Samleside for all informasjon om koronapandemien i Hareid kommune

Denne sida blir kontinuerlig oppdatert med siste nytt og anna viktig informasjon om koronapandemien.

Følg oss på Facebook for å bli varsla ved nyheiter.

Trykk på pilane/plussteiknet til høgre for å lese om kvart punkt.

Har du framleis koronaspørsmål du ikkje har fått svar på?

Dersom du ikkje finn svaret på det du lurar på under punkta ovanfor, kan du sende ein e-post til korona@hareid.kommune.no. Vi svarer fortløpande, men har avgrensa kapasitet.

Du kan også ringe den nasjonale koronatelefonen på 815 55 015.

Korona-smitte i Hareid kommune

Frå gjenopninga 26. september kjem ikkje Hareid kommune til å melde smittetilfelle fortløpande, slik vi har gjort tidlegare. Vil vi no berre rapportere kvar veke og elles dersom vi meiner at innbyggarane treng informasjon (til dømes om ein smitta har vore på eit arrangement og deltakarane bør følgje ekstra med på symptom).

* Det nasjonale smitteregisteret MSIS (som mange medium nyttar i sine oversikter) hentar tala frå eit register som er knytt til folkeregistrert adresse. Det er ikkje nødvendigvis det same som bustad- eller tilhaldsadresse. Det kan derfor vere avvik frå dette talet og tala som vi melder.

Koronavaksinering i Hareid kommune

Arbeidet med å vaksinere mot covid-19 i Hareid kommune er godt i gang.
Hald deg oppdatert på vaksineportalen vår.

Den blir oppdatert fortløpande med status, kven som skal ha vaksine, tidspunkt for vaksinering med meir. Målet vårt er at du på denne sida skal få svar på dei fleste spørsmåla du har om koronavaksine.

Nasjonale informasjonssider om koronapandemien
Information in foreign languages

Til deg som er norsktalande: Erfaringsmessig er det ikkje mange framandspråklege som går inn på våre heimesider. Vi håpar derfor du kan vere med å spreie informasjon på morsmålet til dei du kjenner som ikkje har norsk som morsmål.

 

Koronatesting og hurtigtesting i Hareid kommune

Du bør teste deg dersom du:

 • har fått symptom på luftvegsinfeksjon - også milde.
 • dersom du er nærkontakt med person som har fått påvist smitte
 • dersom du har fått varsel i smittestopp-appen
 • Dersom det er kapasitet testar vi også for koronasertifikat.

Det kan også bli aktuelt å teste nærmiljø til personar som har fått påvist smitte, til dømes arbeidsplass, skule, idrettslag eller liknande.

Hurtigtest/sjølvtest

Vi tilbyr sjøvtestarar (hurtigtest) til personar som har symptom på luftvegsinfeksjon eller uvaksinerte nærkontaktar. Dersom det er aktuelt vil vi også nytte hurtigtestar til massetesing.

Har du barn i skule eller barnehage, kan du få hurtigtest derfrå. Andre kan hente hurtigtest i testbrakka ved det gamle legesenteret kvardagar mellom 1230 og 1330. Dersom dette tidspunktet ikkje passar, kan du få friske personar til å hente for deg på legesenteret i opningstida frå 08-15.

Ved positivt svar på hurtigtest må du få ta kontakt med kommunen snarast på sentralbordet 70 09 50 00. Du må også få stadfesta testen med ein "vanleg" test (PCR) på legesenteret. Dei når du på telefon 70 30 70 70.

Les meir om hurtigtestane her.

Ordinær test (PCR)

Dersom du treng "vanleg" test, må du ta kontakt med Hareid legesenter på 70 30 70 70. Telefonen er open frå 08-15 alle kvardagar bortsett frå pause kl 1100-1230. 

Alle som mistenker at dei har covid-19, skal få teste seg. Det betyr at viss du har symptom på luftvegssjukdom eller har vore i samanhengar der det har vore påvist smitte, må du ta kontakt med legesenteret.

Hareid kommune har god testkapasitet. 

Vi tilbyr test til faste tidspunkt alle kvardagar.

Testing må avtalast på førehand.

Dagleg testing frå kl. 1215

Testing i brakka ved sidan av det gamle legesenteret (Finnsgarmarka)

Testing i helgane er etter nærare avtale med legevakt. Dei når du på telefon 116 117.

Lege og legevakt under koronapandemien

Alle som skal til lege MÅ ha avtale på førehand, uavhengig om dei kjem med luftvegsinfeksjon eller ikkje. 

Frå 30. november må alle over 12 år nytte munnbind når dei oppheld seg i lokala til legesenteret.

Telefonnummer til legesenter er 70 30 70 70.

Telefonen er open frå 08-15 alle kvardagar bortsett frå pause kl 1100-1230.

Ring legevakt  på telefon 116 117 om du har behov for legehjelp utanom opningstida.

Inngangsdørene til begge avdelingane er låste. Pasienter må vente i bilen og blir sloppe inn etter tur (kjem de til fots/taxi, må de gi beskjed om det når de kjem).

Årsaka er at vi ikkje vil risikere at personar med potensiell koronasmitte uforvarande kjem inn på legesenteret. Då må legekontoret stengast for desinfisering. Dette har allereie skjedd ein gong på nattlegevakten på Myrvåg.

 

Testing av covid-19

Sjå eige punkt på samlesida.

 

Ordinær legetime

Telefonnummer til legesenter er 70 30 70 70.

Skal du til avtalt time for noko anna enn infeksjonssjukdom, men er forkjøla/feber/har andre symptom på luftvegsinfeksjon må du ringe legekontoret på førehand og gi beskjed. Dei vil då vurdere kva som skal skje vidare.

 

Legevakt

Etter ordinær opningstid er det legevakt i Ulstein/Hareid eller Myrvåg (natt) som må kontaktast. Legevakt (telefon 116 117) skal berre nyttast til konsultasjonar som ikkje kan vente til dagtid når legekontoret er ope. Alle som skal til legevakt må ha avtale på førehand. Gi tydeleg beskjed dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon/feber. 

Ikkje ring legekontor, legevakt eller 113 viss du har generelle spørsmål om koronaviruset. Folkehelseinstituttet har oppretta ei eiga telefonlinje til dette: 815 55 015.

Nattlegevakten vil frå no vere stasjonert ved Myrvåg legevakt i tidsrommet kl 22-08. Dette med bakgrunn i den pågående pandemi-situasjon og et ønske om å minske smitte-presset mot sjukehuset i Volda

 

Avstand, sosial kontakt, heimekontor, reise, munnbind med meir

Oppdatert 8. desember 2021

Avstand

 • Alle bør halde 1 meter til andre enn husstandsmedlemmar og tilstvarande nære. Rådet gjeld ikkje barn i barnehagar og barneskular. Det er også unnatak for vaksne som jobbar med barn, unge og sårbare grupper.

Sosial kontakt

 • Reduser talet på nærkontaktar, men ikkje isoler deg.
 • Møt helst andre utandørs.
 • Du bør ikkje ha meir enn 10 gjestar heime – utover dei du bur med.
 • I jule- og nyttårshøgtida kan du ha inntil 20 gjestar éin gong.
 • Barn i barnehage og barneskule kan ha besøk av vener frå same klasse/kohort/avdeling sjølv om dei blir fleire enn 10.

Munnbind

 • Det blir påbod om bruk av munnbind når det ikkje er mogleg å halde minst 1 meter avstand i butikkar, kjøpesenter, serveringsstader, kollektivtransport, taxi og innandørs haldeplassar/stasjonsområder.
 • Munnbindpåbodet gjeld også hos frisørar, hudpleiarar og andre ein-til-ein-verksemder.
 • Det er ei anbefaling å nytte munnbind i andre situasjonar der det er tett med folk.

Reise

Det ligg ingen nasjonale råd om reiseaktivitetar, bortsett frå å unngå nærkontaktar, halde avstand og bruke munnbind i enkelte situasjonar.

Merk: Det kan vere lokale råd/reglar til staden du skal. Då er rådet at du skal følgje dei strengaste reglane. Til dømes er det strengare tiltak på delar av Austlandet. Dersom du kjem derfrå til Hareid, skal du følgje reglane frå Austlandet. Skal du frå Hareid til Austlandet, skal du også følgje reglane for austlandet.

For fritidsaktivitetar, arrangement og reiser til utlandet - sjå eigne punkt.

Arrangement og samlingar

Oppdatert 8. desember 2021

Private samankomstar: 

 • Maks 20 personar på privat samankomst på offentleg stad, i lånte eller leigde lokale. Til dømes julebord, åremålsdagar, bryllupsfestar med meir.
 • Minnestund etter gravferder er eit unnatak. Her er grensen 50.
 • Seremoniar som gravferder eller vigsler er  offentlege arrangement og har andre reglar (sjå under).

Offentlege arrangement:

Her skil vi mellom arrangement med faste tilviste plassar og arrangement utan. Faste, tilviste plassar betyr at deltakarane skal sitje same stad heile arrangementet. Det kan til dømes ikkje vere matbuffet, juletregang eller anna «mingling» under arrangementet.

Under begge arrangementsformene må det vere 1 meter mellom deltakarar som ikkje er husstandsmedlemar (eller tilsvarande nære).

På alle arrangement må det vere ein ansvarleg arrangør som skal ha ansvar for å sikre

 • at arrangementet er smittevernmessig forsvarleg
 • at deltakarar som ikkje er frå same husstand (eller tilsvarande nære, til dømes kjærastar) held minst 1 meter avstand, at arrangemen
 • oversikt over kven som er til stades

Tal på deltakarar:

 • På arrangement utan faste, tilviste plassar kan det maks vere 50 deltakarar.
 • På arrangement med faste, tilviste plassar kan de vere inntil 3 kohortar med 200 deltakarar. Då må det vere minst 2 meter mellom kohortar.

Det blir innført sjenkestopp frå klokka 24 både på arrangement og serveringsstader.

Kultur- og fritidsaktivitetar

Oppdatert 8. desember

Generelle råd

 • Fritidsaktivitetar bør haldast utandørs så langt råd. Garderobar bør haldast stengt.
 • Ved organiserte fritidsaktivitetar innandørs for vaksne over 20 år, er rådet at det blir gjort i grupper på 20 personar.
 • Det blir anbefalt å halde minst 1 meter avstand, eller minst 2 meter med høgintensiv trening.
 • Det blir ikkje gitt konkrete råd om avstand/deltakartal når barn og unge deltek på idrett-, kultur- og fritidsaktivitetar.
 • Toppidrett kan gjennomførast som normalt.
 • I alle situasjonar der personar som ikkje er husstandsmedlemmar er saman over tid, bør det vere god ventilasjon eller luftast ofte.

For å ha ope må følgande verksemder drive smittevernmessig forsvarleg:

 • Bibliotek, leikeparkar, svømmehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssenter, bingohallar, spelehallar, kjøpesenter, butikkar, varemesser, midlertidige marknadar og liknande.

Verksemdene må sørge for at det er mogleg å halde minst 1 meter avstnad til personar som ikkje er husstandsmedlemmar eller tilsvarande nære. Verksemdene må ha utarbeida rutinar for godt smittevern, hygiene, reinhald og utlufting.

Bransjerettleiarar blir innført for mellom anna treningssenter og svømmehallar.

Med unnatak av bibliotek, butikkar og kjøpesenter skal verksemdene registrere namn på gjestene som samtykker til det.

Kvar finn eg koronasertifikatet mitt?

Koronasertifikatet kan nyttast på mellom anna reise og til å få sleppe inn på arrangement med særskild mange deltakarar.

Frå 7. oktober vil koronasertifikatet til bruk innanlands vere usynleg. Det vil bli henta fram igjen om naudsynt. EU/EØS-sertifikatet vil framleis vere synleg.

Les meir om sertifikatet her og kva som gir grønt/gyldig sertifikat og kor lenge det varer.

 

Isolasjon, karantene og ventekarantene

Frå 29. november er det innført særskilde reglar for tilfelle der det mistenkt smitte med omikron-varianten. Les meir om det lenger nede.

Det er ingen lokale reglar for karantene i Hareid kommune.

Merk: Dette er reglar som du MÅ halde om ikkje det står presisert at det er råd eller anbefaling.

KARANTENE: Nærkontakt med påvist smitta

Personar som bur saman med ein smitta, eller er tilsvarande nære (overnattingsgjest, kjærast eller besteven) må i karantene i sju dagar. Nærkontakten må ha skjedd mindre enn 48 timar før en smitta fekk symptom eller blei testa (utan symptom). 

Dersom du er vaksinert nærkontakt (eller har hatt covid19), kan du teste deg ut av karantene med éin negativ hurtigtest. Så skal du ta ein ny test mellom 3 og 7 dagar etter den fyrste testen. Dersom du får luftvegssymptom må du halde deg heime og ta ein ny test snarast.

Dersom du er uvaksinert nærkontakt, skal du teste deg kvar dag i sju dagar med hurtigtest - alternativt annakvar dag med laboratorietest. Du må vere i karantene fram til du har fått negativt svar på fyrste test. Du må ta alle testane, sjølv om den fyrste er negativ.

Personar under 18 år: Er unnateke kravet om smittekarantene. Det er likevel eit ønske om at dei gjennomfører testane og er i karantene.

Andre nærkontaktar enn nære: Det er ikkje naudsynt med testing dersom det har gått meir enn tre veker sidan fyrste vaksinedose. Uvaksinerte bør teste seg snarast.

I nokre situasjonar kan det likevel bli aktuelt med massetesting, til dømes på arbeidsplassar eller skular for å avdekke skjult smitte eller stoppe eit mogleg utbrot.

ISOLASJON: Du får påvist at du er smitta:

Dersom du får påvist at du har covid-19, skal du med ein gong isolerer deg på eigna stad, fortrinnsvis heime.

Dersom du den positive testen er hurtigtest/sjølvtest, skal du stadfeste resultatet med ein "vanleg" test. Kontakt legekontor for å bestille tid.

Kommunen er ansvarleg for at du har eigna stad. Dersom du ikkje kan opphalde deg heime, skal kommunen tilby opphald på hotell eller anna stad. Kommunen dekker opphald.

Slik fungerer isolasjon

 • Du må halde deg heime heile tida og ikkje gå ut. Du kan vere i eigen hage eller balkong/veranda terrasse.
 • Andre må hjelpe deg naudsynte ærend.
 • Du skal halde minst to meter avstand til dei du bur med.
 • Du bør ha eige rom og bad om mogleg. Nytt eigne baderomsartiklar og handduk.
 • Du må vere nøye med hand- og hostehygiene for å unngå å smitte andre.
 • Reingjer heimen hyppig, særleg stader som de ofte tar på.

Du kan avslutte isoleringa når det har gått fem døgn etter fyrste symptom og du har vore feberfri i 24 timar utan febernedsettande. Dette gjeld uavhengig av om du er vaksinert eller ikkje. Mange vil ha restsymptom i etterkant, og det er OK.

Isolasjonen blir også avslutta sjølv om andre i husstanden din er i isolasjon.

Reiserestriksjonar og innreisereglar

Peikarane under viser vidare til helsenoreg.no som alltid er oppdatert med dei gjeldande reglane og råda.

Skular, barnehage og bibliotek under koronapandemien

Oppdatert 8. desember

Her finn du oppdatert informasjon om situasjonen på barnehage-, skule- og flyktningtenestene våre med meir.

Sjå også vår koronaportal for informasjon om dei andre tenestene våre.

Spørsmål kring drifta i barnehage og skule kan rettast til leiaren for barnehagen/skulen du har barn/elevar i.

Generelt om situasjonen

Trafikklysmodellen er innført i skular og barnehagar. I Hareid køyrer vi på grønt nivå inntil vidare. Vi har hatt dialog med Ulstein kommune for å kunne samkøyre tiltak. Dei har same tilnærming som oss, og ser an situasjonen med grønt nivå inntil vidare.

Meldingane frå sentrale styresmaktar er at barn og unge skal vernast frå tiltak så langt som råd. Det har likevel blitt signalisert at det kan kome nasjonale krav om å gå over på gult nivå.

Desse signala er ein medverkande grunn til at vi dessverre ser at det er lurt å utsette juleballet på ungdomsskulen til nyåret. Eit juleball er av natur eit arrangement med mykje sosial kontakt på tvers av klasser. Vi har registrert koronasmitte på alle trinn på ungdomsskulen. Det vil også vere dumt å bruke mykje tid på å planlegge eit arrangement som ikkje blir mogleg å gjennomføre om skulane går over på gult nivå.

Vi vurderer også kva vi skal gjere når det gjeld julegudstenestene for barnehagane og skulane før jul. Vi kjem tilbake med meir informasjon om det.

Aktivitetar som er planlagd felles for elevane, og på tvers av klasser/steg i dagane framover, er vi i gang med å revurdere organiseringa av. Skulen er i nær dialog med smittevernlege og kriseleiing, og vil gjere vurderingar frå dag til dag basert på smittesituasjonen ved skulen.

 

Dei kommunale barnehagane

Normal opningstid i barnehagane. Foreldre/føresette får detaljert informasjon frå barnehagen.

Barnehagane driftar på grønt nivå inntil vidare.

Gnist barnehage Holstad (privat)

Sjå heimesida til barnehagen.

 

Hareid ungdomsskule

 

Dei kommunale barneskulane

 • Normal drift med grønt nivå på smitteverntiltak inntil vidare.

 

Brandal friskule

Sjå informasjon på skulen si Facebook-side.

 

Hareid musikk- og kulturskule

Undervisning som normalt

 

Hareid folkebibliotek

Biblioteket har ope som normalt

Ressursenteret

Undervisning som normalt.

********

Koronainformasjon om helse- og omsorgstenestene våre

Generelt om besøk ved alle institusjonar

Vi ønsker å skåne brukarane våre sidan dei er i risikogruppene for å utvikle alvorleg sjukdom av koronaviruset. Vi er også opptatt av å beskytte helsepersonellet vårt fordi desse vil vere heilt naudsynte for å handtere den pågåande krisa.

Vi ber dei som ønsker å besøke institusjonane om å følgje dei nasjonale retningslinjene for besøk på kommunale helse- og omsorgsinstitusjonar. Her kan du lese meir om rutinene for besøk.

Vi ber særskilt om at personar som har vore i utlandet, ventar i ti dagar før dei besøker institusjonar eller omsorgsbustader.

Vi ber besøkande om å bruke munnbind ved besøk.

Lege/Legevakt

Sjå eige punkt.

Sjukeheimen

Hareid kommune har opna for besøk på sjukeheimen. Desse skal avtalast på førehand. Les meir her.

Ta kontakt via følgande telefonnummer for å avtale besøk og eventuelt vidareformidling av gåver:

Korttidseining

700 37 522

Bueining

700 37 533

Skjerma eining

700 37 539

 

Her er ein oversikt over andre telefonnummer til sjukeheim/heimeteneste med meir.

Det er kjøpt inn nettbrett til institusjonane som bebuarar og pårørande kan sjå og snakka gjennom.

Heimeteneste

Heimetenesta følger dei nasjonale retningslinjene for kommunale helse- og omsorgstenester under covid-19. Per i dag vert alle tenester opprettheldt. Vi vil ha dialog med den enkelte og (eventuelt) deira pårørande dersom det må gjerast endringar i tenestetilbodet grunna covid-19-situasjonen. Etter nasjonale føringar per 25.03.21 er det tydeleggjort at til dømes avstandskrav ikkje skal vere til hinder for helsepersonell for å oppretthalde helse og omsorgstenester. Smitteverntiltak i denne forbindelse blir vurdert fortløpande i samråd med smittevernlege.

Dersom ein brukar av heimeteneste får symptom på luftvegsinfeksjon må vedkomande ta kontakt med vakttelefonen til heimetenesta snarast på 915 66 732 eller 915 66 734 for å avklare vidare oppfølging og tenestetilbodet. Heimetenesta er ei essensiell kritisk helseteneste som vi er oppteken av å skåne mot smitte og for å hindre vidare smitte til tenestemottakarar.

Tekniske hjelpemiddel

Kontakt heimetenesta ved koordinator 70037540/41 ved behov for innlevering.

Les meir om handtering av hjelpemiddel.

Hadartun omsorgsbustader

Hareid kommune har under heile covid-19 pandemien hatt besøksrestriksjonar ved omsorgsbustadene på Hadartun. Besøkande må nytte inngang i tilknyting til leilegheitene og ikkje hovudinngang til Hadartun. Ein følg her nasjonale føringar som gjeld for besøk i private heimar og nærkontaktar for einslege (og eventuelt vaksinerte).

Sidan omsorgsbustadane er tilknytt sjukeheimen i bygningsmasse, er det særleg presisert at ein ikkje skal nytte fellesareal (hovudinngang, matsal, vestibyle mm) under besøk, men nytte inngang nærmast aktuell leilegheit og gå direkte til denne. Besøk skal berre skje i leilegheit. Vi oppmodar om å registrere besøket hos bebuar dersom det skulle bli behov for smittesporing i ettertid.

Sjå eige punkt om besøksrutinar.

Kjøken/matombering

For å sikre matproduksjon er det berre tilsette som har tilgang til kjøkenet.

Bebuarar på sjukeheim og omsorgsbustader Hadartun vil få servert/utlevert mat på avdeling eller i matsalen på Hadartun.

Matombering til private heimar som vanleg, men den som leverer maten tek førehandsreglar om smittevernomsyn og går ikkje inn i heimar utan at det er naudsynt.

Kjøkkenet kan kontaktast på 907 00 825 (kl 09-15.00)

Matsalen skal berre brukast av dei som bur på Hadartun. 

Hjellebakken omsorgsbustader/avlastningsleilegheiter

Hareid kommune har innført besøksrestriksjonar ved Hjellebakken. Vi ønsker at pårørande held besøka på eit minimum, då leigetakarane er i risikogruppa for å utvikle alvorleg sjukdom av koronaviruset. Det er ikkje tillatt å nytte fellesareal i samband med besøka. Vi ber om at personar som har vore i utlandet ventar i ti dagar med besøk.

Unge og vaksne som har vore saman med vener og i andre situasjonar der det ikkje har vore éin meters avstand, bør halde to meter avstand til personar i risikogruppene. 

Støttekontakt

Tenesta støttekontakt går som normalt, men vert fortløpande vurdert med omsyn til smittesituasjonen.

Dagsenter for eldre

Dagsenter for eldre held ope mandag til torsdag. Tilbodet er tilpassa dei gjeldande nasjonale smitteverntiltaka.

Nødvendige prioriteringar må gjerast for at vi kan gjennomføre dette tilbodet, og den enkelte brukar av tenesten vil bli kontakta for nærare informasjon.

Det blir grupper på inntil fem personar per dag. Den enkelte vil som før bli henta med bil frå dagsenteret, men no med berre to brukere per biltur.

For å kunne tilpasse eit mellombels tilbod med små grupper, vil dagsentertilbodet ikkje nødvendigvis skje på den faste vekedagen ein tidlegare hadde.

Dagsenter fellesskapet psykisk helse

Dagsenter for fellesskapet psykisk helse er ope mandag.

Helsestasjon

Hareid helsestasjon har flytta til Helsehuset. Du kan parkere i parkeringskjellaren eller på taket til Coop.

Følg helsestasjonen på deira Facebook-side for oppdateringar.

Sjå også helsestasjonsportalen til Hareid kommune. Her er det mykje nyttig informasjon for deg som er foreldre.

Tenesta går no som normalt, med smitteverntiltak:

 • Ingen drop-in teneste, alt må avtalast på førehand. 
 • Det bør ikkje takast med søsken på konsultasjonar. Unntak er om foreldre ikkje kan kome utan å ta med søsken, og dei må være friske.
 • Heimebesøk vert utført av jordmor og helsesjukepleiar.
 • Tilbod om grupper og kurs er redusert inntil vidare på grunn av mangel på eigna lokaler.
 • Alle får no time til barnekontroll etter gjeldande retningslinjer.
 • Gravide kan ta med seg partner på svangerskapskontrollane.

Helsesjukepleiarane i skulehelsetenesta er tilstades på skulen som normalt, og kan også kontaktast på mobiltelefon:

 • Hareid ungdomsskule: Siri Berntsen, tlf. 95467841
 • Hareid og Brandal skule: Wenche Relling, tlf. 47507791
 • Hjørungavåg og Bigset skule: Vibeke Brune Slettebakk, tlf. 48208672

Helsestasjon for ungdom ope måndagar frå kl 14.30 – 16.30. Det er drop-in, timebestilling er ikkje naudsynt.

Besøksrutinar ved sjukeheim og omsorgsbustadar

Besøksrutiner sjukeheim

 • Besøkande må nytte munnbind.
 • Vi oppmodar sterkt alle som besøker sjukeheim og omsorgsbustadar til å nytte munnbind.
 • Pårørande eller andre som truleg har, eller har fått påvist covid-19, kan i henhold til covid-19-forskrifta ikkje kome på besøk i institusjonen.
 • Pårørande eller andre som har luftvegssymptom eller er i karantene, skal som hovedregel ikkje komme på besøk.
 • Institusjonen bør halde oversikt over besøkande, slik at smittesporing kan gjennomførast på ein effektiv måte dersom smitte oppdagast hos bebuar, besøkande eller tilsette. Alle må difor kontakte personalet ved besøk, for registrering. 
 • Det er viktig at alle besøkande utfører handhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Besøkande bør halde minst 2 meters avstand til den dei besøker, tilsette og andre bebuarar. Unntak: Vaksinerte bebuarar kan ha nær fysisk kontakt, med et avgrensa antall uvaksinerte besøkende, og dei same over tid. Antal besøkande bør ikkje vere fleire enn nasjonale, eventuelt kommunale, bestemmelser tilseier. Bebuaren bør sjølv avgjere kven som er deira næraste.
 • Dersom både den besøkande og bebuar er vaksinert, kan dei ha nær fysisk kontakt. 
 • Besøk skal ikkje skje i fellesstove inne på einingane.
 • Besøkande skal ikkje nytte kjøkken på einingane.
 • Vaksinerte bebuarar som skal på besøk utanfor sjukeheimen, bør følge gjeldande føreskrifter, samt nasjonale og lokale smittevernråd.

Besøksrutiner omsorgsbustadar/kjøken

Det er svært viktig å fortsatt oppretthalde smittevernrutiner og besøksrestriksjon med hensikt å beskytte både bebuarar og tilsette på Hadartun omsorgsbustadar og kjøken under covid-19-pandemien. 

 • Vi oppmodar sterkt alle som besøker sjukeheim og omsorgsbustadar til å nytte munnbind.
 • Alt besøk utanfrå skal til ei kvar tid følgje nasjonale råd om besøk og nærkontaktar for einslege i private heimar (samt råd for eventuelt vaksinerte) frå Helsenorge.no 
 • Nytt inngangar nermast leiligheta du skal besøke. Med bakgrunn i felles bygningsmasse med sjukeheim, er det er ikkje høve til å nytte hovudinngang eller fellesareal som matsal, vestibyle mm. 
 • Husk hand- og hostehygiene ved besøk, hald avstand dersom du ikkje er av 1-2 definerte nærkontakter. 
 • Det er ikkje høve til besøk dersom du har symptom på lufteveisinfeksjon. Besøkande skal være friske.
 • Vi oppmodar sterkt til at besøkande registrerer seg på skjema hos den dei besøker. Dette vil lette eit eventuelt smittesporingsarbeid. Arka kan makulerast 10 dagar etter registrering. Nye skjema finn de i plastlommer på korktavler ved heisa.
   
Rådhuset/Servicetorget under koronapandemien
Folkevalde møte under koronapandemien
 • Dei folkevalde møta går som normalt. Møta blir fortløpande publisert på heimesidene våre. Formannskapsmøta og kommunestyremøta blir sendt direkte på heimesida vår og Facebook-sida vår.
Nav og korona

Publikumsmottaket har ordinær opningstid. Sjå her for detaljar.

 • Alle som besøker Nav-kontoret må nytte munnbind.
 • Kontakt oss på nav.no eller via kontaktsenteret på tlf. 55 55 33 33 (0800 – 1530)
Last ned smittestopp-appen

Saknar du å klemme andre? Saknar du ein skikkeleg fest? Saknar du å ikkje vere redd for koronaviruset ? Smittestopp-appen er eit steg mot livet slik det var før koroanen kom.

Ved å laste ned og ta i bruk den nye Smittestopp-appen på telefonen din, kan du få melding om at du har vore i nærleiken av ein smitta person. Du kan også gi melding om at du har blitt smitta til dei du har vore i nærleiken av – utan at dei får vite at det er deg.

Den nye Smittestopp-appen lagrar berre dataene på telefonen. Andre vil derfor ikkje kunne sjå kvar du har vore. Det er ikkje mogleg å identifisere deg med bakgrunn i dataene som appen samlar inn. Sidan appen berre nyttar bluetooth er han også snillare med batteriet til mobilen din.

Det er ikkje naudsynt å gå i karantene om du får melding frå appen at du har vore i nærleiken av ein smitta person. Signalane mellom telefonane kan nemleg gå gjennom veggar. Det vi ber deg om er å ta ein covid-19 test. Det gjer du ved å kontakte legesenteret.

Det er frivillig å bruke appen. Det er også frivillig å melde i frå via appen om du er smitta.

For å lese meir om appen og laste han ned, gå inn på denne sida hos Folkehelseinstituttet.

Sjå video under om korleis appen fungerer:

 

Andre teneste
 • Vatn og avløp: Normal drift
 • Tekniske teneste: Normal drift
 • Akutte hendingar på veg, vatn og avlaup som ikkje kan vente til normal kontortid: 970 62 360
Kriseleiinga