Kva kostar det å bygge?

Gebyr for byggesak
Gebyr Pris
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG ei brukseining (inkl. garasje , etc.) PBL § 20-3 13 200
- tillegg for bueining nr. 2 til og med nr. 5 i same bygning 6 600
- tillegg for bueining frå og med nr. 6 i same bygning 3 990
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG Tilbygg/påbygg PBL § 20-3 opp til 100 m2 10 500
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG Tilbygg/påbygg § 20-3 frå og med 101 m2 17 100
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG Ombygging/bruksendring § 20-3 10 500
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG Fasadeendring, skifte av vindauge, tak og liknande § 20-3 7 200
ANDRE BYGG § 20-3 Nybygg opp til 500 m2 16 200
ANDRE BYGG § 20-3 Nybygg mellom 501 og 1000 m2 26 790
ANDRE BYGG § 20-3 Nybygg over 1000 m2 29 400
ANDRE BYGG § 20-3 Tilbygg, påbygg og underbygg opp til 200 m2 13 200
ANDRE BYGG § 20-3 Tilbygg, påbygg og underbygg mellom 201 og 500 m2 26 400
ANDRE BYGG § 20-3 Tilbygg, påbygg og underbygg mellom 501 og 1000 m2 39 600
ANDRE BYGG § 20-3 Tilbygg, påbygg og underbygg frå og med 1001 m2 55 800
ANDRE BYGG § 20-3 Ombygging/bruksendring 10 500
TILTAK UTAN ANSVARSRETT (OGSÅ LANDBRUK) Nybygg § 20-4 8 520
TILTAK UTAN ANSVARSRETT. Til/påbygg og bruksendringar § 20-4 7 320
MELLOMBELSE BYGNINGAR - FULLT GEBYR tilsvarande ANDRE BYGG § 20-3 16 200
REV. TEIKNINGAR/TILLEGG/ENDRINGAR, FORNYA BYGGELØYVE § 20-3 3 840
RIVING AV BYGG OG ANLEGG § 20-4 Bygg opp til 70 m2 8 520
RIVING AV BYGG OG ANLEGG § 20-3 Bygg mellom 71 og 300 m2 13 200
RIVING AV BYGG OG ANLEGG § 20-3 Bygg mellom 301 og 100 m2 26 400
RIVING AV BYGG OG ANLEGG § 20-3 Bygg frå og med 1001 m2 39 600
HEIS, TEKN. INNSTALL., SKILT, STØTTEMURAR, MASTER, M.M § 20-3 7 200
PIPER/FYRINGSANLEGG § 20-3 3 600
UTANDØRSANLEGG/Anlegg (av ein viss storleik) § 20-3 16 200
ANLEGG I STRANDSONA. HAMNER/FISKERIANLEGG, NYANLEGG, MOLO, KAI, FLYTEBRYGGE § 20-3 16 200
ANLEGG I STRANDSONA § 20.3. Søknad om justering, fornying av løyve 7 200
ANDRE SØKNADSPLIKTIGE TILTAK ETTER § 20-3 (kan vere mindre bygg, div. anlegg m.m) 10 500
ANSVARSRETTAR 1 200
SØKNAD OM GODKJ. AV FØRETAK - gebyr ved tilsyn eller endring av føretak 1 800
HANDSAMING AV SØKNAD SOM SJØLVBYGGJAR (PBL kap. 22, 23 og 24) 600
SØKNAD OM IGANGSETTINGSLØYVE eit gebyr per søknad 3 840
SØKNAD OM DISPENSASJON - politisk handsaming 11 700
SØKNAD OM DISPENSASJON - administrativ handsaming 5 850
AVSLAG PÅ SØKNAD § 20-3 10 500
AVSLAG PÅ SØKNAD § 20-4 7 320
SØKNAD OM FRÅDELING/GRENSEJUSTERING 5 910

Kontakt

Christer Adrian Mork
byggesakshandsamar
E-post
Mobil 947 80 960