner for sine tilsette. Det er viktig å leggje tilhøva til rette på arbeidsplassane slik at risikogrupper har naudsynt fleksibilitet.

 

Reise

Det ligg ingen nasjonale råd om reiseaktivitetar.

For fritidsaktivitetar, arrangement og reiser til utlandet - sjå eigne punkt.

Kvar finn eg koronasertifikatet mitt?

Koronasertifikatet kan nyttast på mellom anna reise og til å få sleppe inn på arrangement med særskild mange deltakarar.

Frå 7. oktober vil koronasertifikatet til bruk innanlands vere usynleg. Det vil bli henta fram igjen om naudsynt. EU/EØS-sertifikatet vil framleis vere synleg.

Les meir om sertifikatet her og kva som gir grønt/gyldig sertifikat og kor lenge det varer.

 

Skular, barnehage og bibliotek under koronapandemien

Oppdatert 14. februar

Spørsmål kring drifta i barnehage og skule kan rettast til leiaren for barnehagen/skulen du har barn/elevar i.

I enkelte periodar kan det vere personalmangel på grunn av høgt sjukefråvær. Den enkelte skule og barnehage vil halde sine føresette oppdatert på kva konsekvensar det får for drifta.

Skular barnehagar og SFO

 • Skular barnehagar og SFO kan ha normal drift som følgjer overordna råd om smittevern til befolkninga.
 • Det er ikkje lenger påbod om at drifta skal være smittevernfagleg forsvarleg etter covid-19-forskrifta. 

 

Hareid musikk- og kulturskule

Undervisning som normalt

********

Koronainformasjon om helse- og omsorgstenestene våre

Generelt om besøk ved alle institusjonar

Vi ønsker å skåne brukarane våre sidan dei er i risikogruppene for å utvikle alvorleg sjukdom av koronaviruset. Vi er også opptatt av å beskytte helsepersonellet vårt fordi desse vil vere heilt naudsynte for å handtere den pågåande krisa.

Vi ber dei som ønsker å besøke institusjonane om å følgje dei nasjonale retningslinjene for besøk på kommunale helse- og omsorgsinstitusjonar.

Vi ber særskilt om at personar som har vore i utlandet, ventar i ti dagar før dei besøker institusjonar eller omsorgsbustader.

Vi ber besøkande om å bruke munnbind ved besøk.

Sjå eige punkt om besøksrutinar lenger nede.

Lege/Legevakt

Sjå eige punkt.

Sjukeheimen

Hareid kommune har opna for besøk på sjukeheimen. Desse skal avtalast på førehand. Les meir her.

Ta kontakt via følgande telefonnummer for å avtale besøk og eventuelt vidareformidling av gåver:

Korttidseining

700 37 522

Bueining

700 37 533

Skjerma eining

700 37 539

 

Her er ein oversikt over andre telefonnummer til sjukeheim/heimeteneste med meir.

Det er kjøpt inn nettbrett til institusjonane som bebuarar og pårørande kan sjå og snakka gjennom.

Heimeteneste

Heimetenesta følger dei nasjonale retningslinjene for kommunale helse- og omsorgstenester under covid-19. Per i dag vert alle tenester opprettheldt. Vi vil ha dialog med den enkelte og (eventuelt) deira pårørande dersom det må gjerast endringar i tenestetilbodet grunna covid-19-situasjonen. Etter nasjonale føringar per 25.03.21 er det tydeleggjort at til dømes avstandskrav ikkje skal vere til hinder for helsepersonell for å oppretthalde helse og omsorgstenester. Smitteverntiltak i denne forbindelse blir vurdert fortløpande i samråd med smittevernlege.

Dersom ein brukar av heimeteneste får symptom på luftvegsinfeksjon må vedkomande ta kontakt med vakttelefonen til heimetenesta snarast på 915 66 732 eller 915 66 734 for å avklare vidare oppfølging og tenestetilbodet. Heimetenesta er ei essensiell kritisk helseteneste som vi er oppteken av å skåne mot smitte og for å hindre vidare smitte til tenestemottakarar.

Tekniske hjelpemiddel

Kontakt heimetenesta ved koordinator 70037540/41 ved behov for innlevering.

Les meir om handtering av hjelpemiddel.

Hadartun omsorgsbustader

Hareid kommune har under heile covid-19 pandemien hatt besøksrestriksjonar ved omsorgsbustadene på Hadartun. Besøkande må nytte inngang i tilknyting til leilegheitene og ikkje hovudinngang til Hadartun. Ein følg her nasjonale føringar som gjeld for besøk i private heimar og nærkontaktar for einslege (og eventuelt vaksinerte).

Sidan omsorgsbustadane er tilknytt sjukeheimen i bygningsmasse, er det særleg presisert at ein ikkje skal nytte fellesareal (hovudinngang, matsal, vestibyle mm) under besøk, men nytte inngang nærmast aktuell leilegheit og gå direkte til denne. Besøk skal berre skje i leilegheit. Vi oppmodar om å registrere besøket hos bebuar dersom det skulle bli behov for smittesporing i ettertid.

Sjå eige punkt om besøksrutinar.

Kjøken/matombering

For å sikre matproduksjon er det berre tilsette som har tilgang til kjøkenet.

Bebuarar på sjukeheim og omsorgsbustader Hadartun vil få servert/utlevert mat på avdeling eller i matsalen på Hadartun.

Matombering til private heimar som vanleg, men den som leverer maten tek førehandsreglar om smittevernomsyn og går ikkje inn i heimar utan at det er naudsynt.

Kjøkkenet kan kontaktast på 907 00 825 (kl 09-15.00)

Matsalen skal berre brukast av dei som bur på Hadartun. 

Hjellebakken omsorgsbustader/avlastningsleilegheiter

Hareid kommune har innført besøksrestriksjonar ved Hjellebakken. Vi ønsker at pårørande held besøka på eit minimum, då leigetakarane er i risikogruppa for å utvikle alvorleg sjukdom av koronaviruset. Det er ikkje tillatt å nytte fellesareal i samband med besøka. Vi ber om at personar som har vore i utlandet ventar i ti dagar med besøk.

Unge og vaksne som har vore saman med vener og i andre situasjonar der det ikkje har vore éin meters avstand, bør halde to meter avstand til personar i risikogruppene. 

Støttekontakt

Tenesta støttekontakt går som normalt, men vert fortløpande vurdert med omsyn til smittesituasjonen.

Dagsenter for eldre

Dagsenter for eldre held ope mandag til torsdag. Tilbodet er tilpassa dei gjeldande nasjonale smitteverntiltaka.

Nødvendige prioriteringar må gjerast for at vi kan gjennomføre dette tilbodet, og den enkelte brukar av tenesten vil bli kontakta for nærare informasjon.

Det blir grupper på inntil fem personar per dag. Den enkelte vil som før bli henta med bil frå dagsenteret, men no med berre to brukere per biltur.

For å kunne tilpasse eit mellombels tilbod med små grupper, vil dagsentertilbodet ikkje nødvendigvis skje på den faste vekedagen ein tidlegare hadde.

Dagsenter fellesskapet psykisk helse

Dagsenter for fellesskapet psykisk helse er ope mandag.

Helsestasjon

Hareid helsestasjon har flytta til Helsehuset. Du kan parkere i parkeringskjellaren eller på taket til Coop.

Følg helsestasjonen på deira Facebook-side for oppdateringar.

Sjå også helsestasjonsportalen til Hareid kommune. Her er det mykje nyttig informasjon for deg som er foreldre.

Tenesta går no som normalt, med smitteverntiltak:

 • Ingen drop-in teneste, alt må avtalast på førehand. 
 • Det bør ikkje takast med søsken på konsultasjonar. Unntak er om foreldre ikkje kan kome utan å ta med søsken, og dei må være friske.
 • Heimebesøk vert utført av jordmor og helsesjukepleiar.
 • Tilbod om grupper og kurs er redusert inntil vidare på grunn av mangel på eigna lokaler.
 • Alle får no time til barnekontroll etter gjeldande retningslinjer.
 • Gravide kan ta med seg partner på svangerskapskontrollane.

Helsesjukepleiarane i skulehelsetenesta er tilstades på skulen som normalt, og kan også kontaktast på mobiltelefon:

 • Hareid ungdomsskule: Siri Berntsen, tlf. 95467841
 • Hareid og Brandal skule: Wenche Relling, tlf. 47507791
 • Hjørungavåg og Bigset skule: Vibeke Brune Slettebakk, tlf. 48208672

Helsestasjon for ungdom ope måndagar frå kl 14.30 – 16.30. Det er drop-in, timebestilling er ikkje naudsynt.

Besøksrutinar ved sjukeheim og omsorgsbustadar

Besøksrutiner sjukeheim

 • Besøkande må nytte munnbind i fellesareala som høyrer til sektor for velferd.
 • Vi oppmodar sterkt alle som besøker sjukeheim og omsorgsbustadar til å nytte munnbind også på pasient/brukarrom dersom det ikkje er mogleg å halde avstand.
 • Pårørande eller andre som truleg har, eller har fått påvist covid-19, kan i henhold til covid-19-forskrifta ikkje kome på besøk i institusjonen.
 • Pårørande eller andre som har luftvegssymptom eller er i karantene, skal som hovudregel ikkje komme på besøk.
 • Institusjonen bør halde oversikt over besøkande, slik at smittesporing kan gjennomførast på ein effektiv måte dersom smitte oppdagast hos bebuar, besøkande eller tilsette. Alle må difor kontakte personalet ved besøk, for registrering. 
 • Det er viktig at alle besøkande utfører handhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Besøkande bør halde minst 2 meters avstand til den dei besøker, tilsette og andre bebuarar. Unntak: Vaksinerte bebuarar kan ha nær fysisk kontakt, med et avgrensa antall uvaksinerte besøkende, og dei same over tid. Antal besøkande bør ikkje vere fleire enn nasjonale, eventuelt kommunale, bestemmelser tilseier. Bebuaren bør sjølv avgjere kven som er deira næraste.
 • Dersom både den besøkande og bebuar er vaksinert, kan dei ha nær fysisk kontakt. 
 • Besøk skal ikkje skje i fellesstove inne på einingane.
 • Besøkande skal ikkje nytte kjøkken på einingane.
 • Vaksinerte bebuarar som skal på besøk utanfor sjukeheimen, bør følge gjeldande føreskrifter, samt nasjonale og lokale smittevernråd.

Besøksrutiner omsorgsbustadar/kjøken

Det er svært viktig å fortsatt oppretthalde smittevernrutiner og besøksrestriksjon med hensikt å beskytte både bebuarar og tilsette på Hadartun omsorgsbustadar og kjøken under covid-19-pandemien. 

 • Vi oppmodar sterkt alle som besøker sjukeheim og omsorgsbustadar til å nytte munnbind.
 • Alt besøk utanfrå skal til ei kvar tid følgje nasjonale råd om besøk og nærkontaktar for einslege i private heimar (samt råd for eventuelt vaksinerte) frå Helsenorge.no 
 • Nytt inngangar nermast leiligheta du skal besøke. Med bakgrunn i felles bygningsmasse med sjukeheim, er det er ikkje høve til å nytte hovudinngang eller fellesareal som matsal, vestibyle mm. 
 • Husk hand- og hostehygiene ved besøk, hald avstand dersom du ikkje er av 1-2 definerte nærkontakter. 
 • Det er ikkje høve til besøk dersom du har symptom på lufteveisinfeksjon. Besøkande skal være friske.
 • Vi oppmodar sterkt til at besøkande registrerer seg på skjema hos den dei besøker. Dette vil lette eit eventuelt smittesporingsarbeid. Arka kan makulerast 10 dagar etter registrering. Nye skjema finn de i plastlommer på korktavler ved heisa.
   
Rådhuset/Servicetorget under koronapandemien
Folkevalde møte under koronapandemien
 • Det er førebels ikkje planlagt folkevaldemøte den næraste tida.
Nav og korona

Publikumsmottaket har ordinær opningstid. Sjå her for detaljar.

 • Alle som besøker Nav-kontoret må nytte munnbind.
 • Kontakt oss på nav.no eller via kontaktsenteret på tlf. 55 55 33 33 (0800 – 1530)
Last ned smittestopp-appen

Saknar du å klemme andre? Saknar du ein skikkeleg fest? Saknar du å ikkje vere redd for koronaviruset ? Smittestopp-appen er eit steg mot livet slik det var før koroanen kom.

Ved å laste ned og ta i bruk den nye Smittestopp-appen på telefonen din, kan du få melding om at du har vore i nærleiken av ein smitta person. Du kan også gi melding om at du har blitt smitta til dei du har vore i nærleiken av – utan at dei får vite at det er deg.

Den nye Smittestopp-appen lagrar berre dataene på telefonen. Andre vil derfor ikkje kunne sjå kvar du har vore. Det er ikkje mogleg å identifisere deg med bakgrunn i dataene som appen samlar inn. Sidan appen berre nyttar bluetooth er han også snillare med batteriet til mobilen din.

Det er ikkje naudsynt å gå i karantene om du får melding frå appen at du har vore i nærleiken av ein smitta person. Signalane mellom telefonane kan nemleg gå gjennom veggar. Det vi ber deg om er å ta ein covid-19 test. Det gjer du ved å kontakte legesenteret.

Det er frivillig å bruke appen. Det er også frivillig å melde i frå via appen om du er smitta.

For å lese meir om appen og laste han ned, gå inn på denne sida hos Folkehelseinstituttet.

Sjå video under om korleis appen fungerer:

 

Andre teneste
 • Vatn og avløp: Normal drift
 • Tekniske teneste: Normal drift
 • Akutte hendingar på veg, vatn og avlaup som ikkje kan vente til normal kontortid: 970 62 360
Kriseleiinga