Koronavaksine-portal for Hareid kommune

Koronavaksinasjon i Hareid kommune

Her får du ei oversikt over status på koronavaksineringa i Hareid kommune, når du kan få vaksinen og anna informasjon om vaksinasjonsprogrammet.

Har du andre spørsmål om korona og tenestene våre? Sjå vår koronaportal  

Trykk på pilane/plussteiknet til høgre for å lese svara på spørsmåla.

1, 2, 3 eller 4 dosar - Kven kan få vaksine no?

Alle personar over 12 år skal no ha fått tilbod om å ta vaksine. Dersom du ikkje har fått tilbod om vaksine, eller på eit tidlegare tidspunkt har takka nei, men har ombestemt deg, kan du ta kontakt med helsestasjonen på 468 34 785 måndag – fredag 9-15.

No vaksinerer vi på tvers av kommunegrensene. Då må du kontakte den kommunen som vaksinerer på det tidspunktet du vil ha vaksine. Sjå neste punkt.

Her er råd for dei ulike aldersgruppene og kor mange dosar dei bør eller kan få:

Vaksne

Over 18 år: Du bør ta tre dosar med koronavaksine.

18-64 år: Det er ikkje anbefalt oppfriskingsdose for gruppa mellom 18-64 år, men dersom du sjølv ønskjer dette kan du takke JA på sms eller ta kontakt på koronatelefonen: 46 83 47 85. Dersom du ikkje vil ha den fjerde dosen er det fint om du takkar nei. For meir info om gruppa 18-64 år, sjå lenke til informasjon frå FHI.

Over 65 år: Denne gruppa har fått tilbodet i heile haust, og har du ikkje teke oppfriskningsdose er det anbefalt at du gjer dette.. Oppfriskingsdose kan tilbys tidlegast 4 månedar etter siste vaksinedose. Tidsintervall frå tilfriskning etter gjennomgått koronainfeksjon til ny oppfriskningsdose bør vere minimum 3 veker.

Over 75 år:bør du få ein fjerde oppfriskingsdose dersom det har gått minst fire månadar sidan 3. dosen din. Har du ikkje fått innkalling via sms, bør du ta kontakt på koronatelefonen: 46 83 47 86. (Dei som bur på sjukeheim får tilbod gjennom tenestene).

Vaksne med alvorleg svekka immunforsvar: Du bør grunnvaksinerast med 3 dosar og ta ein 4. oppfriskingsdose. For enkelte kan det også vere aktuelt med ein 5. dose. Dette må i så fall gjerast etter avtale med lege.

 

Barn og ungdom

Ungdom født i 2003-2005: Alle bør få ein grunnvaksine med to dosar gitt med 8-12 vekers mellomrom. Dersom dei har hatt covid-19, er rådet at då treng dei berre éin dose. Når dei har fylt 18 år, kan dei få ein tredje dose om dei ønsker. Ungdom med alvorleg svekka immunforsvar bør grunnvaksinerast med 3 dosar.

Barn og ungdom 5-15 år med alvorleg grunnsjukdom: Desse bør grunnvaksinerast med 2 dosar med 8-12 vekers mellomrom. Barn og ungdom med alvorleg svekka immunforsvar bør grunnvaksinerast med 3 dosar.

Barn og ungdom fødd 2006-2009: Denne gruppa kan vaksinerast med både 1. og 2. dose om føresette ønsker. Dose 1 vil redusere den allereie låge risikoen for alvorleg sjukdom. Dose 2 kan ha nytte, men tilleggseffekten avgrensa sidan risikoen for alvorleg sjukdom allereie er svært låg etter fyrste vaksinedose. Dose 2 er derfor særleg aktuell for dei som har kroniske sjukdommar eller har nær kontakt med utsette personar, eller skal reise til land som krev to dosar for innreise.

Barn født i 2010-2017 (men har fylt fem år): Denne gruppa kan vaksinerast med både 1. og 2. dose om føresette ønsker. Vaksine er særleg aktuelt for barn med kronisk sjukdom, barn som har kontakt med personar som har særskild behov for beskytting eller barn som skal til land med høgare smitterisiko eller dårlegare helsevesen enn i Noreg. Dersom føresette vel å vaksinere sine, er rådet frå FHI at det er 1 dose som gir best balanse mellom nytte og ulempe.

Barn 6 mnd – 4år:

Barn 6 mnd - 4 år med alvorleg grunnsjukdom: Kan grunnvaksinerast (3.dosar) etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet.

Friske barn, 6 mnd - 4 år: Ikkje tilbod om vaksinasjon.

Koronavaksinering 2023

Vi samarbeider med Ulstein kommune om å tilby koronavaksine. Du kan altså kontakte nabokommunane dersom du ønskjer vaksine utanom dei dagane vi vaksinerer i Hareid.

Sjå punkt over om du bør eller kan få koronavaksine.

Du må kontakte vaksinasjonskoordinator/helsestasjon i den kommunen som tilbyr vaksinasjon på det tidspunktet du kan ta din(e) dosar:

 

Hareid helsestasjon har koronavaksinasjon desse datoane:

  • 24. mai
  • 14. juni
  • 23. august

Ulstein helsestasjon har vaksinasjon:

  • 25. mai
  • 22. juni

 

Kvar finn eg koronasertifikatet mitt?

Koronasertifikatet kan nyttast på mellom anna reise og til å få sleppe inn på arrangement med særskild mange deltakarar.

Frå 7. oktober vil koronasertifikatet til bruk innanlands vere usynleg. Det vil bli henta fram igjen om naudsynt. EU/EØS-sertifikatet vil framleis vere synleg.

Du kan hente ned koronasertifikatet via denne lenka.

Dersom du har behov for papirutskrift av sertifikatet og ikkje kan skrive ut sjølv, kan du få hjelp av vaksinekoordinator på helsestasjonen. Ring eller send tekstmelding til 46 83 47 85 (ikkje oppgi sensitiv informasjon).

Les meir om sertifikatet her og kva som gir grønt/gyldig sertifikat og kor lenge det varer.

Kostar koronavaksina noko?

Nei. Koronavaksinen er gratis.

Korleis blir ein vaksine godkjent?

Her kan du sjå ein video frå Statens legemiddelverk om korleis prosessen fram mot ein ferdig godkjent vaksine er:

 

Video og teiknspråk: Spesifikk informasjon om Comirnaty-vaksinen

Det er denne vaksinen Hareid kommune har tilgjengeleg for tida.

Her kan du lese meir om Corminaty-vaksinen (Pfizer).

 

Video og teiknspråk: Spesifikk informasjon om Moderna-vaksinen

Hareid kommune vil starte å nytte denne vaksina frå veke 35.

 

Her finn du meir informasjon om koronavaksinen
Fleire spørsmål om koronavaksinen?

Har du generelle spørsmål om koronavaksinen du ikkje fekk svar på? Nytt gjerne tilbakemeldingsskjemaet nedst på sida. Trykk på "nei" og legg inn ditt spørsmål eller påpeik noko som du meiner er uklart i svara vi gir.

Dette er kun til generelle spørsmål. Ikkje oppgi personsensitive opplysningar.

Vi vil ikkje kunne følgje opp spørsmåla gitt via dette skjemaet på anna måte enn å besvare dei på denne sida.

Andre spørsmål kan de rette til helsestasjonen på 468 34 785 eller helsestasjonen@hareid.kommune.no