Sjå opptak frå kommunestyret 16. september

Bla deg nedover for å sjå klipp frå alle sakene, og kva vedtak som blei fatta. 

Dessverre fungerer peikarane til enkeltklippa berre i enkelte nettlesarar.

Her kan du lese sakspapira til møtet.

Her kan du sjå heile møtet frå start til slutt:

Orienteringssak:  IA og nærvær og sjukefråvær, ved Ole Petter Holøs frå, Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal avdeling Sunnmøre

Orienteringssak: Presentasjon av Nav - teneste, målstyring og måloppnåing, ved Aleksander Mauseidvåg, leiar for Nav Hareid-Sande-Ulstein

Orienteringssak: Kvartalsrapport og tiltak etter budsjettrevisjon, ved kommunedirektør Ragnhild Velsvik Berge og kommunalsjefane

Politisk sak: Salsløyve for alkohol 2021-2024 - Lokalbrygg AS

Vedtak: Kommunestyret har vurdert søknad frå Lokalbrygg AS, org.nr. 924 455 500, dagsett 14.07.2021, og merknadar som er motteke i saka. 
1. Søknad om salsløyve for alkoholhaldig drikk gruppe 1 (lågare alkoholinnhald enn 4,8 volumprosent) for Lokalbrygg AS, Karl Staaffs vei 76, 0665 Oslo vert ikkje imøtekomen.
Grunngjeving: Vedtaket er gjort med heimel i alkohollova § 3 og alkoholpolitisk handlingsplan for kommunen.

Politisk sak: Aksjeteikning i Runde Forsking AS

Vedtak: Hareid kommunestyre ser positivt på tiltaket, men vedtek på noverande tidspunkt å takke nei til invitasjonen frå Runde Miljøsenter AS / Runde Forsking AS om å delta i aksjeemisjonen. Hareid kommunestyre vil vurdere saka på nytt i samband med budsjettet.

Politisk sak: Kommunal representasjon til Styret for Hareid Legesenter

Vedtak: Hareid kommune sine medlemmar i styret for Hareid legesenter AS er:

Administrativ representant : økonomileiar Bjørnar Haddal vald for 3 år
Folkevald representant : kommunestyrerepresentant Berte Holstad Engen vald for 2 år

Representantane i styret vert vald for 2 år i gangen, men for å få kontinuitet vert representanten frå administrasjonen vald for 3 år første gang deretter for 2 år.

Den folkevalde representanten får dekka tapt arbeidsforteneste og godtgjersle på same vilkår som møte i formannskapet