Betalingssatsar for velferd

Andre betalingssatsar
Tilbod Betalingssatsar 2017 Betalingssatsar 2018 Henta frå
Tryggleiksalarm per månad 320 330
Korttidsopphald per døgn 155 160 Sentral forskrift
Dagopphald 80 80 Sentral forskrift
Nattopphald 80 80 Sentral forskrift
Betalingssatsar for heimehjelp Inntil 2G gjeld betalingssatsen i tabellen uavhengig kor mange timar den enkelte brukar har fått tildelt. Over 2 G er betalingssatsen kr. 370,- per time inntil ein når satsane i tabellen. Tildelte timar utover satsane i tabellen skal ikkje brukaren betale for.
TIlbod Vedtak for 2017 Vedtak for 2018 Timar
Inntil 2 G per månad – uavhengig av tildelte timar 200 205 Sentral forskrift
Over 2 G pr. månad og time 360 370 Timepris
2-3 G – maksimalsats per månad uavhengig av tildelte timar 1 200 1 240 Inntil 4 timar
3-4 G – maksimalsats per månad uavhengig av tildelte timar 1 500 1 550 Inntil 5 timar
4-5 G – maksimalsats per månad uavhengig av tildelte timar 1 800 1 850 Inntil 7 timar
Over 5 G – maksimalsats per månad uavhengig av tildelte timar 2 100 2 160 Inntil 8 timar
Betalingssatsar for mat frå institusjonskjøkken
Betalingssatsar Vedtak for 2017 Vedtak for 2018
Full kost pr. månad i spisesal 4 900 5 100
Frukost 50 50
Kveldsmat 50 50
Middag/middagsombering/sal av middag i spisesal 100 100
Opphald i rehabiliterings- bustad Hadartun 155 per døgn 160 per døgn
Dagsenter 150 160

Satsar for korttidsopphald og dag-/ natt-opphald er fastsett gjennom sentral forskrift. Det same gjeld brukarbetaling for heimehjelp inntil 2 G. Kommunestyret i Hareid vedtek at sektor for velferd til ei kvar tid skal ta betaling etter maksimalsatsane for korttidsopphald og dagplass/nattplass fastsett gjennom sentral forskrift. Dette inneber at satsane kan endrast utan nytt vedtak i kommunestyret dersom satsane vert auka i inneverande budsjettperiode.

Vederlag for institusjonsopphald
Syner til forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon m.v. kan kommunen krevje eigenandel for opphald i institusjon; sjå Helse og omsorgtjenestjensteloven § 11 – 2. For 2017 var kurdøgnprisen fastsett til: kr 1950,-, for 2018 vert kurdøgnprisen auka til kr 2.000,-.