Kulturpris

Kulturprisen er eit samarbeid mellom Hareid kommune og Sparebanken Møre Hareid. Det er Levekårsutvalet i Hareid som årleg deler ut kulturprisen. Prisen er på 25.000 kr. Føremålet med prisen er å fremje utviklinga av kulturarbeid i Hareid.

Kven kan få kulturpris?

Einskildpersonar eller gruppe av personar, lag og organisasjonar som høyrer heime i kommunen og som i løpet av året, eller gjennom ei årrekkje, har gjort ein særleg stor og verdfull innsats innanfor det utvida kulturomgrepet.

Kulturprisen kan ikkje bli gjeve til offentlege institusjonar eller landsomfattande organisasjonar som hovudsakleg finansierer arbeidet sitt med offentlege midlar. Personar som er tilsett av det offentlege for å drive kulturarbeid eller kulturvern kan ikkje få kulturpris for dette arbeidet.

Annonsering av kulturprisen

Sektor for læring og kultur syter for å gjere prisen kjend og fastset fristen for innsending av framlegg til kandidatar. Det vert annonsert både i lokalavisa og på kommunen si heimeside.

Korleis fremje kandidatar?

Framlegg til kandidatar til kulturprisen kan fremjast av einskildpersonar, lag og organisasjonar, og skal vere skriftlege og med grunngjeving av framlegget.

For å fremje kandidatar kan du fylle ut dette skjemaet eller sende brev til:

Hareid kommune
v/Sektor for læring og kultur
Rådhusplassen 5
6060 Hareid

Levekårsutvalet kan vurdere andre kandidatar enn dei det er kome framlegg om.

Tildeling av kulturpris

Levekårsutvalet i Hareid gjer vedtak om prisen skal utdelast, kva tid den skal utdelast, kven som skal få prisen, storleiken på prisen, og – i tilfelle deling – kor stor del kvar skal få. Den/dei som får prisen vert også tildelt ein diplom.

Det skal ikkje knytast særskilte vilkår til korleis mottakaren nyttar prisen.

Vedtaket i Levekårsutvalet blir gjort med vanleg fleirtal. Kandidatane og utfallet av røystinga mellom kandidatane i Levekårsutvalet skal ikkje offentleggjerast. Levekårsutvalet skal grunngje vedtaket for tildeling av kulturprisen.

Kontakt

Christine Riise Øvrelid
kulturkonsulent
E-post
Mobil 906 47 560