Kva kostar det å bygge?

Kva kostar det å bygge?

Gebyr for byggesak
Gebyr Pris
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG ei brukseining (inkl. garasje , etc.) PBL § 20-3 20034
- tillegg for bueining nr. 2 til og med nr. 5 i same bygning 10017
- tillegg for bueining frå og med nr. 6 i same bygning 5342
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG Tilbygg/påbygg PBL § 20-3 opp til 100 m2 16027
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG Tilbygg/påbygg § 20-3 frå og med 101 m2 18031
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG Ombygging/bruksendring § 20-3 16695
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG Fasadeendring, skifte av vindauge, tak og liknande § 20-3 8681
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 a) Garasje, uthus, naust inntil 100 m² 14575
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 b) Garasje, uthus, naust >100 m², tiltak etter h og i < 200 m² 16165
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 c) Industri og energiforsyningsbygg 22525
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 d) Industrihall (inkl. adm. og mindre kontorfasilitetar) 25175
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 e) Lagerbygning. Tiltak under 200 m² 16165
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 f) Rubhall, lagertelt. Tiltak under 200 m² gebyr som for b) 16165
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 g) Fiskeri- og landbruksbygning 22128
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 h) Kontor og forretningsbygg 22128
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 i) Samferdsel og kommunikasjon 22128
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 j) Restaurantbygning 22128
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 k) Andre bygningar (bygning for overnatting, idrettsbygningar, kulturhus, sjukeheim, sjukehus, fengsel med meir 66250
ANDRE BYGG §20-3 Tilbygg, påbygg og underbygg opp til 200 m² 17225
ANDRE BYGG §20-3 Tilbygg, påbygg og underbygg mellom 201 og 500 m² 21863
ANDRE BYGG §20-3 Tilbygg, påbygg og underbygg mellom 501 og 1000 m² 24513
ANDRE BYGG §20-3 Tilbygg, påbygg og underbygg frå og med 1001 m² 33788
ANDRE BYGG §20-3 Ombygging/bruksendring 17225
TILTAK UTAN ANSVARSRETT (OGSÅ LANDBRUK) Nybygg § 20-4 13356
TILTAK UTAN ANSVARSRETT. Til/påbygg og bruksendringar § 20-4 10685
REV.TEIKNINGAR/TILLEGG/ENDRINGAR, FORNYA BYGGELØYVE § 20-3 5342
RIVING AV BYGG OG ANLEGG § 20-4 Bygg opp til 70 m2 13356
RIVING AV BYGG OG ANLEGG § 20-3 Bygg mellom 71 og 300 m2 14692
RIVING AV BYGG OG ANLEGG § 20-3 Bygg mellom 301 og 1000 m2 16027
RIVING AV BYGG OG ANLEGG § 20-3 Bygg frå og med 1001 m2 17363
HEIS, TEKN. INNSTALL., SKILT, STØTTEMURAR, MASTER, M.M § 20-3 10685
PIPER/FYRINGSANLEGG § 20-3 5342
UTANDØRSANLEGG/Anlegg (av ein viss storleik) § 20-3 22705
ANLEGG I STRANDSONA. HAMNER/FISKERIANLEGG, NYANLEGG, MOLO, KAI, FLYTEBRYGGE § 20-3 24041
ANLEGG I STRANDSONA § 20.3. Søknad om justering, fornying av løyve 5342
ANDRE SØKNADSPLIKTIGE TILTAK ETTER § 20-3 (kan vere mindre bygg, div. anlegg m.m) 13356
ANSVARSRETTAR 1336
HANDSAMING AV SØKNAD SOM SJØLVBYGGJAR (PBL kap. 22, 23 og 24) 1336
SØKNAD OM IGANGSETTINGSLØYVE eit gebyr per søknad 8014
SØKNAD OM DISPENSASJON - politisk handsaming 17363
SØKNAD OM DISPENSASJON - administrativ handsaming 6678
AVSLAG PÅ SØKNAD § 20-3 13356
AVSLAG PÅ SØKNAD § 20-4 9349
SØKNAD OM FRÅDELING/GRENSEJUSTERING 13356
MANGELFULL SØKNAD a) Etterlysing av manglande/ufullstendig dokumentasjon i søknad (gjeld berre saker etter PBL § 20-3) 2671
MANGELFULL SØKNAD b) Gjennomgang og retur av søknad som ikkje er korrekt eller innheld den minimumsdokumentasjon som er kravd i forskrift 2671
INNHENTING AV LØYVE ELLER UTTALE/SAMTYKKE FRÅ ANNA MYNDE (PBL § 21-5) Etterlysing av manglande/ufullstendig dokumentasjon i søknad (gjeld berre saker etter PBL § 20-3) 2671
ULOVLEG BYGGEARBEID Dersom søknadspliktige arbeid vert sett i gang eller teke i bruk utan løyve, vert det gitt eit tilleggsgebyr på 50 % av fullt handsamingsgebyr 13356
AVBROTE ARBEID Når ein tiltakshavar/rekvirent er årsak til at kommunen sitt arbeid blir avbrote, skal det etter vurdering betalast gebyr i høve til det som er utført eller som kommunen må utføre. (Timepris) 1336