Grensejustering

Mellom naboeigedomar kan det utførast små justeringar av eigedomsgrensene. Dei berørte partane må vere einige om at ei slik justering skal gjerast. Grensejustering er søknadspliktig og skal handsamast etter matrikkellova.

Kven kan få tenesta?

Heimelshavarar og festarar kan søkje om deling av grunneigedom.

Kva kan du forvente?

Dersom søknaden blir godkjent må det haldast ei kartforretning. Kommunen varslar alle berørte partar (rekvirent og naboar) om når forretninga skal gjennomførast. Ved forretninga vert dei nye grensene merka. Videre vert det utarbeidd matrikkelbrev over dei nye grensene. 

Einsidig overføring av mindre areal kan også utførast som justering etter reglane her.

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Ved søknad om grensejustering, krevst det søknad på fastsatt skjema som skal vere underteikna av heimelshavar- event. med fullmakt dersom det er mange.

Søknad om deling og/eller rekvisisjon av oppmålingsforretning

Vedlegg

  • Kartutsnitt med innteikna areal
  • Nabovarsel
  • Gjenpart av nabovarsel

Klage

Klagefrist er 3 veker. Klaga skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal og vil bli handsama i Næring- og Miljøutvalet. Opprettheld utvalet vedtaket, blir saka sendt Fylkesmannen for endeleg avgjerd.

Klaga skal sendast til:
Hareid kommune,
Rådhusplassen 5,
6060 Hareid

Lover

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)