Tilsett - ein viktig ressurs i Hareid kommune

Som tilsett i Hareid kommune har du eit særskilt ansvar for å vere merksam på born og unge som har eller kan ha problem i kvardagen. Du har ansvar for å bidra til at det vert sett i verk tiltak som kan hjelpe den einskilde til å meistre livssituasjonen sin på ein god måte. Til hjelp i dette viktige arbeide har vi her utarbeidd system og verktøy for oppfølging av den einskilde.

Ovanfor finn du lenkjer til korleis vi jobbar med dette i Hareid kommune. 

Handlingsrettleiaren er ei "oppskrift" som du kan følgje frå punkt til punkt, og inkluderer mange gode hjelpemiddel du kan nytte.

Samhandlingsmodellen viser korleis systemet og hjelpeapparatet er bygd opp.

Verktøy; her har vi samla alle skjema, tips og hjelpemiddel som du også finn under dei ulike nivåa i handlingsrettleiaren