Gebyr etter matrikkelloven

Gebyrsatsar for arbeid etter matrikkelloven
Teneste Sats
5.1.1 Oppretting av matrikkeleining og festegrunn
Areal frå 0 – 2000 m²: 17 301
Areal frå 2001 -20 000m² – auke pr. påbegynt da: 753
Areal over 20 001m² etter medgått tid, likevel ikkje under sats for 20 000 m²
§5.1.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn av uteareal på eigarseksjon
Areal frå 0 – 2000 m²: 6 018
Areal frå 2001 -20 000m² – auke pr. påbegynt da: 753
Areal over 20 001m² etter medgått tid, likevel ikkje under sats for 20 000m²
§5.1.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon
Gebyr for oppmåling av uteareal på inntil 1eigarseksjon: 12 035
Auke i gebyr for oppmåling av uteareal utover 1 eigarseksjon, pr. seksjon: 3 764
§5.1.4 Oppretting av anleggseigedom
Gebyr vert fastsett etter medgått tid: Timepris 753
Minstepris 17 301
§5.1.5 Registrering av jordsameige
Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige vert fakturert etter medgått tid: Timepris 753
Kostnadar som kommunen vert påført i samband med å hente inn relevante opplysningar i samband med oppmålingsforretning, vert fakturert vidare til rekvirenten
§5.1.6 Oppretting av tilleggsareal som eigen matrikkeleining som tillegg til eksisterande grunneigedom eller festegrunn.
For areal inntil 2000 m²: 14 290
For areal over 2000 m² same gebyr som pkt. § 5.1.1
§5.2 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning
Satsar etter §§5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 og 5.1.5 gjeld, i tillegg kjem eit tilleggsgebyr for oppretting av matrikkeleining før fullført oppmålingsforretning på: 5 265
§5.2.1 Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saka vert trekt før den er fullført, om den må avvisast, ikkje lar seg matrikkelføre på grunn av endra heimelsforhold eller om saka av andre grunnar ikkje kan fullførast, vert gebyrsatsane sett til 1/3 etter § 5.1 og § 5.2
§5.3 Grensejustering
§5.3.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eigedomar justerast med inntil 5 % av eigedomens areal. (maksimalgrensa er sett til 500 m²).
Ein eigedom kan imidlertid ikkje avgi areal som i sum overstig 20 % av eigedomens areal før justeringa. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
Areal frå 0 – 500 m²: 8 274
§5.3.2 Anleggseigedom
For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5 % av anleggseigendomens volum, men den maksimale grensa er satt til 1000 m³
Volum frå 0 – 1000 m³: 8 274
§5.4 Arealoverføring
§5.4.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløyser dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneføremål.
Areal frå 0 – 2000 m²: 17 301
Areal frå 2001 - auke pr. påbegynt da: 753
§5.4.2 Anleggseigedom
For anleggseigedom kan volum som skal overførast frå ei matrikkeleining til ei anna, - ikkje vere registrert på ei tredje matrikkeleining. Volum kan berre overførast til ei matrikkeleining dersom vilkåra for samanslåing er til stades. Matrikkeleininga skal utgjere eit samanhengande volum.
Volum frå 0 – 2000 m3: 17 301
Volum frå 2001 - auke pr. påbegynt 1000 m3: 753
§5.5 Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidligare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkt: 2 257
For overskytande grensepunkt, pr. punkt: 753
§5.6 Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidligare er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter: 7 519
For overskytande grensepunkt, pr. punkt: 1 500
Gebyr for klarlegging av rettar vert fakturert etter medgått tid. 753
Dersom alle grensene kring eigedomen skal gåast opp, skal det betalast gebyr etter § 5.1
§5.7. Privat grenseavtale
Gebyr vert fastsett etter medgått tid: Timepris 753
§5.8 Andre oppmålingstekniske arbeid
Gebyr for tekniske arbeid som ikkje vert dekt av dei satsane som nemnde ovanfor, skal utreknast etter brukt tid: Timepris 753 + mva
Ved markarbeid vert lagt til bruk av oppmålingsutstyr: 59 per time
Meirverdiavgift skal eventuelt leggast til etter gjeldande reglar.
§5.9 Endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka
Gjer rekvirenten under saksgangen endringar i grunnlaget for matrikkelføringa av saka, opprettheld ein likevel gebyret
§5.10 Utferde matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider: 238
Matrikkelbrev over 10 sider: 475
Endring i maksimalsatsas vert regulert av Statens kartverk i takt med den årlege kostnadsutviklinga.