Betalingssatsar for velferd

Andre betalingssatsar
Tilbod Betalingssatsar 2019 Henta frå
Tryggleiksalarm per månad 350
Korttidsopphald per døgn 165 Sentral forskrift
Dagopphald 85 Sentral forskrift
Nattopphald 85 Sentral forskrift
Betalingssatsar for heimehjelp Inntil 2G gjeld betalingssatsen i tabellen uavhengig kor mange timar den enkelte brukar har fått tildelt. Over 2 G er betalingssatsen kr. 370,- per time inntil ein når satsane i tabellen. Tildelte timar utover satsane i tabellen skal ikkje brukaren betale for.
Betalingssatsar for heimehjelp
TIlbod Vedtak for 2018 Vedtak for 2019 Timar
Inntil 2 G per månad – uavhengig av tildelte timar 205 210 Sentral forskrift
Over 2 G pr. månad og time 370 380 Timepris
2-3 G – maksimalsats per månad uavhengig av tildelte timar 1 240 1 300 Inntil 4 timar
3-4 G – maksimalsats per månad uavhengig av tildelte timar 1 550 1 600 Inntil 5 timar
4-5 G – maksimalsats per månad uavhengig av tildelte timar 1 850 1 900 Inntil 7 timar
Over 5 G – maksimalsats per månad uavhengig av tildelte timar 2 160 2 200 Inntil 8 timar
Betalingssatsar for mat frå institusjonskjøkken
Betalingssatsar for mat frå institusjonskjøkken
Betalingssatsar Vedtak for 2018 Vedtak for 2019
Full kost per døgn (månad=30 dagar) 170 170
Frukost 50 55
Kveldsmat 50 55
Middag/middagsombering/sal av middag i spisesal 100 100
Opphald i rehabiliterings- bustad Hadartun 160 per døgn 165 per døgn
Dagsenter 160 160

Vederlag for institusjonsopphald  
Etter Forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon m.v. kan kommunen krevje eigenandel for opphald i institusjon; sjå Helse og omsorgtjenestjensteloven §11–2. For 2019 er kurdøgnprisen fastsett til kr 2.100,-.