Barnehageplass

Her kan du søke, stadfeste og seie opp barnehageplass i Hareid kommune.

Barn som er fødd innan 30.11. og som er busett i kommunen har, etter søknad, rett til plass ved hovudopptak. Sjå den enkelte barnehage sine vedtekter for informasjon om opptak med meir.

Barn som fyller eitt år i september, oktober eller november har rett til å starte i barnehagen den månaden dei fyller eitt år, utan krav om foreldrebetaling frå august.

Kven kan søke:

  • Nye søkarar
  • Alle som ynskjer endring av plass i barnehage eller overflytting til ein annan barnehage

Søke barnehageplass

Søknadsskjema for barnehageplass finn du her.
Viss du ikkje er busett i Hareid kommune, eller ikkje har bankID,  du kan nytte dette skjemaet i staden. Då må du sjølv fylle inn personnummer, namn og adresse.

Søknadsfrist for hovudopptak er 1. mars.

Det kan søkast om barnehageplass heile året.  Ved ledige plassar vert barn som står på venteliste prioriterte.

Meir informasjon om alle barnehagane finn de her.

Ønsker de å kome på omvising i barnehagane, er det berre å ta kontakt.

Stadfeste barnehageplass

Når du har fått tilbod om barnehageplass, må du takke ja eller nei til dette tilbodet. Det kan du gjere via dette skjemaet.

Seie opp/endre barnehageplass

Dersom du ønsker å seie opp barnehageplassen kan du nytte dette skjemaet.
Skriv kva barnehage barnet har plass ved/ønsker overflytting til.

Utdrag frå Hareid kommune sine vedtekter for kommunale barnehagar:

§7 Opptak/oppseiing
i "Ein plass kan berre seiast opp skrifteg med ein månads varsel fram til 1. mars.  Etter dette er oppseiingsfristen 2 månadar fram til 1. juli. Oppseiingstida byrjar alltid den 1. i månaden etter oppseiingsdato"

OBS: For privat barnehage, sjå barnehagen sine eigne vedtekter.

Oppseiing frå kommunen

Ved manglande betaling kan kommunen seie opp din barnehageplass.
Dei føresette får melding om oppseiing med éin månads frist.
Uteståande foreldrebetaling vil elles bli lagt til grunn som avslag på plass ved seinare barnehageopptak og opptak til skulefritidsordningar.

Kontakt

Mariann Båtnes
rådgjevar
E-post
Mobil 900 71 242