Koronaviruset: status i Hareid kommune

Denne artikkelen vil bli kontinuerlig oppdatert med siste nytt og anna viktig informasjon om koronaviruset. 

Klikk for stort bilete      

Generell status i Hareid kommune:

 

Korona-smitte i Hareid kommune:

Hareid kommune har per no hatt to kjende smittetilfelle av koronavirus*:

* Det nasjonale smitteregisteret MSIS (som mange medier nyttar i sine oversikter) melder om fem personar med smitte i kommunen. I dette registeret er smittetilfella knytt til folkeregistrert adresse. Det er ikkje nødvendigvis det same som bustadadresse. Hareid kommune kjenner ikkje til dei to siste smittetilfella, noko vi ville ha gjort om vedkomande var busett i  kommunen.

Det er ikkje offisielle rutinar for når folk blir friskmelde. Kommunen melder derfor ikkje dette talet. 

Testing av covid-19

Har du spørsmål om korona?

Ta kontakt med Hareid legesenter på 70 30 70 70. Telefonen er open frå 08-15 alle kvardagar bortsett frå pause kl 1130-1200. Tirsdag og torsdag varer pausa til kl 1230.

Alle som mistenker at dei har covid-19, skal få teste seg. Det betyr at viss du har symptom på luftvegssjukdom eller har vore i samanhengar der det har vore påvist smitte, må du ta kontakt med legesenteret.

Hareid kommune har god testkapasitet. 

Vi tilbyr test til faste tidspunkt alle kvardagar.

Testing må avtalast på førehand.

 • Måndag: kl 1045-1345
 • Tysdag: kl 1045-1245
 • Onsdag: kl 1045-1345
 • Torsdag: kl 1045-1245
 • Fredag: kl 1045-1345

Testing i helgane er etter nærare avtale med legevakt. Dei når du på telefon 116 117.

Legekontor/legevakt/koronatesting

Dørene til legesenteret vil vere låst, og pasientar vil bli sloppe inn etter tur.

Legesenteret er delt i to og har fått ein eiga smitteavdeling. Den held til i lokala til helsestasjonen.

Alle som skal til lege MÅ ha avtale på førehand, uavhengig om dei kjem med luftvegsinfeksjon eller ikkje. 

 

Karantene/isolasjon

Les meir om karantene og isolasjon her

 

Arrangement/samlingar/aktivitetar

Reise-restriksjonar

 

Skule og barnehage

 

Sjukeheim/dagsenter/Hjellebakken/andre helsetenester

 • Sjukeheimen er opna for besøk med strenge retningslinjer. Pårørande med symptom på luftvegsinfeksjon får ikkje kome inn.
 • Ved omsorgsbustadane ved Hadartun og Hjellebakken er det besøksrestriksjonar.
 • Alle må rekne med at tenestenivået vil bli redusert. Det vil bli gjort individuelle vurderingar.

 

Nav

 

Rådhuset/Servicetorget

 

Informasjon til tilsette

 

Folkevalde møte

 • Dei folkevalde møta går no som normalt, men delvis over video. Møta blir fortløpande publisert på heimesidene våre.

 

Anna drift:

 • Vatn og avløp: Normal drift
 • Tekniske teneste: Normal drift
 • Akutte hendingar på veg, vatn og avlaup som ikkje kan vente til normal kontortid: 970 62 360

 

Denne artikkelen vil bli fortløpande oppdatert.

Les meir om koronaviruset på Folkehelseinstituttet sine nettsider eller helsenorge.no.