Omsorgsstønad

Omsorgsstønad

Denne artikkelen er over eitt år gamal og kan innehalde utdatert informasjon.
Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 3-6.
Lov om pasient- og brukerettigheter § 2-1 a.

Rett til klage

Lov om pasient- og brukerettigheter § 7-2

IPLOS-registrering

Ja.
IPLOS-tenestetype 11: Omsorgsstønad.

Kostnad

Det er ikkje krav om eigenbetaling.

Mål for tenesta
 • Omsorgsstønad er eit pårørandestøttetiltak som skal bidra til gode rammer for privat omsorg og gjere det mogleg for private omsorgsytarar å halde fram med omsorgsarbeidet
 • Omsorgsstønad er meint å gje ein økonomisk verdsetjing for det omsorgsarbeidet den private omsorgsytaren gjer, og kan gis i kombinasjon med eller i staden for andre helse- og omsorgstenester
Kriterier for tildeling
 • Vilkåra er at:
  • Omsorgsarbeidet er nødvendig
  • Det nødvendige omsorgsarbeidet er vurdert til å vere «særleg tyngande»
  • Både omsorgsmottakar og omsorgsytar ønsker at omsorgsarbeidet skal halde fram
 • Moment som vert tatt omsyn i vurderinga om omsorgsarbeidet er særleg tyngjande:
  • Omfanget av arbeidet
  • Fysisk og/eller psykisk belastning
  • Varigheit, fordeling over tid og når på døgnet
  • Omsorgsytar si livs-, arbeids- og familiesituasjon
  • Omsorgsplikt
  • Inntektstap (gjev ikkje automatisk rett på omsorgsstønad)
 • For at omsorgsstønad skal tildelast, må både kommunen og den som har behov for tenestene vurdere omsorgsytar si omsorgsevne som mest tenleg og nødvendig
 • Det må vere søkt om hjelpestønad frå NAV
 • Omsorgsstønad må vurderast opp mot andre tenester og tiltak
Praktiske opplysningar
 • Både omsorgsytar og omsorgsmottakar kan søke på tenesta
 • Omsorgsstønad vert gitt for ei avgrensa tidsperiode og vert revurdert ved behov/endra omsorgssituasjon
 • Omsorgsstønaden tek ikkje sikte på å godtgjere den som yt omsorg time for time, men er ein kompensasjon for meirarbeidet som vert gjort
 • Omsorgsstønad er skattepliktig inntekt
 • Timesats for omsorgsstønad er lik begynnarløn for assistentar, jf. HSU-sak 0012/01
 • Avtale om omsorgsstønad gjev ikkje rett til feriepengar eller løn under sjukdom
 • Hjelpestønad frå NAV og andre tiltak kjem i fråtrekk ved utmåling av omsorgsstønad
 • Kommunen kan etter motteke søknad på omsorgsstønad krevje at omsorgsmottakar søker om hjelpestønad frå NAV før søknaden vert handsama
 • Omsorgsstønaden vert stoppa og det vert sendt skriftleg varsel når behovet til omsorgsmottakar fell bort
Forventningar til tenesteytar
 • Vedtak og avtale om omsorgsstønad vert revurdert innan fristen som er satt for dette.
Forventningar til tenestemottakar
 • Gi nødvendig informasjon samt samtykkje til å innhente relevante opplysningar for vurdering og tildeling av teneste
 • Gjer seg kjend med innhaldet i vedtaket
 • Pliktar å melde frå til einingsleiar eller sakshandsamar dersom:
  • Omsorgsytar oppheld seg i institusjon med heildøgns omsorg eller sjukehus i meir enn to veker. Omsorgsstønaden vert då mellombels stoppa
  • Det oppstår endringar i omsorgsarbeidet som ligg til grunn for tildelt omsorgsstønad
  • Situasjonen til omsorgsytar endrar seg og det oppstår endringar som medfører avbrot i omsorgsarbeidet
Merknad

Sjå kommunen sine heimesider for meir informasjon