Koronaviruset: status i Hareid kommune

Oppdatert 02.06.20 kl 09:00. Denne artikkelen vil bli kontinuerlig oppdatert med siste nytt og anna viktig informasjon om koronaviruset.

Nylege oppdateringar:

Klikk for stort bilete

Generell status i Hareid kommune:

 

 

Korona-smitte i Hareid kommune:

Hareid kommune har per no to kjende smittetilfelle av koronavirus*:

* Det nasjonale smitteregisteret MSIS (som mange medier nyttar i sine oversikter) melder om tre personar med smitte i kommunen. I dette registeret er smittetilfella knytt til folkeregistrert adresse. Det er ikkje nødvendigvis det same som bustadadresse. Hareid kommune kjenner ikkje til eit tredje smittetilfelle, noko vi ville ha gjort om vedkomande var busett i  kommunen.

Det er ikkje offisielle rutinar for når folk blir friskmelde. Kommunen melder derfor ikkje dette talet. 

 

Legekontor/legevakt/koronatesting

Dørene til legesenteret vil vere låst, og pasientar vil bli slept inn etter tur.

Legesenteret er delt i to og har fått ein eiga smitteavdeling. Den held til i lokala til helsestasjonen.

Alle som skal til lege MÅ ha avtale på førehand, uavhengig om dei kjem med luftvegsinfeksjon eller ikkje. 

 

Karantene/isolasjon

Les meir om karantene og isolasjon her

 

Arrangement/samlingar/aktivitetar

Reise-restriksjonar

 

Skule og barnehage

 

Sjukeheim/dagsenter/Hjellebakken/andre helsetenester

  • Sjukeheimen er opna for besøk med strenge retningslinjer. Pårørande med symptom på luftvegsinfeksjon får ikkje kome inn.
  • Ved omsorgsbustadane ved Hadartun og Hjellebakken er det besøksrestriksjonar.
  • Frå 6. mai vil dagsenter for eldre bli gradvis opna. Psykiatrisk dagsenter og Sanzibar er stengd.
  • Alle må rekne med at tenestenivået vil bli redusert. Det vil bli gjort individuelle vurderingar.

 

Nav

 

Rådhuset/Servicetorget

 

Informasjon til tilsette

 

Folkevalde møte

  • Dei folkevalde møta går no som normalt, men delvis over video. Møta blir fortløpande publisert på heimesidene våre.

 

Anna drift:

  • Vatn og avløp: Normal drift
  • Tekniske teneste: Normal drift
  • Akutte hendingar på veg, vatn og avlaup som ikkje kan vente til normal kontortid: 970 62 360

 

Denne artikkelen vil bli fortløpande oppdatert.

Les meir om koronaviruset på Folkehelseinstituttet sine nettsider eller helsenorge.no.