Kva kostar det å bygge?

Gebyr for byggesak
Gebyr Pris
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG ei brukseining (inkl. garasje , etc.) PBL § 20-3 13 530
- tillegg for bueining nr. 2 til og med nr. 5 i same bygning 6 765
- tillegg for bueining frå og med nr. 6 i same bygning 4 090
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG Tilbygg/påbygg PBL § 20-3 opp til 100 m2 10 763
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG Tilbygg/påbygg § 20-3 frå og med 101 m2 17 528
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG Ombygging/bruksendring § 20-3 10 763
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG Fasadeendring, skifte av vindauge, tak og liknande § 20-3 7 380
ANDRE BYGG § 20-3 Nybygg opp til 500 m2 16 605
ANDRE BYGG § 20-3 Nybygg mellom 501 og 1000 m2 27 460
ANDRE BYGG § 20-3 Nybygg over 1000 m2 30 135
ANDRE BYGG § 20-3 Tilbygg, påbygg og underbygg opp til 200 m2 13 530
ANDRE BYGG § 20-3 Tilbygg, påbygg og underbygg mellom 201 og 500 m2 27 060
ANDRE BYGG § 20-3 Tilbygg, påbygg og underbygg mellom 501 og 1000 m2 40 590
ANDRE BYGG § 20-3 Tilbygg, påbygg og underbygg frå og med 1001 m2 57 195
ANDRE BYGG § 20-3 Ombygging/bruksendring 10 763
TILTAK UTAN ANSVARSRETT (OGSÅ LANDBRUK) Nybygg § 20-4 8 733
TILTAK UTAN ANSVARSRETT. Til/påbygg og bruksendringar § 20-4 7 503
MELLOMBELSE BYGNINGAR - FULLT GEBYR tilsvarande ANDRE BYGG § 20-3 16 605
REV. TEIKNINGAR/TILLEGG/ENDRINGAR, FORNYA BYGGELØYVE § 20-3 3 936
RIVING AV BYGG OG ANLEGG § 20-4 Bygg opp til 70 m2 8 733
RIVING AV BYGG OG ANLEGG § 20-3 Bygg mellom 71 og 300 m2 13 530
RIVING AV BYGG OG ANLEGG § 20-3 Bygg mellom 301 og 100 m2 27 060
RIVING AV BYGG OG ANLEGG § 20-3 Bygg frå og med 1001 m2 40 590
HEIS, TEKN. INNSTALL., SKILT, STØTTEMURAR, MASTER, M.M § 20-3 7 380
PIPER/FYRINGSANLEGG § 20-3 3 690
UTANDØRSANLEGG/Anlegg (av ein viss storleik) § 20-3 16 605
ANLEGG I STRANDSONA. HAMNER/FISKERIANLEGG, NYANLEGG, MOLO, KAI, FLYTEBRYGGE § 20-3 16 605
ANLEGG I STRANDSONA § 20.3. Søknad om justering, fornying av løyve 7 380
ANDRE SØKNADSPLIKTIGE TILTAK ETTER § 20-3 (kan vere mindre bygg, div. anlegg m.m) 10 763
ANSVARSRETTAR 1 230
SØKNAD OM GODKJ. AV FØRETAK - gebyr ved tilsyn eller endring av føretak 1 845
HANDSAMING AV SØKNAD SOM SJØLVBYGGJAR (PBL kap. 22, 23 og 24) 615
SØKNAD OM IGANGSETTINGSLØYVE eit gebyr per søknad 3 936
SØKNAD OM DISPENSASJON - politisk handsaming 11 993
SØKNAD OM DISPENSASJON - administrativ handsaming 5 996
AVSLAG PÅ SØKNAD § 20-3 10 763
AVSLAG PÅ SØKNAD § 20-4 7 503
SØKNAD OM FRÅDELING/GRENSEJUSTERING 6 058