Avlasting

Avlasting i institusjon er ei tenesta knytt til pårørande med langvarige og særleg tyngjande omsorgsoppgåver. Målet er at pasienten får høve til å bu lengst mogleg i sin eigen heim ved at omsorgspersonen i periodar for kvile seg ut ved hjelp av avlastningstilbod til den pleietrengande

Kven kan få avlasting?

Avlastning i institusjon: Vert gitt til pasienten for å avlaste nære pårørande, i hovudsak ektefelle, som har langvarig og særleg tyngande omsorgsoppgåve. Tenesta er eit tilbod om heildøgns helse- og omsorgstenester ved Hareid sjukeheim. Søknad er naudsynt.

Søknadsskjema finn du her: https://skjema.ssikt.no/Hareid/skjema/HAR034/Sknad_om_helse_og_omsorgsteneste

Kryss av for sjukeheim - avlastning

Avlasting utanfor institusjon: Vert gitt til pasienten for å avlaste nære pårørande, i hovudsak ektefelle, som har langvarig og særleg tyngande omsorgsoppgåve. Tenesta vert gitt i leiligheit ved Hadartun disponert til kortare opphald der det i kvart enkelt høve er vurdert at pasienten ikkje har behov for heildøgns helse- og omsorgstenester i institusjon. Det er heimetenestene som har ansvar for å gje naudsynte tenester. Søknad er ikkje naudsynt

Kva kostar tenesta?

Sjølve tenesta/opphaldet er gratis, men pasienten må sjølv halde medisin eventuelt forbruksmateriell og sjølv betale for eventuelle legekonsultasjonar i samband med opphaldet. Oppfølging av sjukeheimslege inngår ikkje i tenesta avlastning i institusjon

Når kan du vente svar?

Søknadar vert fortløpande behandla og følger forvaltningsloven sine krav til sakshandsaming. Søknader på avlastning i institusjon vert vurdert i tverrfagleg ressursmøte. Du får skriftleg melding om vedtak etter at sakshandsamar har nok opplysningar i saka til å fatte eit vedtak. Hjelpa kan og vert satt i gong omgåande dersom behovet for hjelp er akutt.

Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på vedtak, har du høve til dette jf. Forvaltningslova §28 og Pasient- og brukerrettighetslova §7-2. Klagefristen er 4 veker frå du mottek vedtaket.

Skriftleg klage skal sendast til Hareid kommune v/kommunalsjef sektor for velferd, Rådhusplassen 5, 6060 Hareid.

Om vedtaket ikkje vert omgjort, vert klagen sendt til Fylkesmannen som klageinstans.

Lovgrunnlag

Rett til avlastning er heimla i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 fyrste ledd nr. 6 bokstav c. Og Pasient- og brukarrettighetslova §2-1a og Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie.
 

Kontakt

Monica Småge Skeide
einingsleiar
E-post
Telefon 70 03 75 20
Mobil 958 91 280
Hanne Marte Sukka
Einingsleiar
E-post
Mobil 958 91 281
Christina Aasen-Helvig
einingsleiar
E-post
Telefon 70 03 75 35
Mobil 476 82 834