Aktuelt

    For å hindre at smitte blir overført til bebuar eller helsepersonell/anna personell i samband med gjennomføring av besøk til bebuar i institusjon under covid-19 pandemi skal alle besøkande fortsatt klarererast og loggførast.

    Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet

Det skjedde dessverre ein feil ved fakturering av kommunale avgifter i juli. Dei som har avtalegiro eller avtalegiro i kombinasjon med eFaktura har dessverre ikkje vorte belasta i nettbanken slik dei vanlegvis vert.

 Har du lyst på ein spennande jobb?

 Hareid kommune treng deg! 

For å få til utvikling i Hareid, må vi samarbeide, framsnakke og tenkje positivt, seier nytilsett prosjektleiar for Vekst i Hareid, Julie Sundgot Andersen.  

Det er i år ikkje satt av midlar på budsjettet til å leige inn sommarhjelp for gartnaren.

 

Allereie no kan du plotte inn planleggingsdagane for neste skuleår.

 

Fylkeskommunen har løyva pengar til skilting, sikring av krigsminner og bygging av stiar.

 

Nyheitsbreva til Hareid kommune engasjerer meir enn andre nyheitsbrev.

 

Frist for å søke er 20. juni.  

Hareid kommune ønsker å nytte lokalt næringsliv så langt som råd. 

Ungdomsrådet i Hareid og elevrådet ved Hareid ungdomskule fortalte Guri Melby korleis dei hadde opplevd perioden med stengde skular.

Revisjon av budsjett og årsmelding er dei viktigaste sakene som skal opp i kommunestyret.

 

Hareid kommune ønsker at befolkninga skal kunne nyte sommarfriheIta på ein trygg og avslappande måte.

 

Dette er sommaren «alle» skal feriere i Noreg. Då ønsker vi å inspirere både tilreisande og innbyggarar til å nytte tilboda i Hareid kommune.

 

Ordførar i Hareid, Bernt Brandal, skal ha eit føredrag under ei hastekonferanse om vindkraft i Oslo måndag.

 

Med augemaske og blindestokk fekk ordførar i Hareid, Bernt Brandal, kjenne på korleis det er å navigere som blind.

 

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, § 12-9 og § 12-10 vert Detaljregulering med namn Risneset (planid 20190001) lagt ut på høyring og offentleg ettersyn.