Slik blei budsjettet for 2024

I eit nesten fem timar langt møtet handsama kommunestyret budsjett og økonomiplan for 2024.

Du kan sjå opptak av møtet her:

Budsjettmøtet del 1

Budsjettmøtet del 2

I budsjettsaka fekk fellesframlegget frå Folkelista, Fremskrittspartiet, Arbeidarpartiet og Venstre fleirtal.

  • Nokre av forslaga frå dette framlegget var:
  • Eigedomsskatten blir vidareført med 3 promille.
  • Opningstider på SFO blir vidareført.
  • Auka stilling til jordmor/tidleg innsats/barnekoordinator.
  • Kulturstøtte til Ishavsmuseet, Vonheim, Hareidsstemna med fleire.
  • Stillingsauke bibliotek/ungdomsarbeid

 

Heile vedtaket kan de lese her:

 

1. Kommunestyret vedtek Økonomi og handlingsprogram 2024 - 2027 slik det ligg føre med saksvedlegg, men med endringar slik det går fram av dette vedtaket. 

(Her kan de lese framlegget som endringsframlegget går ut frå)

2. Kommunen sitt låneopptak for investeringar er det beløpet som går fram av linja “bruk av lån” under forskriftsskjema §5-5 Løyvingsoversikter - investering (2A). I kommunedirektøren sitt budsjettforslag er det kr 182.125.000 i tillegg til endringane nedanfor.

 

3. Kommunestyret vedtek låneopptak til startlån i Husbanken på kr 10,0 millionar i 2024. 

 

4. Kommunestyret vedtek fylgjande gebyrsatsar for 2024 slik det går fram av vedlagte gebyrhefte

a. Hareid kommunestyre vedtek med heimel i §§ 5, 6, 7 i Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Hareid kommune, rev 26.11.03.

b. Hareid kommunestyre vedtek med heimel i §§ 5, 6, 7 i Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Hareid kommune, rev 26.11.03. 

c. Kommunestyret vedtek gebyrregulativet for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk. 

d. Hareid kommunestyre vedtek hamneregulativet slik det går fram av gebyrheftet. Hareid kommunestyre vedtek at fartøy som anløper kaier i kommunen sitt sjøområde, ikkje vil bli fakturert for farvassavgift for 2024. 

e. Hareid kommunestyre vedtek feiegebyr med heimel brann- og eksplosjonsvern, § 28 og i § 17 i forskrift om brannførebygging. Dersom vertskommuneavtalen blir inngått, skal feiegebyra vere uendra.

f. Hareid kommunestyre vedtek med heimel i matrikkellova (lovens §32, forskriftene §16) gebyrsatsar som opplista i §5.1-§5.10. Satsane er avgiftsfrie og skal ikkje leggast til meirverdiavgift med unntak av arbeid etter § 5.8. 

g. Hareid kommunestyre vedtek satsar for saksbehandling etter plan- og bygningslova og Lov om eierseksjoner med heimel i «Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming etter Plan- og bygningslova og Lov om eierseksjoner – Hareid kommune». 

h. Hareid kommunestyre vedtek gebyrregulativ etter forureiningslova mm.. 

i. Hareid kommunestyre vedtek at festeavgifta på Hareid kyrkjegard skal vere kr 300. 

j. Hareid kommunestyre vedtek betalingssatsar for sektor for velferd.

k. Hareid kommunestyre vedtek betalingssatsar for sektor for læring og kultur.

 

5. Eigedomsskatt vert 3,0 promille

 

6. Hareid kommunestyre vedtek busetjing av til saman 90 flyktningar i 2024. I første halvår 75. I budsjettframlegget ligg inntekter for 90, tilsvarande kr 6,0 millionar. Det er ikkje teke høgde for auka utgifter i samband med busetjinga.

 

7. Hareid kommunestyre vedtek å auke kapasiteten på mottaket med 25 plassar. Det er lagt inn inntekt på kr 2,0 millionar. Det er ikkje teke høgde for auka utgifter.

 

8. Hareid kommunestyre vedtek kjøp av bustadar for vanskelegstilte tilsvarande investering på kr 60,0 millionar i 2024. Desse vert i første omgang prioritert til flyktningar. 

 

Endring og tillegg til formannskapet sitt budsjettframlegg:

 

 Verbalpunkt (tal i heile 1000) 

Investering 

 

Driftspåverknad  

Kommentar 

 

Eigedomskatt uendra 3 promille  3500  
Renteutgifter korrigert – forventa rentenedgang i 3 kv. 2024 og har rekna ca 0,25% lavare rentekostnad  -3101  
Utbytte som i 2022 og 2023  -399  
Ikkje budsjettere med bruk av fond  318  
Det er lagt inn avsetning til fond på  om lag 1,1 mil årleg i perioden 2025 til 2027   
NAV-kommune reduksjon som følgje av andre tiltak   -1574  
Oppvekstkontor, generell innsparing  -688  
SFO - Uendra (lagt til oppvekstkontor). Ber KD vurdere avvikling av SFO i skuleferien i samarbeid med ein av barnehagane som innsparingstiltak.  2500  
Musikk- og kulturskulen styrkast med 500'  500  
10 Auka inntekt Ressurssenteret  -320  
11 Barnevern innsparing gjennom tidlege tiltak og alternative løysingar  -1700  
12 Auka stilling jordmor/tidleg innsats/barnekoordinator 230'+270' + tilskot  500  
13 Bu og habilitering: Kostnadskutt på 1108'  -1108  
14 Plan, byggesak og geodata – innsparing 365'  -365  
15 Flyttar lønnskostnad frå Samfunn (6500) til Hamn og anløp. ev. innkjøpskoordinator innanfor ramme.  -200  
16 Næring redusert kutt - auka med 800'  800  
17 Kultur - teke inn igjen støtte til Ishavsmuseet, Vonheim, Hareidsstemna, m.m. - 375'  375  
18 Kultur teke inn igjen støtte til barnefestival 50'  50  
19 Stillingsauke ungdomsarbeid/biblioteket  200  
20 Kultur, prioritere ferietilbod for barn og unge innanfor ramma  100  
21 Kuttet på soknet er redusert til 154', auke på 486' i forhold til administrasjonen sitt framlegg og inkluderer tenesteyting- og driftsavtale  486  
22 Kommunal Eigedom kostnadskutt -198'  -198  
23 Auka inntekt kommunale bustadar  -300  
24 Oppstart HUS 2025, auke 1500 – planlegging og prosjektering 1500 90 Heilårseff 
25 Uteområde Hjørungavåg 2400' 2400 144 Heilårseff 
26 Div grunnkjøp og tilrettelegging, prosjektering, KL, Holstad 5000' 5000 300 Heilårseff 
27 Veipakke, 5000' - inkludert, men ikkje avgrensa til Reina, grøfting, berelag, asfalt 5000 300 Heilårseff 
28 Hamn - konsekvensjusterte, unytta midlar bevilga for 2023 overført til ferdigstilling prosjekter 2024, styring og div tiltak hamn 3000 Hamnefond 
29 Reduksjon rådhuset/utsette kontorauke -4000 -240 Heilårseff 
30 Utsetting   gangveg flyttebrygge Overåsanden -1500 -90 Heilårseff 
31 Utsette Brannstasjon eit år, ligg igjen 200’ til planlegging -1300 -78 Heilårseff 
32 Oppgraderingspakke kommunale eigedommar 1800 108 

Heilårseff 

 

33 Utgreiing vatn og avløp Hjørungneset (prosjekt) 250  
34 Grunnkjøpspakke (sal av eigedom vert tilført grunnkjøpspakken) 

3000 

 

90 

Halvårseff 

 

35 

Kommunedirektøren skal kvar månad rapportere forbruk samanlikna med budsjett til formannskapen. 

 Rapporten skal minst innehalde forskriftsskjema etter 

§ 5-4 første og andre ledd med forklaring på evt avvik 

  
36 Evaluering av rekneskapsprogram (Visma) og rapporteringsverktøy (Framsikt) - både sjølve kjøpet (prosess, kriterier, kompetanse) og funksjonalitet   
37 Politisk sak om bustadfelt Røyset 1. halvår 2024    
38 Drenering bak Bigset skule/SFO i 2025   
39 Overføring av kontantkasse for barn og unge frå 2023 til 2024 kr. 40’. Balanseførast i 2023  

 

 

40 

 

Bustad for vanskelegstilte. Låneramme aukast til  48,6 mill. i samsvar med tilskot frå Husbanken 12600 

 

 

 SUM 27750   
INNTEKTERRekneskapRekneskapØkonomiplanØkonomiplanØkonomiplanDifferanse KD-POLØkonomiplanØkonomiplanØkonomiplan
    KommunedirektørPolitikk    
 

2021

2022

2023

2024

2024

2024

2025

2025

2026

Skatt på inntekt og formue

-147453

-156 272

-150371

-161 450

-161 450

0

-161 450

-161 450

-161 450

Ordinert rammetilskot og inntektsutjamning

-186581

-193 325

-205223

-224 524

-224 524

0

-224 524

-224 524

-224 524

Skatt på eigedom

-9426

-9 698

-10500

-14 300

-10 800

3 500

-10 800

-10 800

-10 800

Andre generelle driftsinntekter

-5492

-13 912

-1264

-14 000

-14 000

0

-14 000

-14 000

-14 000

Sum frie disponible inntekter

-348952

-373207

-367358

-414274

-410774

3500

-410774

-410774

-410774

Avskrivingar

22566

22 826

23677

26 549

26 549

0

26 549

26 549

26 549

Motpost avskrivingar

-22566

-22 826

-23677

-26 549

-26 549

0

-26 549

-26 549

-26 549

Netto avskrivingar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Renteinntekter og gevinst på finansielle instrument

-755

-3 113

-1648

-5 948

-5 948

0

-5 948

-5 948

-5 948

Utbytte

-3136

-3 075

-2601

-2 601

-3 000

-399

-3 000

-3 000

-3 000

Gevinst på finansielle instrument

0

1

0

 

0

0

0

0

0

Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter

5568

14 941

30658

54 332

51 231

-3 101

50 231

50 231

50 231

Tap på finansielle instrument

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Avdrag på lån

19355

21 739

24365

32 500

32 500

0

32 500

32 500

32 500

Netto finans

21032

30493

50774

78282

74782

-3500

73782

73782

73782

Dekning av tidligare års meirforbruk/til investering

0

1 217

 

0

0

0

0

0

0

Til bundne avsetningar

2847

3 300

1398

3 297

3 297

0

3 297

3 297

3 297

Bruk av bundne avsetningar

-5568

-4 661

-1754

-1 827

-1 827

0

-1 827

-1 827

-1 827

Til ubundne avsetningar (Disposisjonsfond)

8792

7 284

0

0

0

0

0

0

0

Bruk av tidligare års reknskapsmessig mindreforbruk

0

0

 

0

0

0

0

0

0

Bruk av ubundne avsetningar

0

0

0

-318

0

318

1 090

1 090

1 090

Netto Avsetningar

6071

7140

-356

1152

1470

318

2560

2560

2560

Overført til investeringsbudsjett

0

0

 

0

0

0

0

0

0

Til fordeling drift

-321849

-335574

-316940

-334840

-334522

318

-334432

-334432

-334432

          
Sum fordelt til drift

321849

335 574

316940

334 840

334 522

-318

334 432

334 432

334 432

Meir/mindreforbruk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          
UTGIFTERRekneskapRekneskapØkonomiplanØkonomiplanØkonomiplanDifferanse KD-POLØkonomiplanØkonomiplanØkonomiplan
    KommunedirektørPolitikk    
 

2021

2022

2023

2024

2024

2024

2025

2025

2026

Politisk styring og kontroll

2 521

2 714

3 041,0

3 120

3 120

0

3 120

3 120

3 120

Rådmannskontor

2 528

1 665

1 890

1 918

1 918

0

1 918

1 918

1 918

Økonomiavdelinga

4 428

4 840

4 147

4 463

4 463

0

4 463

4 463

4 463

Personalavdelinga

3 447

3 708

4 067

4 488

4 488

0

4 488

4 488

4 488

Servicetorget og politisk sekreteriat

3 801

4 603

5 647

6 325

6 325

0

6 325

6 325

6 325

Digitalisering og kontrakt

68

7

82

88

88

0

88

88

88

NAV-kommune

6 708

8 876

7 017

11 574

10 000

-1 574

10 000

10 000

10 000

Sektor for sentraladministrasjon

23 501

26 413

25 891

31 975

30 401

-1574

30 401

30 401

30 401

Oppvekstkontor (vidareføre dagens SFO)

29 357

28 950

33 614

30 258

32 070

1 812

32 250

32 250

32 250

Bigset skule

9 952

10 423

9 911

9 362

9 362

0

9 362

9 362

9 362

Hareid skule

28 200

30 065

24 971

24 318

24 318

0

24 318

24 318

24 318

Hjørungavåg skule

9 048

10 462

8 071

8 734

8 734

0

8 734

8 734

8 734

Hareid ungdomsskule

25 164

27 991

23 582

24 252

24 252

0

24 252

24 252

24 252

Hareid musikk- og kulturskule

2 835

2 991

1 803

2 154

2 654

500

2 754

2 754

2 754

Resurssenter

5 280

-16 581

-400

-10 700

-11 020

-320

-11 000

-11 000

-11 000

Bigset Barnehage

9 285

10 186

8 409

8 412

8 412

0

8 412

8 412

8 412

Hareid Barnehage

4 392

4 980

4 530

4 478

4 478

0

4 478

4 478

4 478

Syverplassen barnehage

9 136

9 640

8 707

9 786

9 786

0

9 786

9 786

9 786

Barnevern

14 714

16 671

16 408

18 425

16 725

-1 700

16 925

16 925

16 925

Sektor for læring og kultur

147 363

135 778

139 606

129 479

129 771

292

130 271

130 271

130 271

Helse og koordinerande eining

28 021

27 384

27 318

30 035

30 035

0

30 035

30 035

30 035

Velferdskontor

6 790

6 541

6 640

7 479

7 479

0

7 479

7 479

7 479

Auka stilling jordmor/tidleg innsats/barnekoordinator    

500

500

500

500

500

Bueining

9 838

11 744

10 797

11 169

11 169

0

11 169

11 169

11 169

Skjerma eining

12 049

14 117

8 511

13 043

13 043

0

13 043

13 043

13 043

Korttidseining

14 681

15 624

14 283

15 083

15 083

0

15 083

15 083

15 083

Kjøkken

3 776

4 612

4 583

4 622

4 622

0

4 622

4 622

4 622

Heimetenesta eining 1

17 573

19 823

18 494

17 587

17 587

0

17 587

17 587

17 587

Heimetenesta eining 2

6 267

7 370

6 719

9 567

9 567

0

9 567

9 567

9 567

Bu- og habilitering

28 170

41 738

21 809

35 186

34 078

-1 108

34 078

34 078

34 078

Sektor for velferd

127 165

148 954

119 154

143 772

143 164

-608

143 164

143 164

143 164

Plan byggesak og geodata

2 729

3 877

3 316

3 890

3 525

-365

3 345

3 345

3 345

Brannvern

6 138

6 376

7 085

7 570

7 570

0

7 570

7 570

7 570

Næring, kultur og busetting (No berre Næring og busetting)

4 367

6 900

6 561

1 033

1 833

800

1 833

1 833

1 833

No Kultur, bibliotek, folkehelse og ungdom   

3 409

4 134

725

3 814

3 814

3 814

Soknet (tidlegare Trussamfunn) inkl. tenesteyting- og driftsavtale

3 543

3 966

4 254

3 614

4 100

486

4 100

4 100

4 100

Samfunn

2 898

2 469

3 461

2 505

2 305

-200

2 305

2 305

2 305

Kommunal teknikk

7 612

8 772

7 385

6 696

6 696

0

6 696

6 696

6 696

Sjølvkostområde

-147

0

-957

-449

-449

0

-449

-449

-449

Kommunal eigedom

13 404

20 240

15 471

17 508

17 310

-198

17 310

17 310

17 310

Utleigebustadar

0

-980

-1 070

-1 156

-1 456

-300

-1 456

-1 456

-1 456

Hareid mottakssenter   

-6 058

-6 058

0

-6 058

-6 058

-6 058

Sektor for samfunsutvikling

40 544

51 619

45 506

38 562

39 510

948

39 010

39 010

39 010

          
Sum før finans

338 573

362 764

330 157

343 787

342 845

-942

342 845

342 845

342 845

          
Finans

-16 723

-19 637

-13 217

5 247

5 871

624

5 781

5 781

5 781

          
Avskrivingar 

22 826

 

26 549

26 549

0

26 549

26 549

26 549

Motpost avskrivingar 

-18 528

 

-13 420

-13 420

0

-13 420

-13 420

-13 420

Netto renteutgifter og -inntekter 

4 615

 

-87

-87

0

-87

-87

-87

Avsetning til bundne driftsfond 

3 300

 

3 297

3 297

0

3 297

3 297

3 297

Bruk av bundne driftsfond 

-4 661

 

-1 827

-1 827

0

-1 827

-1 827

-1 827

Bruk av disposisjonsfond   

-318

-318

0

-318

-318

-318

Sum korrigeringar 

7 553

 

14 194

14 194

0

14 194

14 194

14 194

Sum fordelte nettoutgifter

321 850

335 574

316 940

334 840

334 522

-318

334 432

334 432

334 432

          
Sum fordelt til drift (netto inntekt)

321 849

335 574

316 940

334 840

334 522

-318

334 432

334 432

334 432

Sum fordelte nettoutgifter

321 850

335 574

316 940

334 840

334 522

-318

334 432

334 432

334 432

Differanse (- meirforbruk)

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 I tillegg:       

  1. Kommunestyret ber kommunedirektøren gå i dialog med Hareid småbåtlag med mål om å finne ei avtale om framtida for fellesnausta, slipp og bruk av øvrig areal i området. 
  2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gå i dialog med Ulstein kommune for å sondere moglegheita for eit samarbeid om felles kommunepsykolog teneste. Sak om eit eventuelt samarbeid skal leggast fram for kommunestyret.
  3. Kommunestyret ber kommunedirektøren utgreie og legge fram ei sak om ordninga «Leige til eige». Det finnes ulike modeller for leie til eie, men målet er at en husstand, som ikke kvalifiserer for lån i privat bank i dag, får hjelp til å kjøpe en bolig. Utgreiinga skal vurdere korleis vi best kan innføre denne ordninga i Hareid Kommune. 
  4. Kommunestyret ber kommunedirektøren utgreie og legge fram ei sak om etablering av utlånsordning, til dømes slik som BUA, i Hareid Kommune. Utgreiinga skal innehalde vurderingar om den skal etablerast i  kommunal regi eller i samarbeid med frivillige organisasjonar.