Slik blir vinterdrift-sesongen på vegane våre

Kva kan kommune og innbyggjarar gjere for saman å bidra til god vinterdrift av vegane våre?

Dronebilete frå Loket - Klikk for stort bilete Erlend Friestad

Vinterdrifta i Hareid kommune omfattar blant anna brøyting, snørydding og strøing. Det er eksterne som står for drifta på alle dei sju rodene.

Når brøyter og strør vi?

Beredskapssesongen for brøytemannskapa startar opp 15. november. Dei ska rykke ut når snødjupna blir om lag 10 centimeter. Ved snøfall om natta skal alle vegar og parkeringsplassar normalt vere ferdig brøyta innan kl 07:00 om morgonen, i minimum 1 bredde (mellombels). Brøyting av gangvegar, sykkelvegar og fortau skal skje direkte etterpå. Men det er viktig å hugse at brøytemannskapet ikkje kan vere fleire stadar på same roda samtidig, dersom det snør mykje.

Strøing skal vanlegvis utførast som «punktstrøing» der det vert strødd på vanskelege punkt som i bratte bakkar, skarpe kurver, kryssområde og ved fotgjengarfelt. 
 

Når må du flytte bilen?

Ved snøfall må du flytte parkert bil vekk frå kommunal veg, slik at brøytemannskapet får gjort ein best mogleg jobb.

I Hareid kommune har vi mange smale vegar, der parkerte bilar og tilhengarar langs vegen kan hindre god brøyting. Unngå difor å parkere utanfor din eigedom på kommunal veg. 

Hugs at for at sjukebil og brannbil skal kome seg fram må vegen vere fri for hinder slik at brøytemannskapet kan brøyte vekk snøen.
 

Kva kan du elles gjere for å bidra til god vinterdrift?

Bossdunkar

Vi ber om at de ikkje let bossdunk stå i vegbana unødig lenge. Forkort tida som bossdunken er i vegbana ved å setje den ut på kveldstid dagen før henting og ta den inn fortast mogleg same dag som bossbilen har vore hos deg.

Buskar/hekkar langs kommunal veg

Før snøen kjem bør du klippe greiner og hekkar heng ut i vegbana utanfor di eigedomsgrense. Då er du med på å sikre god sikt langs vegen og bidreg til at vegen kan verte brøyta i si fulle breidde. 

Ei lita grei oppsummering til slutt:

  • Ver budd på føreforholda; anten du går, syklar eller køyrer.
  • Parker bil og eventuell hengar vekk frå kommunal veg, slik at brøytebilane kjem fram.
  • Rydd eiga innkøyring for snø.
  • Ikkje måk snø frå eigen eigedom ut i vegen.
  • Forkort tida som bossdunken er ved vegbana.
  • Klipp greiner og hekkar som hindrar fri sikt og god brøyting.

Vi ber om forståing for at vêrforholda av og til kan gjere det vanskeleg for brøytemannskapa å innfri alle forventningar om brøyta veg så raskt som dei skulle ønske.

Merk: Hovudvegane i Hareidsdalen, gjennom Hjørungavåg og Snipsøyrdalen (vestsida av vatnet) og til Brandal er fylkesvegar, og dermed fylket som har ansvar for.