Samleside for all informasjon om koronaviruset i Hareid kommune

Denne sida blir kontinuerlig oppdatert med siste nytt og anna viktig informasjon om koronaviruset.

Følg oss på Facebook for å bli varsla ved nyheiter.

Trykk på pilane/plussteiknet til høgre for å lese om kvart punkt.

Korona-smitte i Hareid kommune

Hareid kommune har per no hatt 27 kjende smittetilfelle av koronavirus i kommunen* sidan pandemien starta.

* Det nasjonale smitteregisteret MSIS (som mange medium nyttar i sine oversikter) melder om at 42 personar (oppdatert 7. august 2021) frå Hareid kommune er registrert smitta (totale tal sidan mars 2020). I dette registeret er smittetilfella knytt til folkeregistrert adresse. Det er ikkje nødvendigvis det same som bustad- eller tilhaldsadresse.

Dei seinaste tilfella i Hareid kan du lese om her: 

Koronavaksinering i Hareid kommune

Arbeidet med å vaksinere mot covid-19 i Hareid kommune er godt i gang.
Hald deg oppdatert på vaksineportalen vår.

Den blir oppdatert fortløpande med status, kven som skal ha vaksine, tidspunkt for vaksinering med meir. Målet vårt er at du på denne sida skal få svar på dei fleste spørsmåla du har om koronavaksine.

Nasjonale informasjonssider om koronapandemien
Information in foreign languages

Til deg som er norsktalande: Erfaringsmessig er det ikkje mange framandspråklege som går inn på våre heimesider. Vi håpar derfor du kan vere med å spreie informasjon på morsmålet til dei du kjenner som ikkje har norsk som morsmål.

 

Koronatesting i Hareid kommune

Du bør teste deg dersom du:

 • har fått symptom på luftvegsinfeksjon - også milde.
 • dersom du er nærkontakt med person som har fått påvist smitte
 • dersom du har fått varsel i smittestopp-appen
 • Dersom det er kapasitet testar vi også for koronasertifikat.

Det kan også bli aktuelt å teste nærmiljø til personar som har fått påvist smitte, til dømes arbeidsplass, skule, idrettslag eller liknande.

Ta kontakt med Hareid legesenter på 70 30 70 70. Telefonen er open frå 08-15 alle kvardagar bortsett frå pause kl 1100-1230. 

Alle som mistenker at dei har covid-19, skal få teste seg. Det betyr at viss du har symptom på luftvegssjukdom eller har vore i samanhengar der det har vore påvist smitte, må du ta kontakt med legesenteret.

Hareid kommune har god testkapasitet. 

Vi tilbyr test til faste tidspunkt alle kvardagar.

Testing må avtalast på førehand.

Dagleg testing frå kl. 1215

Testing i brakka ved sidan av  til det gamle legesenteret.

 

Testing i helgane er etter nærare avtale med legevakt. Dei når du på telefon 116 117.

Lege og legevakt under koronapandemien

Dørene til legesenteret vil vere låst, og pasientar vil bli sloppe inn etter tur.

Alle som skal til lege MÅ ha avtale på førehand, uavhengig om dei kjem med luftvegsinfeksjon eller ikkje. 

Telefonnummer til legesenter er 70 30 70 70.

Telefonen er open frå 08-15 alle kvardagar bortsett frå pause kl 1100-1230.

Ring legevakt  på telefon 116 117 om du har behov for legehjelp utanom opningstida.

Inngangsdørene til begge avdelingane er låste. Pasienter må vente i bilen og blir sloppe inn etter tur (kjem de til fots/taxi, må de gi beskjed om det når de kjem).

Årsaka er at vi ikkje vil risikere at personar med potensiell koronasmitte uforvarande kjem inn på legesenteret. Då må legekontoret stengast for desinfisering. Dette har allereie skjedd ein gong på nattlegevakten på Myrvåg.

 

Testing av covid-19

Sjå eige punkt på samlesida.

 

Ordinær legetime

Telefonnummer til legesenter er 70 30 70 70.

Skal du til avtalt time for noko anna enn infeksjonssjukdom, men er forkjøla/feber/har andre symptom på luftvegsinfeksjon må du ringe legekontoret på førehand og gi beskjed. Dei vil då vurdere kva som skal skje vidare.

Enkelte pasientar som skal til ordinære timar vil bli bedt om å ha timen over video/telefon. Dei det gjeld vil få beskjed. Grunnen er at vi ønsker å minske smittepresset på både pasientar og legesenteret.

Legevakt

Etter ordinær opningstid er det legevakt i Ulstein/Hareid eller Myrvåg (natt) som må kontaktast. Legevakt (telefon 116 117) skal berre nyttast til konsultasjonar som ikkje kan vente til dagtid når legekontoret er ope. Alle som skal til legevakt må ha avtale på førehand. Gi tydeleg beskjed dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon/feber. 

Ikkje ring legekontor, legevakt eller 113 viss du har generelle spørsmål om koronaviruset. Folkehelseinstituttet har oppretta ei eiga telefonlinje til dette: 815 55 015.

Nattlegevakten vil frå no vere stasjonert ved Myrvåg legevakt i tidsrommet kl 22-08. Dette med bakgrunn i den pågående pandemi-situasjon og et ønske om å minske smitte-presset mot sjukehuset i Volda

 

Avstand, sosial kontakt, heimekontor, reise, munnbind med meir

Frå laurdag 26. september klokka 12, vil dei fleste smittevernreglar og råd bli oppheva. Les meir her.

 

Generelt

Tommelfingerregel er at du skal halde dei regla og råda som gjeld for den kommunen med strengast tiltak/høgast smittetrykk når du er ute og reiser. Døme: Reiser du frå eit område med strenge tiltak til eit område med mindre strenge tiltak – held du fram med å oppføre deg som om du er i området med strengast tiltak. Dersom du drar motsett veg, frå lågt til høgt smittetrykk, må du sjølvsagt halde råda og reglane for området du reiser til.

Dei som er i beskytta gruppe (mellom anna vaksinerte) treng ikkje å følgje rådet om å halde seg til dei strengaste reglarne/råda.

Sjekk på kommunane sine heimesider for lokale råd og reglar.

Hareid kommune har ingen lokale reglar eller råd. Dei nasjonale råda og reglane gjeld for Hareid kommune.

 

Avstand

Hald éin meter avstand til andre der det er mogleg, bortsett frå kjæreste eller 1-2 faste kontaktar om du bur åleine. Barn og ungdom kan ha 1-2 faste vener som dei kan ha nær kontakt med, utanom korhorten dei tilhøyrer på skule eller barnehage. Dette gjeld ikkje for helsetenesta, barnehagar og skular eller andre teneste for sårbare grupper der avstand hindrar normal drift.

Personar i beskytta gruppe kan ha nær, sosial kontakt med personar som ikkje er i risikogruppene. Dei kan også ha nær, sosial kontakt med personar i risikogruppene som er vaksinerte.

 

Sosial kontakt og besøk

 • Alle bør avgrense sosial kontakt
 • Helst møt andre utandørs, og ha ikkje besøk av fleire enn 20 gjestar.
 • Personar i beskytta gruppe, tel ikkje med blant dei 20.
 • Barn i barnehagar og skular kan ha besøk frå eigen kohort. 
 • Råd om avstand gjeld, men beskytta personar kan ha nær sosial kontakt med andre beskytta og ubeskytta som ikkje er i riskogruppene.

 

Butikkar/kjøpesenter med meir

Nytt kjøpesenter og varehus i heimkommunen så langt som råd. Oppsøk butikkar på tidspunkt der det normalt ikkje er mykje trafikk. 

 

Arbeidsplassar

 • Det er mogleg med auka oppmøte på arbeidsplassen.
 • Det er opp til arbeidsgivar å vurdere om heimekontor er naudsynt i ljos av den lokale smittesituasjonen.
 • Det må vere mogleg å halde 1 meter avstand.

 

Reise

 • Du kan reise innanlands
 • Hald råda som gjeld i den strengaste kommunen viss du er på reise. Døme viss du bur i Hareid og reiser til kommune med strengare råd, må du følgje desse. Viss bur i annan kommune enn Hareid, og som denne kommunen har strengare råd enn Hareid, må du følgje råda frå heimkommunen din når du besøker oss. Dette rådet gjeld ikkje får personar i beskytta gruppe.
 • Personar som ikkje er beskytta bør vere ekstra varsame på reise slik at vi unngår smittespreiing mellom område.
 • For utenlandsreiser, innreiserestriksjonar og innreisekarantene - sjå eige punkt.

 

Munnbind

Munnbind kan nyttast som som eit tilleggsverkemiddel for å redusere smittespreing når smittetrykket er stort. Det kan ikkje erstatte avstand - som er det viktigaste verkemiddelet.

I nokre situasjonar MÅ du nytte munnbind, til dømes når du er i karantene.

Per no er det ikkje eit generelt munnbindråd i Noreg eller Hareid kommune.

Les meir om bruk av munnbind på helsenoreg.no.

 

For fritidsaktivitetar, arrangement og reiser til utlandet - sjå eigne punkt.

Arrangement og samlingar

Frå laurdag 26. september klokka 12, vil dei fleste smittevernreglar og råd bli oppheva. Les meir her.

 

 

Dei nasjonale reglane for arrangement gjeld også i Hareid kommune. Dette er reglar regulert i lovverket, så Hareid kommune har ikkje moglegheit til å «lette» på desse krava. Vi kan innføre strengare reglar, men det er ikkje naudsynt på noverande tidspunkt.

Det er likevel verdt å minne om dei tre hovudprinsippa for å bremse smittespreiing:

 • Hald avstand

 • Hald hendene reine (helst såpe og vatn, sprit til nauds)

 • Hald deg heime og test deg om du er sjuk 

 

Meir informasjon?

Teksten under er berre ei forenkla framstilling av råda og reglane. For detaljar, sjå helsenoreg.no.

 

Arrangement

Utdjupande informasjon om arrangement (helsenoreg.no)

 

Råd for arrangement

 • Hald arrangement utandørs om mogleg.
 • Personar som ikkje er beskytta, og som kjem frå område med høgt smittetrykk, bør ikkje delta/oppsøke arrangement i andre kommunar.

 

Reglar for arrangement

Under følgjer ei forenkla samanstilling av covid-19-forskrifta (paragraf 13 a-d) per 24. mars. Den kan de lese her.

Utfyllande informasjon kan du lese på helsenoreg.no.

For alle arrangement er det krav om at alle deltakarar skal halde minst 1 meter avstand frå skulder til skulder. Alle arrangement skal også ha ein ansvarleg arrangør som sørger for at smittevernreglane blir halde, sørger for god hygiene undervegs og ha oversikt over kven som er til stades slik at eventuell smittesporing er gjennomførbar.

Døme på arrangement: 

 • konsert, forestillingar og kino
 • gudsteneste og andre livsynssamlingar og -seremoniar
 • idrettsarrangement som kampar og konkurranser,
 • seminar, konferansar kurs og medlemsmøte
 • Private samlingar for familie, vener eller bekjente og sosiale samlingar i tilknyting til arbeid eller skule
 • Samlingar etter seremoniar som gravferd, barnedåp og brullaup

Treningar, øvingar, møter samankomster som ledd i ordinært arbeid, undervisning på skule er døme på samlingar som IKKJE er arrangement. (Sjå lenger nede for råd og reglar som gjeld denne type aktivitet).

 

Reglar for private samankomster

Covid-forskrifta bestemmer kor mange deltakarar det kan vere på private samankomster på offentleg stad (leigd/lånt lokale).

 • Inne og ute: Inntil 100 personar på offentleg stad eller i leigde/lånte lokaler

Det er likevel lov å vere fleire enn maksantalet dersom samlinga er for barn i same kohort i barnehage eller barneskule med naudsynte vaksne tilretteleggarar.

Merk: Arrangement etter ein seremoni, til dømes minnestund etter gravferd eller bryllupsfesten, er rekna som ein privat samankomst, medan sjølve gravferda eller bryllaupet er eit offentleg arrangement.

Frå 28. juli er samlingar for tilsette ikkje lenger definert som private samankomstar, men offentleg arrangement. Sjå reglar i avsnittet under

 

Reglar for offentlege arrangement

Covid-forskrifta bestemmer kor mange deltakarar det kan vere på kvar type arrangement.

 • Utan test eller koronasertifikat
  • Faste tilviste plassar:
   • Innandørs: Inntil 1000 personar delt i to kohortar med 500 i kvar
   • Utandørs: Inntil 2000 personar delt i fire kohortar med 500 i kvar
  • Utan faste tilviste plassar
   • Innandørs: Inntil 400 personar delt i to kohortar med 200 i kvar
   • Utandørs: Inntil 800 personar delt i fire kohortar med 200 i kvar
 • Med test eller koronasertifikat
  • Faste tilviste plassar
   • Innandørs: maks 50 prosent kapasitet med opptil maks 5000 personar delt i grupper på inntil 500 i kvar
   • Utandørs: maks 50 prosent kapasitet med opptil maks 10.000 personar delt i grupper med inntil 500 i kvar
  • Utan faste tilviste plassar
   • Innandørs: maks 50 prosent kapasitet med opptil maks 1500 personar delt i grupper med inntil 500 i kvar
   • Utandørs: maks 50 prosent kapasitet med opptil maks 3000 personar delt i grupper med inntil 500 i kvar

Enkelte personar, som arrangørar og tilsette, skal ikkje reknast med i talet på deltakarar på arrangementet. Sjå her for detaljar.

Faste, tilviste plassar: Faste, tilviste sitteplasser er definert som at publikum kan sitte på stol, benk eller liknande, eller på ein fast plass på golvet under heile arrangementet. (Husk krava om avstand.)

Merk: Arrangement etter ein seremoni, til dømes minnestund etter gravferd eller bryllupsfesten, er rekna som ein privat samankomst, medan sjølve gravferda eller bryllaupet er eit offentleg arrangement.

Alkoholservering på arrangement: Sjå under.

 

Alkoholservering

 • Ingen skjenkestopp
 • Det vil framleis vere innsleppstopp ved midnatt
 • Det vil framleis vere krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert tal på gjestar, sitjeplasser til alle gjester og avstand.
Kultur- og fritidsaktivitetar

Frå laurdag 26. september klokka 12, vil dei fleste smittevernreglar og råd bli oppheva. Les meir her.

Kampar, konkurransar, framføringar, konsertar og liknande er arrangement.

Treningar og øvingar er ikkje rekna som arrangement. Derfor gjeld ikkje reglane for offentleg arrangement (slik dei er skildra ovanfor i eige punkt) for slike aktivitetar.

Det er likevel verdt å minne om dei tre hovudprinsippa for å bremse smittespreiing:

 • Hald avstand

 • Hald hendene reine (helst såpe og vatn, sprit til nauds)

 • Hald deg heime og test deg om du er sjuk 

 

Råda for fritidsaktivitetar er som følgar:

 • Ha utandørsaktivitetar heller enn innandørs.
 • Unnatak for 1-metersregelen både utandørs og innandørs dersom det er naudsynt for å utøve aktiviteten. Dette opnar for trening i kontaktidrett for vaksne.
 • For vaksne er rådet å ha grupper på 30 personar innandørs og 40 utandørs.
 • Toppidrett kan utøvast somnormalt. Det betyr at seriespel kan gjennomførast som normalt. (Merk: fotballkampar og andre kampar/konkurranser er arrangement og må då følgje reglane for arrangement. Sjå under.)
 • Toppidrettsutøvarar kan trene som normalt, både ute og inne.
 • Hald reglar og råd som gjeld for dei forskjellige aktivitetane. Det finns det mange gode smittevernrettleiarar for dei forskjellige aktivitetane.
 • Her er mellom anna ein smittevernrettleiar for musikkøvingar (korps, kor, band orkester mm).utvikla av Norsk musikkråd
 • Her er smittevernrettleiar for idrett.

For å lette jobben dersom det blir aktuelt med smittesporing, ber vi alle som organiserer fritidsaktivitetar om å registrere alle deltakarar med namn og telefonnummer. Ta gjerne eit bilete av forsamlinga under øvinga slik at det er mogleg å sjå korleis de sat/stod i forhold til kvarandre.

 

Reglar for fritidsaktivitetar - gjeld frå søndag 20. juni klokka 12

 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvarar på idrettsarrangement eller konkuranse på tvers av regionar/kretsar både ute og inne utan å måtte halde krav om 1 meter avstand.
 • Frå 28. juli gjeld punktet også for vaksne.
 • Vaksne i breddeidretten får unnatak for 1-metersregelen når dei deltar på idrettsarrangement som kampar og stemner i regionen/krinsen. Dette gjeld både ute og inne.

 

Kvar finn eg koronasertifikatet mitt?

Koronasertifikatet kan nyttast på mellom anna reise og til å få sleppe inn på arrangement med særskild mange deltakarar.

Les meir om sertifikatet her og kva som gir grønt/gyldig sertifikat og kor lenge det varer.

Isolasjon, karantene og ventekarantene

Frå laurdag 26. september klokka 12, vil dei fleste smittevernreglar og råd bli oppheva. Les meir her.

Det er ingen lokale reglar for karantene i Hareid kommune.

 

ISOLASJON: Du får påvist at du er smitta:

Gjeld også etter 26. september.

Dersom du får påvist at du har covid-19, skal du med ein gong isolerer deg på eigna stad, fortrinnsvis heime.

Kommunen er ansvarleg for at du har eigna stad. Dersom du ikkje kan opphalde deg heime, skal kommunen tilby opphald på hotell eller anna stad. Kommunen dekker opphald.

Slik fungerer isolasjon

 • Du må halde deg heime heile tida og ikkje gå ut. Du kan vere i eigen hage eller balkong/veranda terrasse.
 • Andre må hjelpe deg naudsynte ærend.
 • Du skal halde minst to meter avstand til dei du bur med.
 • Du bør ha eige rom og bad om mogleg. Nytt eigne baderomsartiklar og handduk.
 • Du må vere nøye med hand- og hostehygiene for å unngå å smitte andre.
 • Reingjer heimen hyppig, særleg stader som de ofte tar på.

Du kan avslutte isoleringa når det har gått ti dagar etter fyrste symptom og du har vore feberfri i 24 timar.

Dersom du ikkje får symptom, kan du avslutte isolasjon 10 dagar etter du tok den positive testen.

KARANTENE: Nokon du har vore nærkontakt med blir smitta:

Frå måndag 27. september blir karantenereglane endra. Då er det berre dei mest smitteutsette som må i karantene. Les meir i denne artikkelen.

Dersom nokon du bur med eller andre nærkontaktar får påvist smitte, må du i karantene.

Du er nærkontakt med ein smitta dersom du innan 48 timar før personen fekk symptom

 • har vore nærare enn to meter i meir enn 15 minutt
 • har vore i direkte fysisk kontakt
 • har vore i direkte kontakt med sekret (spytt, snørr tårer eller liknande).

Slik fungerer karantene:

Karantene på grunn av nærkontakt er lovpålagt. Det er straffbart å bryte denne karantenen.

 • I karantenetida skal du halde deg heime eller på anna eigna stad
 • Du skal ha auka avstand til andre vaksne i husstanden
 • Du skal ikkje gå på jobb, skule eller i barnehage
 • Du skal ikkje reise innanlands.
 • Du skal ikkje oppsøke stader der det er vanskeleg å halde naudsynt avstand til andre personar.
 • Du skal ikkje ta offentleg transport.
 • Du skal ikkje oppsøke offentlege stader som butikk, apotek, kafear og liknande. Dersom du ikkje har andre alternativ, kan du sjølv gjere naudsynte innkjøp på butikk eller apotek. Sørg for å halde god avstand.
 • Du skal ikkje ha besøk. Barn skal ikkje ha andre leikekameratar enn dei dei bur med.
 • Du kan gå tur ute, men hald god avstand til andre. Barn og unge bør få leike ute minst ein gong per dag.

Karantenen varer i 10 dagar, men du kan gå ut av karantene dersom du får negativt svar på test som er tatt minst sju dagar etter nærkontakt.

Dersom du er nærkontakt til eit husstandsmedlem som sit i isolasjon, vil karantene vare i 10 dagar så lenge den sjuke kan isolere seg frå deg i heimen. Dersom det ikkje er mogleg å leve separat, vil karantene for nærkontaktane i husstanden vere 15 dagar. Du vil også kunne teste deg ut av karantene, men då ikkje før etter 12 dagar.

Unnatak for smittekarantene:

 • Dersom du har hatt covid-19 i løpet av dei siste seks månadane dokumentert av norske helseteneste, kan du sleppe smittekarantene.
 • Dersom du er fullvaksinert treng du ikkje gå i smittekarantene.
 • Dersom du har fått éin dose - og det er gått mellom 3 og 15 veker etter denne, treng du ikkje gå i smittekarantene, men du må teste deg mellom 3 og 7 dagar etter nærkontakten.
 • Frå 16. august: Barn og unge under 18 år må ikkje gå i smittekarantene. Unntaket her er dersom den smitta du er nærkontakt med er ein person du bur med eller andre tilsvarande nære – som kjærast. Unnataket frå smittekarantene gjeld berre dersom det blir gjennomført testing etter særskilde retningslinjer.
 • Personar over 18 år kan også få unnatak frå smittekarantene på same grunnlag. Det blir opp til kommunane å gjere unnatak. Kommunen bør særskild vurdere om elevar i vidaregåande skule kan sleppe karantene. Per no har ikkje Hareid kommune bestemt korleis våre retningslinjer vil vere.
Reiserestriksjonar og innreisereglar

Peikarane under viser vidare til helsenoreg.no som alltid er oppdatert med dei gjeldande reglane og råda.

Skular, barnehage og bibliotek under koronapandemien

Her finn du oppdatert informasjon om situasjonen på barnehage-, skule- og flyktningtenestene våre med meir.

Sjå også vår koronaportal for informasjon om dei andre tenestene våre.

Spørsmål kring drifta i barnehage og skule kan rettast til leiaren for barnehagen/skulen du har barn/elevar i.

 

Vi oppmodar foreldre og føresette som leverer/hentar barn inne på skulen, om å nytte munnbind. Garderobar og liknande er trange og det er vanskeleg å halde to meter avstand. Då er gjeldande, nasjonale råd å nytte munnbind.

 

Dei kommunale barnehagane

Normal opningstid i barnehagane. Foreldre/føresette får detaljert informasjon frå barnehagen.

Barnehagane driftar på gult nivå inntil vidare.

Gnist barnehage Holstad (privat)

Sjå heimesida til barnehagen.

 

Hareid ungdomsskule

 

Dei kommunale barneskulane

 • Normal drift med gult nivå på smitteverntiltak inntil vidare.

 

Brandal friskule

Sjå informasjon på skulen si Facebook-side.

 

Hareid musikk- og kulturskule

Kulturskulen legg opp til undervisning slik at ein ikkje blandar elevar på tvers av klassar/ kohortar (frå grunnskulen) frå 4. januar, og i fyrste omgang fram til 18. januar.

 

Hareid folkebibliotek

Biblioteket er stengt på grunn av flyttinga til helsehuset.

Følg biblioteket på Facebook eller sjå nettsida for meir informasjon om opningstider.

Ressursenteret

Ressurssenteret har frå 24. mars 2021 digital undervisning for sine elevar.

********

Koronainformasjon om helse- og omsorgstenestene våre

Generelt om besøk ved alle institusjonar

Vi ønsker å skåne brukarane våre sidan dei er i risikogruppene for å utvikle alvorleg sjukdom av koronaviruset. Vi er også opptatt av å beskytte helsepersonellet vårt fordi desse vil vere heilt naudsynte for å handtere den pågåande krisa.

Vi ber dei som ønsker å besøke institusjonane om å følgje dei nasjonale retningslinjene for besøk på kommunale helse- og omsorgsinstitusjonar. Her kan du lese meir om rutinene for besøk.

Vi ber særskilt om at personar som har vore i utlandet, ventar i ti dagar før dei besøker institusjonar eller omsorgsbustader.

Vi ber besøkande om å bruke munnbind ved besøk.

Lege/Legevakt

Sjå eige punkt.

Sjukeheimen

Hareid kommune har opna for besøk på sjukeheimen. Desse skal avtalast på førehand. Les meir her.

Ta kontakt via følgande telefonnummer for å avtale besøk og eventuelt vidareformidling av gåver:

Korttidseining

700 37 522

Bueining

700 37 533

Skjerma eining

700 37 539

 

Her er ein oversikt over andre telefonnummer til sjukeheim/heimeteneste med meir.

Det er kjøpt inn nettbrett til institusjonane som bebuarar og pårørande kan sjå og snakka gjennom.

Heimeteneste

Heimetenesta følger dei nasjonale retningslinjene for kommunale helse- og omsorgstenester under covid-19. Per i dag vert alle tenester opprettheldt. Vi vil ha dialog med den enkelte og (eventuelt) deira pårørande dersom det må gjerast endringar i tenestetilbodet grunna covid-19-situasjonen. Etter nasjonale føringar per 25.03.21 er det tydeleggjort at til dømes avstandskrav ikkje skal vere til hinder for helsepersonell for å oppretthalde helse og omsorgstenester. Smitteverntiltak i denne forbindelse blir vurdert fortløpande i samråd med smittevernlege.

Dersom ein brukar av heimeteneste får symptom på luftvegsinfeksjon må vedkomande ta kontakt med vakttelefonen til heimetenesta snarast på 915 66 732 eller 915 66 734 for å avklare vidare oppfølging og tenestetilbodet. Heimetenesta er ei essensiell kritisk helseteneste som vi er oppteken av å skåne mot smitte og for å hindre vidare smitte til tenestemottakarar.

Tekniske hjelpemiddel

Kontakt heimetenesta ved koordinator 70037540/41 ved behov for innlevering.

Les meir om handtering av hjelpemiddel.

Hadartun omsorgsbustader

Hareid kommune har under heile covid-19 pandemien hatt besøksrestriksjonar ved omsorgsbustadene på Hadartun. Besøkande må nytte inngang i tilknyting til leilegheitene og ikkje hovudinngang til Hadartun. Ein følg her nasjonale føringar som gjeld for besøk i private heimar og nærkontaktar for einslege (og eventuelt vaksinerte).

Sidan omsorgsbustadane er tilknytt sjukeheimen i bygningsmasse, er det særleg presisert at ein ikkje skal nytte fellesareal (hovudinngang, matsal, vestibyle mm) under besøk, men nytte inngang nærmast aktuell leilegheit og gå direkte til denne. Besøk skal berre skje i leilegheit. Vi oppmodar om å registrere besøket hos bebuar dersom det skulle bli behov for smittesporing i ettertid.

Sjå eige punkt om besøksrutinar.

Kjøken/matombering

For å sikre matproduksjon er det berre tilsette som har tilgang til kjøkenet.

Bebuarar på sjukeheim og omsorgsbustader Hadartun vil få servert/utlevert mat på avdeling eller i matsalen på Hadartun.

Matombering til private heimar som vanleg, men den som leverer maten tek førehandsreglar om smittevernomsyn og går ikkje inn i heimar utan at det er naudsynt.

Kjøkkenet kan kontaktast på 907 00 825 (kl 09-15.00)

Matsalen skal berre brukast av dei som bur på Hadartun. 

Hjellebakken omsorgsbustader/avlastningsleilegheiter

Hareid kommune har innført besøksrestriksjonar ved Hjellebakken. Vi ønsker at pårørande held besøka på eit minimum, då leigetakarane er i risikogruppa for å utvikle alvorleg sjukdom av koronaviruset. Det er ikkje tillatt å nytte fellesareal i samband med besøka. Vi ber om at personar som har vore i utlandet ventar i ti dagar med besøk.

Unge og vaksne som har vore saman med vener og i andre situasjonar der det ikkje har vore éin meters avstand, bør halde to meter avstand til personar i risikogruppene. 

Støttekontakt

Tenesta støttekontakt går som normalt, men vert fortløpande vurdert med omsyn til smittesituasjonen.

Dagsenter for eldre

Dagsenter for eldre held ope mandag til torsdag. Tilbodet er tilpassa dei gjeldande nasjonale smitteverntiltaka.

Nødvendige prioriteringar må gjerast for at vi kan gjennomføre dette tilbodet, og den enkelte brukar av tenesten vil bli kontakta for nærare informasjon.

Det blir grupper på inntil fem personar per dag. Den enkelte vil som før bli henta med bil frå dagsenteret, men no med berre to brukere per biltur.

For å kunne tilpasse eit mellombels tilbod med små grupper, vil dagsentertilbodet ikkje nødvendigvis skje på den faste vekedagen ein tidlegare hadde.

Dagsenter fellesskapet psykisk helse

Dagsenter for fellesskapet psykisk helse er ope mandag.

Helsestasjon

Hareid helsestasjon har flytta til Helsehuset. Du kan parkere i parkeringskjellaren eller på taket til Coop.

Følg helsestasjonen på deira Facebook-side for oppdateringar.

Sjå også helsestasjonsportalen til Hareid kommune. Her er det mykje nyttig informasjon for deg som er foreldre.

Tenesta går no som normalt, med smitteverntiltak:

 • Ingen drop-in teneste, alt må avtalast på førehand. 
 • Det bør ikkje takast med søsken på konsultasjonar. Unntak er om foreldre ikkje kan kome utan å ta med søsken, og dei må være friske.
 • Heimebesøk vert utført av jordmor og helsesjukepleiar.
 • Tilbod om grupper og kurs er redusert inntil vidare på grunn av mangel på eigna lokaler.
 • Alle får no time til barnekontroll etter gjeldande retningslinjer.
 • Gravide kan ta med seg partner på svangerskapskontrollane.

Helsesjukepleiarane i skulehelsetenesta er tilstades på skulen som normalt, og kan også kontaktast på mobiltelefon:

 • Hareid ungdomsskule: Siri Berntsen, tlf. 95467841
 • Hareid og Brandal skule: Wenche Relling, tlf. 47507791
 • Hjørungavåg og Bigset skule: Vibeke Brune Slettebakk, tlf. 48208672

Helsestasjon for ungdom ope måndagar frå kl 14.30 – 16.30. Det er drop-in, timebestilling er ikkje naudsynt.

Besøksrutinar ved sjukeheim og omsorgsbustadar

Besøksrutiner sjukeheim

 • Pårørande eller andre som truleg har, eller har fått påvist covid-19, kan i henhold til covid-19-forskrifta ikkje kome på besøk i institusjonen.
 • Pårørande eller andre som har luftvegssymptom eller er i karantene, skal som hovedregel ikkje komme på besøk.
 • Institusjonen bør halde oversikt over besøkande, slik at smittesporing kan gjennomførast på ein effektiv måte dersom smitte oppdagast hos bebuar, besøkande eller tilsette. Alle må difor kontakte personalet ved besøk, for registrering. 
 • Det er viktig at alle besøkande utfører handhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Besøkande bør halde minst 2 meters avstand til den dei besøker, tilsette og andre bebuarar. Unntak: Vaksinerte bebuarar kan ha nær fysisk kontakt, med et avgrensa antall uvaksinerte besøkende, og dei same over tid. Antal besøkande bør ikkje vere fleire enn nasjonale, eventuelt kommunale, bestemmelser tilseier. Bebuaren bør sjølv avgjere kven som er deira næraste.
 • Dersom både den besøkande og bebuar er vaksinert, kan dei ha nær fysisk kontakt. 
 • Besøk skal ikkje skje i fellesstove inne på einingane.
 • Besøkande skal ikkje nytte kjøkken på einingane.
 • Vaksinerte bebuarar som skal på besøk utanfor sjukeheimen, bør følge gjeldande føreskrifter, samt nasjonale og lokale smittevernråd.

Besøksrutiner omsorgsbustadar/kjøken

Det er svært viktig å fortsatt oppretthalde smittevernrutiner og besøksrestriksjon med hensikt å beskytte både bebuarar og tilsette på Hadartun omsorgsbustadar og kjøken under covid-19-pandemien. 

 • Alt besøk utanfrå skal til ei kvar tid følgje nasjonale råd om besøk og nærkontaktar for einslege i private heimar (samt råd for eventuelt vaksinerte) frå Helsenorge.no 
 • Nytt inngangar nermast leiligheta du skal besøke. Med bakgrunn i felles bygningsmasse med sjukeheim, er det er ikkje høve til å nytte hovudinngang eller fellesareal som matsal, vestibyle mm. 
 • Husk hand- og hostehygiene ved besøk, hald avstand dersom du ikkje er av 1-2 definerte nærkontakter. 
 • Det er ikkje høve til besøk dersom du har symptom på lufteveisinfeksjon. Besøkande skal være friske.
 • Vi oppmodar sterkt til at besøkande registrerer seg på skjema hos den dei besøker. Dette vil lette eit eventuelt smittesporingsarbeid. Arka kan makulerast 10 dagar etter registrering. Nye skjema finn de i plastlommer på korktavler ved heisa.
   
Rådhuset/Servicetorget under koronapandemien
Folkevalde møte under koronapandemien
 • Dei folkevalde møta blir no avvikla digitalt (fjernmøte på video). Møta blir fortløpande publisert på heimesidene våre. Formannskapsmøta og kommunestyremøta blir sendt direkte på heimesida vår og Facebook-sida vår.
 • Møta er som hovudregel ikkje opne for at publikum kan møte fysisk. Media har tilgang og dei viktigaste møta blir sendt direkte på Facebook/nettside.
Nav og korona

Publikumsmottaket har ordinær opningstid. Sjå her for detaljar.

 • Alle som besøker Nav-kontoret må nytte munnbind.
 • Kontakt oss på nav.no eller via kontaktsenteret på tlf. 55 55 33 33 (0800 – 1530)
Last ned smittestopp-appen

Saknar du å klemme andre? Saknar du ein skikkeleg fest? Saknar du å ikkje vere redd for koronaviruset ? Smittestopp-appen er eit steg mot livet slik det var før koroanen kom.

Ved å laste ned og ta i bruk den nye Smittestopp-appen på telefonen din, kan du få melding om at du har vore i nærleiken av ein smitta person. Du kan også gi melding om at du har blitt smitta til dei du har vore i nærleiken av – utan at dei får vite at det er deg.

Den nye Smittestopp-appen lagrar berre dataene på telefonen. Andre vil derfor ikkje kunne sjå kvar du har vore. Det er ikkje mogleg å identifisere deg med bakgrunn i dataene som appen samlar inn. Sidan appen berre nyttar bluetooth er han også snillare med batteriet til mobilen din.

Det er ikkje naudsynt å gå i karantene om du får melding frå appen at du har vore i nærleiken av ein smitta person. Signalane mellom telefonane kan nemleg gå gjennom veggar. Det vi ber deg om er å ta ein covid-19 test. Det gjer du ved å kontakte legesenteret.

Det er frivillig å bruke appen. Det er også frivillig å melde i frå via appen om du er smitta.

For å lese meir om appen og laste han ned, gå inn på denne sida hos Folkehelseinstituttet.

Sjå video under om korleis appen fungerer:

 

Andre teneste
 • Vatn og avløp: Normal drift
 • Tekniske teneste: Normal drift
 • Akutte hendingar på veg, vatn og avlaup som ikkje kan vente til normal kontortid: 970 62 360
Kriseleiinga
Har du framleis koronaspørsmål du ikkje har fått svar på?

Dersom du ikkje finn svaret på det du lurar på under punkta ovanfor, kan du sende ein e-post til korona@hareid.kommune.no. Vi svarer fortløpande, men har avgrensa kapasitet.

Du kan også ringe den nasjonale koronatelefonen på 815 55 015.