Krise- og omsorgsgruppe - kontaktinformasjon

Gruppa skal varslast via interkommunal legevaktformidlinga.

Formål

Krise- og omsorgsgruppe er oppretta for å leie Hareid kommune sitt arbeid med emosjonell førstehjelp i akutte kriser der vanleg legevaktteneste, fastlegeordninga og vanlege tenester frå helse- og omsorgstenestene og kyrka ikkje er tilstrekkeleg. Døme på dette kan vere alvorlege ulukker, spesielt dramatiske dødsfall og liknande.

Kontaktinformasjon

Leiar i krise- og omsorgsgruppe:
Helga Bøe (konst. kommunalsjef) 
Telefon 92832786
e-post helga.boe@hareid.kommune.no 

Koordinator for krise- og omsorgsgruppe:
Monica Svoren (einingsleiar helse- og koordinerande eining)
Telefon: 928 85 795
E-post: monica.svoren@hareid.kommune.no