Koronainfo for tilsette

Denne artikkelen vil bli fortløpande oppdatert med informasjon om koronasituasjonen som gjeld deg som arbeidstakar i Hareid kommune

Hareid kommune har kalla inn kriseleiinga i samband med koronasituasjonen.

Hareid kommune har sett krisestab 10. mars på grunn av situasjonen med koronaviruset. Det er ingen konkrete hendingar som er årsaka til dette, men det samla biletet.

I kriseleiinga sit mellom anna ordførar og varaordførar, kommunedirektør, assisterande kommunedirektør, kommunalsjefar, beredskapskoordinator og kommuneoverlege. Representantar for ande viktige funksjonar blir kalla inn ved behov.

Målet med å sette krisestab er todelt:

 • Hindre kritiske situasjonar
 • Vere budd på kritiske situasjonar

Følg råd og retningslinjer

05.11.20 - Regjeringa har lagt fram nye råd for å unngå spreiing av koronaviruset. Kriseleiinga i Hareid kommune har hatt møte.

Vi må rekne med at Hareid kommune ikkje går «fri» slik vi har gjort til no, med få smitta totalt og ingen som er smitta medan dei har vore i kommunen. Prognosane for Hareid kommune om smittetala held fram som no, tyder på ein topp i desember. Ved å oppføre oss allereie no som om vi har masse smitte her, vil vi kunne utsette og redusere denne toppen i stor grad.

Det kjennes kanskje litt rart å halde avstand og unngå sosial kontakt når vi har så lite smitte. Problemet er at vi ikkje veit når vi får fyrste tilfelle i kommunen der vi ikkje veit smittekjelda og når vi får smitte som sirkulerer ute i befolkninga.

Kommunale bygg, møterom og kontakt med kunde

Regjeringa har lagt fram ei lang rekke forslag til kva tiltak som må settast inn i kommunar/regionar der smittepresset er høgt. Kriseleiinga i Hareid kommune hadde torsdag 5. november møte. Vi innførte i dette møtet ingen nye, lokale restriksjonar eller innstrammingar for innbyggarane våre. Vi har likevel skjerpa  inn korleis vi som kommune skal drive:

 • Rådhuset vil framleis vere stengt for publikum utan avtale. Vi oppmodar om at møte i størst mogleg grad blir halde digitalt (video eller telefon).
 • Unngå å reise så langt det let seg gjere og hald møta digitalt eller delta på webinar.
 • Dei som har avtale skal vente utandørs til dei blir henta av den tilsette dei har avtale med. Har du gjort avtale med ein kunde for fysisk møte, husk då også å gi dei telefonnummeret ditt slik at kunden kan ringe deg når dei kjem.
 • Møte er berre tillate om deltakarane kan halde to meters avstand. (Du blir rekna som nærkontakt om du er mindre enn to meter frå ein annan person i 15 minutt). Dette gjer at møteromma ikkje er egna for møte med fleire enn fire personar.
 • Fyrstkomande formannskapsmøte blir halde fysisk i kommunestyresalen. Der er det plass til å halde avstandsreglane. Vi vurderer fortløpande kva som skjer med dei andre folkevalde organa.
 • I dag kan tilsette nytte heimekontor i stor grad. Alle må bu seg på at det igjen kan bli innført obligatorisk heimekontor. 
 • Kriseleiinga har igjen starta opp med faste møter kvar veke – og elles etter behov.

Dette kan bli konsekvensane

Sjølv om vi ikkje er der at vi må innføre dei sterkaste verkemidla no, er det verdt å minne kvarandre om kva konsekvensar som ventar om vi ikkje er flinke nok til å beskytte oss sjølve og andre mot smitte:

 • Stopp i breiddeidrett for vaksne
 • Stopp i barneidrett
 • Ytterlegare restriksjonar for skjenkestader
 • Ytterlegare avgrensingar for arrangementsstorleik
 • Obligatorisk heimekontor
 • Stenge eller avgrense bruk av svømmehallar, treningssentre, idrettshallar, bibliotek med meir.
 • Men mest alvorleg: Personar kan blir alvorleg sjuke og døy.