Eigedomsskatt i Hareid kommune

Hareid kommunestyre vedtok i møte 14.1.13 PS 96/13 og i møte 18.12.13 PS 108/13 at det skal innførast eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen, unnateke næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum.

Hareid kommune har skrive ut eigedomsskatt sidan 2014. Skatteplikta omfattar alle bustad- og fritidseigedomar (her under våningshus, hytter og naust), samt ubygd grunneigedom. Verk og bruk og annan næringseigedom er friteke.

Generelt om eigedomsskatt

  • Eigedomsskatt er ei kommunal skatteordning som kommunen kan velje å innføre.
  • Kommunestyret gjer vedtak i samband med det årlege budsjettet om det skal vere eigedomsskatt påfølgande år.
  • Skattesatsen vert fastsett av kommunestyret frå 2 til 5 promille. For 2020 er satsen 3 promille.
  • Eigedomsskatten vert fakturert tre gongar i året (mars, juli og november), saman med dei øvrige kommunale avgiftene. 

Taksering

Alle eigedomar som ikkje får berekna eigedomsskatt via formuesgrunnlaget frå skatteetaten, skal takserast av kommunen. Dette gjeld våningshus, hytter og naust.

Eigedomsskattegrunnlaget byggjer på faktaopplysningar og skjønsmessige vurderingar. Vurderingane tek opp generelle og spesielle forhold som påverkar bustadverdien. Eksempelvis lokalisering, sol- og støyforhold, utsikt og bygninga sin tilstand.

Det er ei sakkyndig nemnd som vedtek eigedomsskattegrunnlaget og dermed taksten for eigedomane i kommunen. Taksten for eigedomane står fast normalt i ei periode på 10 år.

NB! Det er viktig å understreke at eigedomsskattetaksering ikkje må forvekslast med tradisjonell verditaksering. Taksering i samband med eigedomsskatt er ei form for massetaksering som gir meir ”grovkorna” vurderingar.

Eksempel på utrekning

Eigedomar som ikkje vert taksert av kommunen får eigedomsskatten berekna ut i frå skattemeldinga til den enkelte eigar. Dette er stort sett einebustadar og leilegheiter. Mellom 70 og 80% av eigedomane i kommunen vert skattelagt på denne måten.

Merk at det på skattemeldinga står oppført bustadens likningsverdi. Dette er om lag 25% av anteken marknadsverdi. Ein må altså gonge med fire for å finne bustadverdien.

Likningsverdien baserer seg på blant anna areal, byggeår, bustadtype og lokalisering.

I den endelege utrekninga skal kommunen nytte ein reduksjonsfaktor. Denne er fastsett av Finansdepartementet og fortel kor stor del av eigedomen kommunen får lov å skattlegge. I 2019 er denne faktoren 0,7. Ein skal altså gonge bustadverdien med 70% for å få det endelege skattetakstgrunnlaget.

Eksempel:

Skatteetaten sin bustadverdi er 2 millioner kroner.

2 millioner x 0,7 gir justert bustadverdi     kr. 1 400 000
Skattegrunnlag                                         kr. 1 400 000
Promille: 3
Utrekna eigedomsskatt                         kr.        4 200

 

Klage

Dersom kommunen har henta skattetakstgrunnlaget frå skattemeldinga di og du meiner verdien er feil, må du kontakte skatteetaten sentralt. Kommunen treng ei endring på likninga di for å kunne justere eigedomsskatten på denne type bustad.  

Meir informasjon om dokumentasjon av marknadsverdi og klagemoglegheiter på skatteetatens bustadverdi finn du på www.skatteetaten.no/bolig.

Skatteetaten har telefon 800 80 000.

Klager som gjeld naust, fritidsbygg, hytter og våningshus skal stillast til kommunen:
Hareid kommune
Rådhusplassen 5
6060 Hareid eller postmottak@hareid.kommune.no

Du kan også klage via dette skjemaet.

Du kan søke om fritak frå eigedomsskatt via dette skjemaet.

Lenker

Eigedomsskattelova

Kontakt

Vegard Selvåg
konsulent
E-post
Telefon 70 09 50 25
Mobil 952 18 333