Velferdsteknologi

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er ei fellesnemning på tekniske installasjonar og løysingar som kan betre den enkelte si evne til å klare seg sjølv i eigen bustad, og bidra til å sikre livskvalitet og verdigheit for brukaren.

Velferdsteknologi kan delast i fire kategoriar:

 1. Tryggleik- og sikkerheitsteknologi
 2. Kompensasjons- og velværeteknologi
 3. Teknologi for sosial kontakt
 4. Teknologi for behandling og pleie

På Direktoratet for e-helse sine nettsider finn du meir informasjon.

Lovgrunnlag

Tenesta kan ytast som eit førebyggande og tryggleiksskapande tiltak (serviceteneste) eller den kan ytast som helsehjelp etter Lov om helse og omsorgstenester § 3-2 6 b og Lov om pasient  og brukarrettigheter § 2-1 a. 

Rett til klage

Lov om pasient- og brukerrettigheter § 7-2.

IPLOS-registrering

IPLOS-tenestetype 26: Varslings- og lokaliseringsteknologi. Rapportering til IPLOS er avgrensa til GPS.

Kostnad

Kostnad etter fastsett pris per månad når tenesta er innvilga som serviceteneste. Når tenesta er heimla i lov vert det ikkje teke eigenbetaling.

Mål for tenesta

Velferdsteknologi skal bidra til auka tryggleik, sjølvstende, meistring og/eller rørslefridom for pasient/brukar og bidra til at tenestemottakar kan bu lengst mogleg i eigen heim.

Kriterier for tildeling
 • Sjukdom, lyte eller anna som gjer det nødvendig med teknologisk støtte
 • Tiltaket gjev pasient/brukar minst ein av følgjande:
  • auka tryggleik
  • førebygging av skade/ulykke
  • høve til å bu lenger i eigen heim
  • meir sjølvstende og meistring
  • meir sosial kontakt
  • auka tryggleik for pårørande
  • meir rørslefridom utan at brukar utset seg for risiko ut over det normale
 • For lokaliseringsteknologi (GPS) til heimebuande må brukaren ha pårørande som varslingsmottakar
 • For lokaliseringsteknologi (GPS) må pasient/brukar ha tilstrekkeleg trafikkforståing til å kunne ferdast i dei aktuelle omgjevnadane på eiga hand
 • Nokre teknologiske løysingar vil vere ein del av bygningskonseptet i bustad eller institusjon, eller ein del av tilbodet i ei teneste. Vi legg til grunn eit samtykke når de vel å takke ja til ei teneste der velferdsteknologi inngår. Dette gjeld til dømes medisindispensar i heimetenestene og digitale tilsyn ved enkelte heildøgnstilbod
Praktiske opplysningar
 • Velferdsteknologitilbodet består av:
  • tryggleiksalarm (sjå eiga side)
  • passiv varsling
  • pasientvarslingsanlegg
  • medisindispensarar
  • digitale tilsyn
  • lokaliseringsteknologi (GPS)
 • Passiv varsling består av sensorar som sender varsling via tryggleiksalarm, pasientvarslingsanlegg eller teknologi for digitalt tilsyn. Det er ikkje pasienten/brukaren som utløyser alarmen bevisst, men teknologien som detekterar fare/hendingar og varslar automatisk. Døme på passiv varsling er:
  • dørsensor
  • bevegelsessensor
  • varslingsmatte til seng/stol
  • ute-av-seng-varsel
  • fallsensor
 • Passiv varsling i eigen heim kan krevje at ein har teneste tryggleiksalarm i tillegg ettersom mange av sensorane koplast til ein tryggleiksalarm
 • Lokaliseringsteknologi (GPS) nytter GPS-teknologi og mobilnett. Produkta har også alarmfunksjon som utløysast automatisk eller som brukar utløyser sjølv, og dei har to-veis talefunksjon. Kan brukast for å varsle om at pasientar med demens forsvinn frå institusjonsområdet eller heimen. Teknologien vert nytta til å lokalisere dei og lede dei heim att. Heimebuande må ha pårørande som varslingsmottakar
 • Elektroniske medisindispensarar disponerast av heimebaserte tenestene
 • Digitale tilsyn er i bruk på enkelte einingar i institusjon og omsorgsbustader. Det kan også bli tatt i bruk i private heimar og bustader for funksjonshemma
 • Personvern og minimalt av logging/lagring av særskilte personopplysningar
Forventningar til tenesteytar
 • Teknologien vert montert så snart vi har kapasitet etter at behovet er avdekt og nødvendig kartlegging og tilpassing er utført
 • Gi rettleiing og opplæring
 • Når alarmar vert utløyst vil aktuell teneste følge opp varselet og handtere situasjonen ut frå gjeldande prosedyrar
 • Feilretting etter gjeldande prosedyrar
Forventningar til tenestemottakar
 • Opptrer respektfullt i møte med tenesteytar
 • Gi melding til heimetenesta ved langvarig fråvær frå eigen bustad
 • Utstyret vert behandla forsvarleg

Kontakt

Hanne Marte Sukka
kvalitets- og tenesteutviklar
E-post
Mobil 99 64 99 96
Synnøve Nystøyl
einingsleiar
E-post
Mobil 91 14 89 45
Tommy Anzenberger
einingsleiar
E-post
Mobil 90 63 16 94
Christina Aasen-Helvig
einingsleiar
E-post
Mobil 47 68 28 34
Sutharsiny Satheeskumar
fagkoordinator
E-post
Mobil 46 80 13 12