Hareid samanlikna med andre kommuner

I januar 2019 var folketalet i Hareid 5 155, det er ei endring på 5 personar (0,1 prosent) frå året før. Folketalsutviklinga er resultatet av fødselsoverskot pluss nettoflytting. Fødselsoverskotet er talet på fødde eit år minus talet dødde same år. I 2018 blei det fødd 48 barn samstundes som det dødde 51 personar i befolkninga. Det gav eit fødselsunderskot på -3. I 2017 var talet på fødde 63, døde 47 og fødselsoverskotet 16. Fødselstala er låge både regionalt og nasjonalt, og det er svært få kommunar kor fødselstala er høge nok til å oppretthalde befolkningsstorleiken utan tilflytting eller innvandring. 

Klikk for stort bilete  

Forutan fødselsoverskotet er det innanlandsflytting og innvandring som vil avgjere om ein kommune opplev vekst eller nedgang. For fylket samla er den innanlandske nettoflyttinga negativ, med eit flyttetap på kring 1000 personar årleg i tidsperioden sida 2012. No er talet innvandrarar til fylket lågare enn tidligare. Talet som utvandrar har auka dei seinare åra som ei følgje av nedturen i oljerelaterte næringar, men det kan sjå ut som det no har snudd. Nettoinnvandringa til Hareid var på 35 personar. Det er 18 personar høgare enn året før.

Det siste tiåret har folketalet i kommunen auka med 338 personar, som er ei endring på 7,0 prosent. Av dei 35 kommunane i fylket kjem kommunen på 11. plass i befolkningsutvikling i perioden. Folketalsutviklinga handlar om meir enn berre vekst eller nedgang i folketalet. Samansetninga av befolkninga er svært viktig for utviklinga, og ikkje minst for korleis det offentlege skal dimensjonere sitt tenestetilbod.

Klikk for stort bilete  

Per 1. januar 2019 hadde kommunen 1 299 barn og unge under 20 år, noko som tilsvarer 25,2 prosent av befolkninga. Talet på personar 67 år og eldre i befolkninga var 810 og utgjer 15,7 prosent. For fylket er delen barn og unge på 23,9 prosent, medan andelen eldre er 16,9 prosent.

Talet kvinner per 100 menn i aldersgruppa 20-39 år har vore lågt i Møre og Romsdal samanlikna med dei andre fylka i lengre tid. I 2019 er det 90,7 kvinner i aldersgruppa 30 til 39 år per 100 menn i Møre og Romsdal, medan det i Hareid er 88,2.

Klikk for stort bilete  

 

På statistisk sentralbyrå sine nettsider kan du få fleire tal om Hareid kommune.

Sysselsetting

Sysselsettinga i Hareid har hatt ei fin utvikling siste tida, men det er ynskjeleg å få ei betre arbeidsplassdekning. Per oktober 2019 var arbeidsløysa i Hareid kommune 2,7 prosent.

Klikk for stort bilete Klikk for stort bilete   

 

Samanlikninga med andre kommunar

Her er eksempel på faktatal (pr. 17.06.19) frå nokre område. Dei viser at kommunen bruker mindre ressursar enn både landet, fylket og andre i same kommunegruppe. Om ein går inn i tala ser ein at effektiviteten er på jamt stigande kurve frå 2017. Med dei kutta som ligg inne vil dette auke ytterlegare. At vi ligg rundt gjennomsnittet viser også at her er mange kommunar som driv langt billigare enn oss. Fleire av desse er også kjende for å levere god kvalitet. Her er det vi må hente inspirasjon no når vi treng å verte endå betre.

På denne sida kan du få detaljert, oppdatert statistikk frå Hareid kommune (SSB)

NØKKELTAL BARNEHAGE

 

Hareid

Kostra-gruppe 10

Landet uten Oslo

Møre og Romsdal

 

 

2018

2018

2018

2018

Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år

%

87,2

81

83,9

85,7

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år

%

91,2

90,2

92,1

93,2

Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år

%

93,7

96

97,3

97,9

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage

%

50,2

55,7

49

47,3

Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager

stk

6,3

5,9

5,9

5,9

Del barnehagelærere i forhold til grunnbemanning

%

42,1

41,6

40,8

39,4

Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager

%

1,3

2,8

3,7

4,1

Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager

kr

61

68

69

70

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år

%

86,5

79,3

81,9

84,7

Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter

%

15,3

13,9

14,3

13,8

Netto driftsutgift. barnehager, per innbygger 1-5 år

kr

143215

152291

153541

159536

Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager

kr

52

55

55

56

 

NØKKELTAL GRUNNSKULE

 

Hareid

Kostragruppe 10

Landet uten Oslo

Møre og Romsdal

 

 

2018

2018

2018

2018

Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring

stk

32,8

42,7

37,3

40,2

Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning

stk

217,1

134,1

137,6

138,6

Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring

%

5,3

4,9

5,2

5,2

Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning

%

5,6

8,3

7,9

8,8

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn

%

81,5

73,5

73,5

71

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn

%

65,5

68

69,6

68,9

Gruppestørrelse 2

stk

17,7

15

16,2

15,6

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng

stk

39,5

41

41,7

41,8

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter

%

23,7

23,8

23,1

22,9

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år

kr

108443

119932

112561

116706

 

NØKKELTAL HELSE- OG OMSORG

 

Hareid

Kostragruppe 10

Landet uvten Oslo

Møre og Romsdal

 

 

2018

2018

2018

2018

Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger

kr

26471

29372

27244

30390

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger

årsverk

313,6

337,9

311,6

354,4

Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts

%

31,2

34,8

31,9

35,3

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning

%

66

75,2

74,8

74,6

Årsverk per bruker av omsorgstjenester

%

0,42

0,57

0,57

0,58

Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester

%

37,2

32,8

31,6

35,2

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år

%

49,8

29,6

47,5

44,3

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem

%

17,2

11,1

12,1

12,3

Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc

%

95,9

86,6

89,7

90,8

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon

kr

3014

3613

3710

3571

Andel private institusjonsplasser

%

0

2,2

5,4

0

Legetimer per uke per beboer i sykehjem

timer

0,27

0,49

0,57

0,49

Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud

%

1,28

0,83

0,67

0,95

Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter

%

4,4

4,7

4,8

4,6

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere

årsverk

10,3

10,6

11,3

11,7

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere

årsverk

8,3

9,7

9,6

9

Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år

årsverk

34,6

49,4

42,2

41,2

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst

%

70,8

93,5

90,6

93,3

 

Hareid har høgare overføringar til soknet enn andre det er naturleg å samanlikne seg med. Rådmannen har difor ikkje lagt opp til auka løyvingar i driftsbudsjettet.
 

NØKKELTAL SOKNET

 

Hareid

Kostragruppe 10

Landet uten Oslo

Møre og Romsdal

 

 

2018

2018

2018

2018

Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter.

%

1,4

1,2

1,2

1,2

Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter

%

1,4

1,1

1,1

1,2

Medlem og tilhørige i Dnk i % av antall innbyggere

%

76,6

77,9

72,9

79,2

Døpte i prosent av antall fødte

%

66,7

64,8

56,9

66,1

Konfirmerte i prosent av 15-åringer

%

76,7

67,6

59,5

74,2

Kirkelige gravferder i prosent av antall døde

%

94,1

96,1

89,2

94,8

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere

%

9,2

9,3

10,9

7,8

Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger

kr

816

672

654

742

Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger

kr

0

27

19

12

 

Administrasjonsundersøkinga

Ressursar brukt til administrasjon er alltid eit interessant tema i budsjettsamanhengar. Agenda Kaupang har gjennomført slike undersøkingar kvart år sidan 2010.  Kommunane som har tatt del i desse undersøkingane har meldt seg på etter invitasjon frå Agenda Kaupang.

Denne undersøkinga gir ikkje grunnlag for å seie kva som er den mest gunstige bemanninga av kommunen si administrative leiing. I Agenda Kaupangs si undersøking om erfaringane med flatstrukturorganiseringa i norske kommunar, fant dei imidlertid at kommunar som har prioritert å styrke den administrative bemanninga var betre rusta til å ivareta kommunen sine styrings- og utviklingsoppgåver.

Gjennom tidlegare undersøkingar har Agenda Kaupang sett at det har vorte meir og meir vanleg å finne fram til interkommunale samarbeidsløysingar innanfor økonomi, regnskap, opp-kreving av skatt og kommunale avgifter/gebyr, lønn, innkjøp og IKT.

Funn Hareid kommune:

Under administrativ leiing høyrer rådmann, assisterande rådmann og tre kommunalsjefar. Kvar kommunalsjef bruker i gjennomsnitt 0,4 årsverk kvar til administrativ leiing. Leiar for økonomi, personal og organisasjon, og servicetorg og politisk sekretariat er regna med under stab- og støtte.  Av figur 2-1 går det fram at Hareid har ei administrativ bemanning som ligg godt under gjennomsnittet for kommunar på same storleik.

Rådmannen sin kommentar:

Hareid kommune bruker lite ressursar til administrasjon. At vi har bygd assisterande eller rådgjevarar rundt toppleiinga er eit viktig strategisk grep, og heilt i tråd med råda både frå Agenda ­Kaupang og KS-konsulentane.

Her kan du gå tilbake til budsjettsida

Her kan du lese heile budsjettdokumentet (økonomi og handlingsprogam 2020-2023)