Konsekvensar ved brot på regelverk

Hareid kommune kan inndra løyve midlertidig eller permanent om lover og reglar ikkje blir halde.

Inndraging av løyve kan skje om:

 • Sal eller skjenking av alkohol til mindreårige
 • Sal eller skjenking av alkohol til personar som er openbart rusa
 • Openbart påvirka personar i lokalet som ikkje vert ført ut
 • Sal eller skjenking utover fastsett sals- og skjenketid
 • Manglande levering av oppgåve for omset alkohol eller manglande innbetaling av løyvegebyr til kommunen
 • Kravet til uklanderleg vandel er ikkje oppfylt
 • Gjenteken omsetnad av narkotika på staden
 • Opplysningar fra politiet eller skattemynde som får betydning for løyve

Når løyve vert inndrege vert det lagt vekt på følgjande:

 • Type brot
 • Alvorlegheitsgrada til brotet
 • Talet på brot
 • Om, og i kva utstrekning, verksemda kan klandrast for brota
 • Omsynet til likebehandling

Alkoholforskriften § 10-3

Alkoholpolitisk handlingsplan om reaksjonar ved brot på alkohollova og vilkår for løyvet kap. 8 (PDF, 667 kB)

Kontakt

Helga Bøe
leiar servicetorg og politisk sekretariat
E-post
Mobil 928 32 786