Korttids- og rehabiliteringsopphald

Tenesta korttidsopphald er eit målretta og tidsavgrensa opphald når kommunen sjølv eller sjukehus har vurdert at man i ei periode ikkje kan gje forsvarleg hjelp i heimen. Opphaldet vert primært gitt ved korttidseininga ved Hareid sjukeheim, men kan og verte gitt på dei andre sjukeheimseiningane alt etter ledig kapasitet og diagnose. Opphaldet kan vare frå ein dag til fleire veker.

Kven kan få tilbod om korttidsplass?

Pasientar frå sjukehus eller heim som treng opphald for rehabilitering, utgreiing eller behandling, samt pasientar som treng lindring ved livets slutt. 

Kva kostar tenesta?

 

Tilbod

Betalingssats per dag/døgn

Korttidsopphald i institusjon

 Kr. 165

   

Ved korttidsopphald over 60 døgn i eit kalenderår vert betaling for opphaldet rekna ut etter reglar om eigenbetaling for langtidsopphald. Fribeløp kr. 8400,-. Kommunalsjef kan i særskilte høve gjere unntak frå betalingsreglane.

Korleis søkjer du?

Søknadsskjema finn du her: Kryss av for Sjukeheim-korttidsdopphald. Dokumentasjon frå lege, sjukehus eller andre instansar skal leggjast ved søknaden. I mange tilfeller kan det og vere sjukehus som søker om korttidsopphald på dine vegne i samband med sjukehusopphaldet

Når kan du vente svar?

Søknadar vert fortløpande behandla i tverrfagleg ressursmøte som finn stad kvar tysdag og vert handsama etter Forvaltningsloven sine reglar. Du får skriftleg melding om vedtak.

Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på vedtak, har du høve til dette jf. Forvaltningslova §28 og Pasient- og brukerrettighetslova §7-2. Klagefristen er 4 veker frå du mottek vedtaket.

Skriftleg klage skal sendast til Hareid kommune v/kommunalsjef sektor for velferd, Rådhusplassen 5, 6060 Hareid.

Om vedtaket ikkje vert omgjort, vert klagen sendt til Fylkesmannen som klageinstans.

Lovgrunnlag

Rett til opphald er heimla i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, kommunens ansvar for helse- og omsorgstjeneter og §3-2 a, kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester samt Pasient- og brukarrettighetslova §2-1e, rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenster.
 

Kontakt

Monica Småge Skeide
einingsleiar
E-post
Telefon 70 03 75 20
Mobil 958 91 280
Perdis Holstad
sjukepleiar/koordinator
E-post
Mobil 909 64 007
Hanne Marte Sukka
Einingsleiar
E-post
Mobil 958 91 281