Bruksendring

Dersom du ønsker å bruke eit rom til noko anna enn det det var godkjent for, kan det vere naudsynt at du først får godkjent bruksendring.

Du må for eksempel søkje bruksendring om du vil

  • endre eit rom frå å vere ein tilleggsdel (t.d. bod) til hovuddel (t.d. stove) eller omvendt (mindre endring)
  • endre bustaden din slik at han blir til to nye separate bueiningar (større tiltak)
  • bruke delar av bustaden din til noko anna 

Informasjon om bruksendring finn du på nettstaden til Direktoratet for byggkvalitet.

Kven kan få tenesta?  

Som huseigar kan du søke om bruksendring.

Kva kan du forvente?

Du kan forvente at søknaden din vert handsama innanfor gjeldande lovverk utan ugrunna opphald.

Kva kostar det?

Gebyrsatsar for bruksendring.

Korleis søkjer du?

Du søkjer brukendring i eige skjema. Hugs å forklare tydeleg kva funksjonar rommet har hatt og funksjon det skal ha etter endringa.

Det er viktig at du legg ved

  • teikning i mål 1:100 der det kjem klart fram kva for ein del av eigedomen søknaden gjeld 
  • nabovarsel dersom endringane fører til fasadeendring som for eksempel nye vindauge/ytterdører

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd.

Lover

Plan- og byggningslova