Koronavaksinasjon i Hareid kommune

Her får du ei oversikt over status på koronavaksineringa i Hareid kommune, når du kan få vaksinen og anna informasjon om vaksinasjonsprogrammet.

Har du andre spørsmål om korona og tenestene våre? Sjå vår koronaportal

Klikk for stort bilete  

Trykk på pilane/plussteiknet til høgre for å lese svara på spørsmåla.

Aktuelle nyheiter og oppdateringar
Kor mange har fått vaksine til no i Hareid kommune?

Vi har til no har 1204 personar fått fyrste dose med koronavaksine. 390 personar har fått andre dose. 

Vi er no i gang med å vaksinere dei mellom 65-74 år pluss personar med sjukdomar/tilstandar med høg risiko for alvorleg covid-19. Sjå eige punkt for korleis vaksinasjonen vil føregå. Prioritert helsepersonell har også fått nokre av dosane etter nasjonale føringar. Sjå eige punkt om prioriteringsrekkefølgje.

Dersom vi melder at vi er ferdig med ei prioriteringsgruppe som du tilhøyrer, og du ikkje har fått tilbod om vaksine, ber vi deg ta kontakt med helsestasjonen på 700 37 750. 

 • Veke 18 får vi 180 dosar med Comirnaty-vaksinen (Pfizer)
 • Veke 19 får vi 126 dosar med Comirnaty-vaksinen (Pfizer)

Les meir om dei forskjellige vaksinetypene i spørsmål lenger nede på sida.

Her kan du følgje med på vaksinasjonsstatistikken i resten av landet.

Korleis får eg koronavaksine i Hareid kommune?

Det er Hareid helsestasjon som står for koronavaksineringa i Hareid kommune (frå veke 14). Bruk inngang frå Kjøpmannsgata eller parker i kjellaren og nytt heis/trapperom.

Hareid legesenter vil framleis kalle inn og vaksinere dei som er i risikogruppene mellom 18-64 år. Dei som har fått fyrste dose på legesenteret vil også få andre dose her.

Stad for vaksineringa framover vil vere Hareid helsestasjon eller Hareidshallen – avhengig av kor mange dosar kommunen får til ei kvar tid.

 • Før du bestiller time til vaksinasjon kan det vere lurt å lese gjennom og fylle ut dette eigenerklæringsskjemaet som skal takast med til vaksinasjonstimen.

Når det nærmar seg din tur til å bli vaksinert, vil du vil få ei tekstmelding frå c19 med beskjed om at det er din tur å få koronavaksine og i den finn du ei lenke til c19.no der du kan bestille time til koronavaksinering. http://www.c19.no/

OBS: Når du bestiller time til fyrste dose, må du også sjekke om du kan stille til dose nummer to seks veker etter. (sjå eige punkt om vaksine og reiser for meir info.)

Om du ikkje responderer på tekstmeldinga i løpet av eit par dagar, vil du bli ringt opp av Hareid helsestasjon. Du misser altså IKKJE plassen din sjølv om du overser meldinga.

Dersom du synes det er vanskeleg å bestille time på nett kan du be om hjelp frå ein pårørande, eller du kan ringe telefon 90 93 39 22 måndag – fredag 9-15.

Det er c19 som er avsendar av tekstmeldingane. Vaksinen er gratis, så om du får ei tekstmelding med krav om førehandsbetaling eller andre økonomiske opplysningar, er den ikkje frå oss.

Slik bestiller du på nett:

 • Trykk på «Bestill time for koronavaksinasjon».
 • Fyll ut skjemaet. Merk at du også kan bestille vaksinasjon for andre, for eksempel om du er pårørande til ein som ikkje klarer det sjølv.
 • Du får automatisk tildelt ein time, du kan ikkje velje tidspunkt sjølv. Om timen ikkje passar  du ta kontakt med helsestasjonen på telefon 90 93 39 22
 • Du får ei kvittering på bestillinga di med beskjed om tidspunkt for timen, kvar du skal møte opp, kvar du skal parkere, samt kva for ein inngang og avlukke du skal gå til.
 • Du vil få ei påminning på tekstmelding dagen før timen.
 • Før du bestiller time til vaksinasjon kan det vere lurt å lese gjennom og fylle ut dette eigenerklæringsskjemaet som skal takast med til vaksinasjonstimen.

 

Bruk munnbind medan du oppheld deg i vaksinasjonslokala.

Råd og reglar for vaksinerte

Karantene

Frå 4. mai, vil personar som er fullvaksinerte ikkje måtte gå i smittekarantene om dei har vore nærkontaktar med smitta.

Dersom du berre har fått fyrste dosen, vil du sleppe smittekarantene om det er mellom 3 og 12 veker sidan du fekk vaksinen. Du må også teste deg for covid-19 på dag 3 og 7 etter nærkontakten (men du slepp altså karantene medan du ventar på svar).

Les meir på regjeringa si heimeside.

Nærkontakt

Dersom du er fullvaksinert kan du, i det private rom (heime/ i bil), ha nær sosial kontakt med uvaksinerte som ikkje er i risikogruppene. Hald framleis 1 meter avstand til uvaksinerte i risikogruppene.

Ute blant folk må du framleis følgje avstandsreglar og reglar for arrangement.

Les meir på helsenoreg.no.

Eg har fastlege i annan kommune. Kva gjer eg?

Oppdatert 8. februar 2021

I starten av vaksinasjonsprosessen er det dei eldste som skal få vaksine. Når vi kjem ned til aldersgruppene under 75 år, skal også personar med særskilde diagnoser i aldersgruppa 18-64 år få vaksine. 

Hareid kommune har oversikt over alderen til alle dei busette i kommunen. Det er derfor enkelt å kalle inn desse til vaksinering. Når det gjeld personar med diagnose, er det fastlegene som har ansvar for å følgje opp sine pasientar. Dei kan søke opp etter pasientar med spesifikke diagnosar i sine journalsystem. Kommunen vil då få melding om desse personane slik at dei kan få tilbod om vaksine.

Men kva om du har fastlege i annan kommune enn der du er busett? Då vil aktuell fastlege informere pasienten sin heimkommune. Heimkommunen vil så ta kontakt med deg for å gi tilbod om vaksine. 

Når vil eg få vaksinen?

Vi vaksinerer dei eldste og dei med kroniske sjukdomar fyrst. Sjå oppdatert prioriteringsrekkefølgje på Folkehelseinstituttet sine heimesider. 

Du vil bli kontakta av oss eller fastlegen din når det er din tur til å få vaksine.

Hareid får for tida over 100 dosar i veka. Vi er ferdige med dei eldste innbyggarane. Alle skal også få to doser for at vaksinen skal gi god effekt.

Det er ikkje mogleg å gi noko meir konkret tidspunkt for når det er din tur til å få vaksinen. Prognosene for kor raskt vi får tak i nye dosar, kan endre seg raskt. Hareid kommune er budd på massevaksinering om vi får den moglegheita.

Kven vil få vaksinen fyrst?

Dei fyrste som får vaksine er bebuarane på sjukeheimen.*

Deretter følgjer vi denne prioriteringsrekkefølgja (per 4. januar 2021). Den siste gruppa i feit skrift er den gruppa som blir vaksinert i Hareid kommune no.

Dersom vi melder at vi er ferdig med ei prioriteringsgruppe som du tilhøyrer, og du ikkje har fått tilbod om vaksine, ber vi deg ta kontakt med helsestasjonen på 700 37 750. 

 1. Bebuarar på sjukeheim
 2. 85 år og eldre
 3. 75-84 år
 4. 65-74 år OG personar mellom 18 og 64 år med alvorlige kroniske sjukdommar/tilstandar. Sjå denne lenka for å sjå kva sjukdomar det gjeld.
 5. 55-64 år med særskilte sjukdomar (sjå lenka for å sjå kva sjukdomar/tilstandar det gjeld)
 6. 45-54 år med særskilte sjukdomar (sjå lenka for å sjå kva sjukdomar/tilstandar det gjeld)
 7. 18-44 år med særskilte sjukdomar (sjå lenka for å sjå kva sjukdomar/tilstandar det gjeld)
 8. 55-64 år utan sjukdomar/tilstandar nemnd i punkta ovanfor
 9. 45-54 år utan sjukdomar/tilstandar nemnd i punkta ovanfor

(Alder blir rekna etter fødeår)

Kostar koronavaksina noko?

Nei. Koronavaksinen er gratis.

Kvifor bør eg ta vaksinen?

Vaksinetypene vi no har tilgang på gir svært godt vern mot alvorleg covid-19-sjukdom. Vi startar med å vaksinere personane i risikogruppene. Personane det gjeld har større risiko for å få alvorleg sjukdom av koronaviruset.

På kort sikt sikrar du deg sjølv mot alvorleg sjukdom. At du ikkje blir sjuk, vil også lette trykket på helsetenesten.

Mykje tyder på at vaksinene også hjelper mot å smittespreiing. På lang sikt vil det at ein stor del av befolkninga er vaksinert gjere at vi kan sleppe opp på restriksjonar og leve meir normalt.

Kva koronavaksiner er tilgjengelege?

Noreg har avtale med EU om vaksinelevering. Per no, 20. januar, har Noreg to typar vaksine tilgjengeleg:

Comirnaty-vaksinen (Pfizer og BioNTech). Det er denne vaksinen vi brukar her i Hareid i dag.

Astrazeneca-vaksinen er godkjent og starta å bruke i Noreg. Hareid får fyrste dosane av denne i veke ni. 11. mars blei det kjent at all vaksinering i Noreg med denne typen er sett på pause.

Moderna-vaksinen er godkjent og Oslo har begynt å bruke denne. Førebels er ikkje denne vaksinetypen aktuell for Hareid.

Trykk på lenkene over for meir informasjon - også på framandspråk.

Når har alle fått tilbod om vaksine?

Folkehelseinstituttet håpar at om lag 3 millionar nordmenn er vaksinert innan 1. oktober med vaksinetypen vi no har tilgang på. Fleire andre typer har kome langt i prosessen, og sannsynligvis vil dei bli tilgjengelege for norske kommunar i fyrste halvår 2021. Det kan gjere at vaksineringsprosessen går endå raskare.

Vil barn får tilbod om vaksine?

Det er svært sjeldan at barn blir alvorleg sjuke av korona. Vaksinane vi får til Noreg er ikkje i særleg grad testa på barn og unge. Folkehelseinstituttet rår førebels derfor ikkje til å vaksinere barn under 18 år.

Kor mange skal vaksinerast?

Målet er at alle over 18 år skal få vaksine. For Hareid kommune sin del gjeld det om lag 4000 personar.

Kor mange sprøyter må eg ha?

For at vaksinen vi no nyttar (Comirnaty) skal ha god effekt, skal du få to doser med 21-23 dagars mellomrom. Kommunen vil halde oversikta over når du skal setje sprøyte nummer to.

Korleis blir ein vaksine godkjent?

Her kan du sjå ein video frå Statens legemiddelverk om korleis prosessen fram mot ein ferdig godkjent vaksine er:

 

Kva biverknadar har vaksinen?

Comirnaty-vaksinen: Dei aller fleste biverknadene oppstår 1-2 dagar etter vaksinasjon. Dei er milde/moderate og går over etter nokre dagar. Frå studiane ser vi at biverknadar var generelt mildare blant personar over 65 år. Dei vanlegaste rapporterte biverknadene var:

 • Smerter på injeksjonsstaden
 • Trøttheit, hovudpine, muskelsmerter, frysningar, leddsmerter, feber

Nokre få av dei vaksinerte kan få meir kraftige lokale og systemiske biverknader.

Astrazeneca-vaksinen: Meir enn halvparten av dei vaksinerte får smerter på stikkstaden. Andre vanlege biverknader er sjukdomskjensle, trøyttleik, hovudverk, muskel- og leddsmerter, frysingar, kvalme og feber. Biverknadene er mildare og sjeldnare etter dose 2. I dei aller fleste tilfella var biverknadene milde eller moderate. Under 5 prosent fekk meir plagsame biverknader som var ufarlege, men som påverka dagleglivet dei få dagane det varte. Det blir no undersøkt om nokre tilfelle av blodpropp i etterkant av Astrazeneca-vaksinen er berre eit samanfall i tid - eller om det er ein samanheng med vaksinen. 

Frå studia som er gjort til no er det god kunnskap om vanlege og mindre vanlege biverknader i gruppene som har fått vaksine. Sjeldne biverknader kan ikkje utelukkast.

Folkehelseinstiuttet og Legemiddelverket overvaker om det kjem uventa biverknadar. Det er også ustrakt internasjonalt samarbeid for å registrere og avdekke biverknadar. Les meir på FHI sine nettsider.

Kva er allergisjokk?

Enkelte kan få allergiske reaksjonar når dei får vaksine eller medisinar. Dei alvorlegaste tilfella blir kalla allergisjokk eller anafylaktisk sjokk. Dette er ein alvorleg tilstand som må behandlast raskt.

Risikoen for allergiske reaksjonar er årsaka til at alle som blir vaksinert skal vente i 20 minutt før dei forlet vaksinasjonslokalet.

Alle som set vaksine er klar over denne risikoen og er drilla på korleis dei skal handtere tilfelle som allergisjokk. «Medisinen» er adrenalin som alle vaksinatørar skal ha tilgjengeleg. Når dette blir gjort, er ikkje allergisjokk farleg.

Førebels kan det sjå ut som om 1 av 100.000 får allergiske reaksjonar av koronavaksinen. Det er noko meir enn andre vaksinar, men langt sjeldnare enn reaksjonar på velprøvde medisinar som penicillin (1 av 10.000), ifølgje Legemiddelverket. 
 

Må eg ta vaksinen?

Det er frivillig å ta vaksinen, men vi rår alle til å ta den når det blir deira tur.

Vaksinen beskytter mot alvorleg sjukdom og har få biverknadar.

Video og teiknspråk: Spesifikk informasjon om Comirnaty-vaksinen

Det er denne vaksinen Hareid kommune har tilgjengeleg for tida.

Her kan du lese meir om Corminaty-vaksinen (Pfizer).

 

Video og teiknspråk: Spesifikk informasjon om Astrazeneca-vaksinen
Her finn du meir informasjon om koronavaksinen
Vaksine-SMS/telefon/e-post til alle innbyggarar

Desse meldingane blei sendt ut til alle innbyggarane våre på tekstmelding/SMS/talemelding 6. januar. Dersom du ikkje fekk meldinga, kan du gå inn på denne lenka og registrere deg.
 

Tekstmelding/SMS:

«Hareid kommune startar no å vaksinere mot covid-19. Sjukeheimsbebuarar får fyrst. Vi kontaktar deg når det er din tur. Du finn meir info på heimesida vår.»

Talemelding til fasttelefonar:

Dette er ei automatisk melding frå Hareid kommune: Vi startar no å vaksinere mot covid-19. Dei fyrste som får vaksinen er dei som bur på sjukeheimen. Slik det ser ut no, vil vi gå vidare til neste gruppe på prioriteringslista i slutten av januar. Det er ikkje naudsynt å bestille time. Du vil bli kontakta av fastlege eller heimetenesta når det er din tur i køen. Meir informasjon finn du på heimesidene våre.
Vi oppmodar deg til å ta vaksinen når det er din tur.

E-post:

Vi startar no å vaksinere mot covid-19. Dei fyrste som får vaksinen er dei som bur på sjukeheimen. Slik det ser ut no, vil vi gå vidare til neste gruppe på prioriteringslista i slutten av januar. Det er ikkje naudsynt å bestille tid. Du vil bli kontakta av fastlegen din når det er din tur i køen. Meir informasjon finn du på vår koronavaksineportal på heimesida: http://bit.ly/koronavaksine-hareid 
Her får du svar på ei lang rekke med spørsmål om koronavaksinen som status, tidsbruk, prioriteringar, utvikling, biverknadar med meir.
Vi oppmodar deg til å ta vaksinen når det er din tur.

Fleire spørsmål om koronavaksinen?

Har du generelle spørsmål om koronavaksinen du ikkje fekk svar på? Nytt gjerne tilbakemeldingsskjemaet nedst på sida. Trykk på "nei" og legg inn ditt spørsmål eller påpeik noko som du meiner er uklart i svara vi gir.

Dette er kun til generelle spørsmål. Ikkje oppgi personsensitive opplysningar.

Vi vil ikkje kunne følgje opp spørsmåla gitt via dette skjemaet på anna måte enn å besvare dei på denne sida.