Koronavaksinasjon i Hareid kommune

Her får du ei oversikt over status på koronavaksineringa i Hareid kommune, når du kan få vaksinen og anna informasjon om vaksinasjonsprogrammet.

Har du andre spørsmål om korona og tenestene våre? Sjå vår koronaportal  

Trykk på pilane/plussteiknet til høgre for å lese svara på spørsmåla.

Aktuelle nyheiter og oppdateringar
Kor mange har fått vaksine til no i Hareid kommune?

Oppdatert 24. januar: Talet på personar som har fått fyrste dose i Hareid kommune er no 3856. 3590 av desse har fått to dosar. 

Alle personar over 18 år skal no ha fått tilbod om vaksine. Dersom du ikkje har fått tilbod, ta kontakt med helsestasjonen for å bestille time. Det kan du gjere på helsestasjon@hareid.kommune.no eller på telefon 468 34 785 (måndag-fredag klokka 09-15)

Alle over 18 år får no innkalling til 3. dose så sant det har gått minst 20 veker sidan 2. dose.

Det er svært viktig at alle som mottek sms frå C19 med tilbod om prioritering til vaksine gir raskt svar. Ved manglande eller seint svar går innkalling vidare andre personar.

Hareid vaksinerer med både Pfizer (Comirnaty) og Moderna (Spikevax). Desse er rekna som jamnstilte og det er ikkje mogleg å velje vaksinetype. (12-17-åringane får berre Pfizer.)

Les meir om dei forskjellige vaksinetypene i spørsmål lenger nede på sida.

Her kan du følgje med på vaksinasjonsstatistikken i resten av landet.

Kven får vaksine i Hareid kommune no?

Alle personar over 12 år skal no ha fått tilbod om å ta vaksine. Dersom du ikkje har fått tilbod om vaksine, eller på eit tidlegare tidspunkt har takka nei, men har ombestemt deg, kan du ta kontakt med helsestasjonen på 468 34 785 måndag – fredag 9-15.

Alle over 18 år får no tilbod om oppfriskingsdose (3. dose). 

Når det har gått 20 veker sidan 2. dose vil du få tilbod om 3. dose med koronavaksine.

Du vil då få ei melding frå c19.no. Følg lenka for å stadfeste at du vil ha 3. dose. Her vil du også få bestille tid.

Barn mellom 5-11 år kan få vaksine dersom ønskeleg. Det same gjeld barn mellom 12-15 som vil ha andre dose.

Korleis får eg koronavaksine i Hareid kommune?

Det er Hareid helsestasjon som står for koronavaksineringa i Hareid kommune. Bruk inngang frå Kjøpmannsgata eller parker i kjellaren og nytt heis/trapperom. Helsestasjonen held til i andre etasje.

Hareid legesenter tilbyr også drop-in-vaksinering enkelte tidspunkt. (Sjå nedst i dette punktet.)

  • Før du bestiller time til vaksinasjon kan det vere lurt å lese gjennom og fylle ut dette eigenerklæringsskjemaet som skal takast med til vaksinasjonstimen.

Når det nærmar seg din tur til å bli vaksinert, vil du vil få ei tekstmelding frå c19 med beskjed om at det er din tur å få koronavaksine og i den finn du ei lenke til c19.no der du kan bestille time til koronavaksinering. c19.no

Om du ikkje responderer på tekstmeldinga i løpet av eit par dagar, vil du bli ringt opp av Hareid helsestasjon. Du misser altså IKKJE plassen din sjølv om du overser meldinga.

Dersom du synes det er vanskeleg å bestille time på nett kan du be om hjelp frå ein pårørande, eller du kan ringe 468 34 785 måndag – fredag 9-15.

Dersom du på eit tidlegare tidspunkt har takka nei, avbestilt eller ikkje møtte til oppsett vaksinasjon, må du ringe helsestasjonen for å bestille tid.

Føresette til barn mellom 5-11 år som vil at deira barn skal ha vaksine, må sjølv kontakte helsestasjonen. Det same gjeld føresette til barn mellom 11-15 som vil at barnet skal få andredose.

Det er c19 som er avsendar av tekstmeldingane. Vaksinen er gratis, så om du får ei tekstmelding med krav om førehandsbetaling eller andre økonomiske opplysningar, er den ikkje frå oss.

Slik bestiller du på nett:

  • Trykk på «Bestill time for koronavaksinasjon».
  • Fyll ut skjemaet. Merk at du også kan bestille vaksinasjon for andre, for eksempel om du er pårørande til ein som ikkje klarer det sjølv.
  • Du får automatisk tildelt ein time, du kan ikkje velje tidspunkt sjølv. Om timen ikkje passar  du ta kontakt med helsestasjonen på telefon 468 34 785
  • Du kan eventuelt avbestille timen på nett og då oppgi kva tid det passar for deg å ta vaksinen*
  • Du får ei kvittering på bestillinga di med beskjed om tidspunkt for timen, kvar du skal møte opp, kvar du skal parkere, samt kva for ein inngang og avlukke du skal gå til.
  • Du vil få ei påminning på tekstmelding dagen før timen.
  • Før du bestiller time til vaksinasjon kan det vere lurt å lese gjennom og fylle ut dette eigenerklæringsskjemaet som skal takast med til vaksinasjonstimen.

* Dersom det er meir enn éin månad til du kan ta vaksinen (til dømes fordi du er gravid) svarer du "nei" på vaksinetilbodet. Du vil ikkje misse retten din til å få vaksine. Når det er to veker igjen til du vil ta vaksinen, kontaktar du helsestasjonen for å bestille time.

Bruk munnbind medan du oppheld deg i vaksinasjonslokala.

 

Drop in:

Hareid legesenter tilbyr drop in-vaksinering enkelte dagar. Dei vaksinerer med Moderna. Les meir om tidspunkta som er ledige for drop in her.

Kvar finn eg koronasertifikatet mitt?

Koronasertifikatet kan nyttast på mellom anna reise og til å få sleppe inn på arrangement med særskild mange deltakarar.

Frå 7. oktober vil koronasertifikatet til bruk innanlands vere usynleg. Det vil bli henta fram igjen om naudsynt. EU/EØS-sertifikatet vil framleis vere synleg.

Les meir om sertifikatet her og kva som gir grønt/gyldig sertifikat og kor lenge det varer.

 

Når vil eg få vaksinen?

Alle over 12 år i Hareid kommune har fått tilbod om vaksine. Dersom du av ein eller annan grunn ikkje har fått det, ta kontakt med helsestasjonen på helsestasjon@hareid.kommune.no eller på telefon 468 34 785 (måndag-fredag klokka 09-15).

Det same gjeld om du ikkje har svart på tilbodet tidlegare eller takka nei til vaksinen, men no har ombestemt deg.

Kostar koronavaksina noko?

Nei. Koronavaksinen er gratis.

Kvifor bør eg ta vaksinen?

Vaksinetypene vi no har tilgang på gir svært godt vern mot alvorleg covid-19-sjukdom. Vi startar med å vaksinere personane i risikogruppene. Personane det gjeld har større risiko for å få alvorleg sjukdom av koronaviruset.

På kort sikt sikrar du deg sjølv mot alvorleg sjukdom. At du ikkje blir sjuk, vil også lette trykket på helsetenesten.

Mykje tyder på at vaksinene også hjelper mot å smittespreiing. På lang sikt vil det at ein stor del av befolkninga er vaksinert gjere at vi kan sleppe opp på restriksjonar og leve meir normalt.

Eg har fastlege i annan kommune. Kva gjer eg?

Oppdatert 8. februar 2021

I starten av vaksinasjonsprosessen er det dei eldste som skal få vaksine. Når vi kjem ned til aldersgruppene under 75 år, skal også personar med særskilde diagnoser i aldersgruppa 18-64 år få vaksine. 

Hareid kommune har oversikt over alderen til alle dei busette i kommunen. Det er derfor enkelt å kalle inn desse til vaksinering. Når det gjeld personar med diagnose, er det fastlegene som har ansvar for å følgje opp sine pasientar. Dei kan søke opp etter pasientar med spesifikke diagnosar i sine journalsystem. Kommunen vil då få melding om desse personane slik at dei kan få tilbod om vaksine.

Men kva om du har fastlege i annan kommune enn der du er busett? Då vil aktuell fastlege informere pasienten sin heimkommune. Heimkommunen vil så ta kontakt med deg for å gi tilbod om vaksine. 

Kva koronavaksiner er tilgjengelege?

Comirnaty-vaksinen (Pfizer og BioNTech). Det er denne vaksinen vi brukar her i Hareid i dag. Astrazeneca-vaksinen er godkjent og starta å bruke i Noreg. Hareid fekk fyrste dosane av denne i veke ni. 12. mai blei denne vaksinen tatt ut av vaksinasjonsprogrammet på grunn av alvorlege biverknadar.

Moderna-vaksinen er godkjent og Noreg har begynt å bruke denne. Førebels er ikkje denne vaksinetypen aktuell for Hareid.

Trykk på lenkene over for meir informasjon - også på framandspråk.

Korleis blir ein vaksine godkjent?

Her kan du sjå ein video frå Statens legemiddelverk om korleis prosessen fram mot ein ferdig godkjent vaksine er:

 

Kva biverknadar har vaksinen?

Comirnaty-vaksinen: Dei aller fleste biverknadene oppstår 1-2 dagar etter vaksinasjon. Dei er milde/moderate og går over etter nokre dagar. Frå studiane ser vi at biverknadar var generelt mildare blant personar over 65 år. Dei vanlegaste rapporterte biverknadene var:

  • Smerter på injeksjonsstaden
  • Trøttheit, hovudpine, muskelsmerter, frysningar, leddsmerter, feber

Nokre få av dei vaksinerte kan få meir kraftige lokale og systemiske biverknader.

Astrazeneca-vaksinen: Meir enn halvparten av dei vaksinerte får smerter på stikkstaden. Andre vanlege biverknader er sjukdomskjensle, trøyttleik, hovudverk, muskel- og leddsmerter, frysingar, kvalme og feber. Biverknadene er mildare og sjeldnare etter dose 2. I dei aller fleste tilfella var biverknadene milde eller moderate. Under 5 prosent fekk meir plagsame biverknader som var ufarlege, men som påverka dagleglivet dei få dagane det varte. Det blir no undersøkt om nokre tilfelle av blodpropp i etterkant av Astrazeneca-vaksinen er berre eit samanfall i tid - eller om det er ein samanheng med vaksinen. 

Frå studia som er gjort til no er det god kunnskap om vanlege og mindre vanlege biverknader i gruppene som har fått vaksine. Sjeldne biverknader kan ikkje utelukkast.

Folkehelseinstiuttet og Legemiddelverket overvaker om det kjem uventa biverknadar. Det er også ustrakt internasjonalt samarbeid for å registrere og avdekke biverknadar. Les meir på FHI sine nettsider.

Kva er allergisjokk?

Enkelte kan få allergiske reaksjonar når dei får vaksine eller medisinar. Dei alvorlegaste tilfella blir kalla allergisjokk eller anafylaktisk sjokk. Dette er ein alvorleg tilstand som må behandlast raskt.

Risikoen for allergiske reaksjonar er årsaka til at alle som blir vaksinert skal vente i 20 minutt før dei forlet vaksinasjonslokalet.

Alle som set vaksine er klar over denne risikoen og er drilla på korleis dei skal handtere tilfelle som allergisjokk. «Medisinen» er adrenalin som alle vaksinatørar skal ha tilgjengeleg. Når dette blir gjort, er ikkje allergisjokk farleg.

Førebels kan det sjå ut som om 1 av 100.000 får allergiske reaksjonar av koronavaksinen. Det er noko meir enn andre vaksinar, men langt sjeldnare enn reaksjonar på velprøvde medisinar som penicillin (1 av 10.000), ifølgje Legemiddelverket. 
 

Må eg ta vaksinen?

Det er frivillig å ta vaksinen, men vi rår alle til å ta den når det blir deira tur.

Vaksinen beskytter mot alvorleg sjukdom og har få biverknadar.

Video og teiknspråk: Spesifikk informasjon om Comirnaty-vaksinen

Det er denne vaksinen Hareid kommune har tilgjengeleg for tida.

Her kan du lese meir om Corminaty-vaksinen (Pfizer).

 

Video og teiknspråk: Spesifikk informasjon om Moderna-vaksinen

Hareid kommune vil starte å nytte denne vaksina frå veke 35.

 

Her finn du meir informasjon om koronavaksinen
Fleire spørsmål om koronavaksinen?

Har du generelle spørsmål om koronavaksinen du ikkje fekk svar på? Nytt gjerne tilbakemeldingsskjemaet nedst på sida. Trykk på "nei" og legg inn ditt spørsmål eller påpeik noko som du meiner er uklart i svara vi gir.

Dette er kun til generelle spørsmål. Ikkje oppgi personsensitive opplysningar.

Vi vil ikkje kunne følgje opp spørsmåla gitt via dette skjemaet på anna måte enn å besvare dei på denne sida.

Andre spørsmål kan de rette til helsestasjonen på 468 34 785 eller helsestasjonen@hareid.kommune.no