Betalingssatsar for velferd

Andre betalingssatsar Vederlag for institusjonsopphald - for 2019 vert kurdøgnprisen auka til kr 2 100
Tilbod Betalingssatsar 2018 Betalingssatsar 2019 Henta frå
Tryggleiksalarm per månad 330 350
Korttidsopphald per døgn 160 165 Sentral forskrift
Dagopphald 80 85 Sentral forskrift
Nattopphald 80 85 Sentral forskrift
Betalingssatsar for heimehjelp Inntil 2G gjeld betalingssatsen i tabellen uavhengig kor mange timar den enkelte brukar har fått tildelt. Over 2 G er betalingssatsen kr. 370,- per time inntil ein når satsane i tabellen. Tildelte timar utover satsane i tabellen skal ikkje brukaren betale for.
TIlbod Vedtak for 2018 Vedtak for 2019 Timar
Inntil 2 G per månad – uavhengig av tildelte timar 205 210 Sentral forskrift
Over 2 G pr. månad og time 370 380 Timepris
2-3 G – maksimalsats per månad uavhengig av tildelte timar 1 240 1 300 Inntil 4 timar
3-4 G – maksimalsats per månad uavhengig av tildelte timar 1 550 1 600 Inntil 5 timar
4-5 G – maksimalsats per månad uavhengig av tildelte timar 1 850 1 900 Inntil 7 timar
Over 5 G – maksimalsats per månad uavhengig av tildelte timar 2 160 2 200 Inntil 8 timar
Betalingssatsar for mat frå institusjonskjøkken
Betalingssatsar Vedtak for 2018 Vedtak for 2019
Full kost per døgn (månad=30 dagar) 170 170
Frukost 50 55
Kveldsmat 50 55
Middag/middagsombering/sal av middag i spisesal 100 100
Opphald i rehabiliterings- bustad Hadartun 160 per døgn 165 per døgn
Dagsenter 160 160

Satsar for korttidsopphald og dag-/ natt-opphald er fastsett gjennom sentral forskrift. Det same gjeld brukarbetaling for heimehjelp inntil 2 G. Kommunestyret i Hareid vedtek at sektor for velferd til ei kvar tid skal ta betaling etter maksimalsatsane for korttidsopphald og dagplass/nattplass fastsett gjennom sentral forskrift. Dette inneber at satsane kan endrast utan nytt vedtak i kommunestyret dersom satsane vert auka i inneverande budsjettperiode.

Vederlag for institusjonsopphald
Syner til forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon m.v. kan kommunen krevje eigenandel for opphald i institusjon; sjå Helse og omsorgtjenestjensteloven § 11 – 2. For 2017 var kurdøgnprisen fastsett til: kr 1950,-, for 2018 vert kurdøgnprisen auka til kr 2.000,-.