ምምሕዳር ከተማን ናይ ንኡስ ዞባን ቤት ምኽሪ ምርጫ 2019 (ትግርኛ | Tigrinja)

ምምሕዳር ከተማን ናይ ንኡስ ዞባን ቤት ምኽሪ ምርጫ 2019
ናይ መረጫ መዓልቲ ሰኑይ መስከረም 9 2019 እዩ፡፡

Klikk for stort bilete

መረጫ ንዓና ኣብ ምምሕዳር ከተማን ናይ ንኡስ ዞባዊ ቤት ምኽሪን ክውክለና እንደልዮ ሰብ ንክንሓሪ የኽእለና፡፡

እቲ ናይ ምምሕዳር ከተማ ቤት ምኽሪ ኣብቲ ከተማ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ እዩ፡፡ ኣብ ከም መውዓሊ ህጻናት፣ ናይ ህጻናት ድሕንነት፣ ትልምን ናይ መሬት ሕቶታትን፣ መባእታውን ታሕተዋይን ካልኣይ ቤት ትምህርታትን ናይ ጥዕና ክንክን ኣገልግሎታትን፣ ባህላዊ ተበግሶታትን ናይ ጉሓፍ እኩባትን ዝበሉ ከባቢያዊ ውሳኔታት ዝውሃቡ በዚ ኣካል እዩ፡፡

እቲ ናይ ንኡስ ዞባዊ ቤት ምኽሪ ናይቲ ካውንቲ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ኣካል እዩ፡፡ ናይ ንኡስ ዞባ ቤት ምኽሪ ኣብ ከም ላዕለዋይን ካልኣይን ቤት ትምህርቲ፣ ናይ ንኡስ ዞባ መንገድታት፣ ተዛመድቲ መራኸቢመስመራትን ከባቢያዊ ናይ ህዝቢ መጓዓዝያን ከምኡ እውን ባህላዊ ተብግሶታትን ዝምልከቱ ጉዳያት ይውስን፡፡ ኦስሎ ናይ ምምህዳር ከተማ ቤት ምኽሪ መረጫን ናይ ንኡስ ዞባ ቤት ምኽሪ ምርጫን እተካይድ ኮይና፡ እንትኾነ ናይ ከባቢያዊ ምምሕዳር ምርጫ ድአ እንበር ናይ ንኡስ ዞባ ምርጫ ኣይኮነን፡፡

እዞም ከባቢያዊ ጉዳያት እዮም ኣብ ዕለታዊ ናብራኹም ዝለዓለ ጽልዋ ዘለዎም፡፡ ድምጽኹም ብምሃብ ናዓኹምን ድልየታትኩም ኣብ ቤት ምኽሪ ከተማን ንኡስ ዞባን ቤት ምኽሪ ዝውክል ሰብ ንምውሳን ትሕግዙ ኣለኹም፡፡

እዚ በራሪ ወረቐት ብኸመይ ድምፂ ከም ትህቡ መረዳእታ ሒልኩም አሎ፡፡

Information in other languages see this link.​​​​​​​