Kva kostar det å bygge?

Gebyr for byggesak
Gebyr Pris
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG ei brukseining (inkl. garasje , etc.) PBL § 20-3 13 936
- tillegg for bueining nr. 2 til og med nr. 5 i same bygning 6 968
- tillegg for bueining frå og med nr. 6 i same bygning 4 213
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG Tilbygg/påbygg PBL § 20-3 opp til 100 m2 11 086
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG Tilbygg/påbygg § 20-3 frå og med 101 m2 18 054
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG Ombygging/bruksendring § 20-3 11 086
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG Fasadeendring, skifte av vindauge, tak og liknande § 20-3 7 601
ANDRE BYGG § 20-3 Nybygg opp til 500 m2 17 103
ANDRE BYGG § 20-3 Nybygg mellom 501 og 1000 m2 28 284
ANDRE BYGG § 20-3 Nybygg over 1000 m2 31 039
ANDRE BYGG § 20-3 Tilbygg, påbygg og underbygg opp til 200 m2 13 936
ANDRE BYGG § 20-3 Tilbygg, påbygg og underbygg mellom 201 og 500 m2 27 872
ANDRE BYGG § 20-3 Tilbygg, påbygg og underbygg mellom 501 og 1000 m2 41 808
ANDRE BYGG § 20-3 Tilbygg, påbygg og underbygg frå og med 1001 m2 58 911
ANDRE BYGG § 20-3 Ombygging/bruksendring 11 086
TILTAK UTAN ANSVARSRETT (OGSÅ LANDBRUK) Nybygg § 20-4 8 995
TILTAK UTAN ANSVARSRETT. Til/påbygg og bruksendringar § 20-4 7 728
MELLOMBELSE BYGNINGAR - FULLT GEBYR tilsvarande ANDRE BYGG § 20-3 17 103
REV. TEIKNINGAR/TILLEGG/ENDRINGAR, FORNYA BYGGELØYVE § 20-3 4 054
RIVING AV BYGG OG ANLEGG § 20-4 Bygg opp til 70 m2 8 995
RIVING AV BYGG OG ANLEGG § 20-3 Bygg mellom 71 og 300 m2 13 936
RIVING AV BYGG OG ANLEGG § 20-3 Bygg mellom 301 og 100 m2 27 872
RIVING AV BYGG OG ANLEGG § 20-3 Bygg frå og med 1001 m2 41 808
HEIS, TEKN. INNSTALL., SKILT, STØTTEMURAR, MASTER, M.M § 20-3 7 601
PIPER/FYRINGSANLEGG § 20-3 3 801
UTANDØRSANLEGG/Anlegg (av ein viss storleik) § 20-3 17 103
ANLEGG I STRANDSONA. HAMNER/FISKERIANLEGG, NYANLEGG, MOLO, KAI, FLYTEBRYGGE § 20-3 17 103
ANLEGG I STRANDSONA § 20.3. Søknad om justering, fornying av løyve 7 601
ANDRE SØKNADSPLIKTIGE TILTAK ETTER § 20-3 (kan vere mindre bygg, div. anlegg m.m) 11 086
ANSVARSRETTAR 1 267
SØKNAD OM GODKJ. AV FØRETAK - gebyr ved tilsyn eller endring av føretak 1 900
HANDSAMING AV SØKNAD SOM SJØLVBYGGJAR (PBL kap. 22, 23 og 24) 633
SØKNAD OM IGANGSETTINGSLØYVE eit gebyr per søknad 4 054
SØKNAD OM DISPENSASJON - politisk handsaming 12 353
SØKNAD OM DISPENSASJON - administrativ handsaming 6 176
AVSLAG PÅ SØKNAD § 20-3 11 086
AVSLAG PÅ SØKNAD § 20-4 7 728
SØKNAD OM FRÅDELING/GRENSEJUSTERING 6 240