Seksjonering

Seksjonering er ein måte å dele opp eigarinteressene i ein egendom på, når vanleg tomtedeling er praktisk vanskeleg.
Seksjonering egnar seg blant anna for oppdeling av bustadblokker, horisontaldelte to- og firemannsbustader. Ein seksjon vil vere ein eigen juridisk eining som kan omsettast og belånast uavhengig av resten av eigedomen eller brukseiningane.

Kva kan du forvente?

For å få etablert ein seksjon, må brukseininga(ene) vere godkjend etter plan- og bygningslova sine reglar for det formålet den skal tene. Når det gjeld eksisterande bygningar, medfører dette at pålagte bygningsmessige tiltak må vere gjennomført før seksjonering kan skje.

Korleis får du tenesta?

Søknad om seksjonering og resekjonering

Pris på tenesta

Gebyr for eigarseksjonering
Gebyr for eigarseksjonering
Gebyr Pris
Oppretting av eigarseksjonar på nybygg
Inntil 4 seksjonar 7 200
Frå 4 seksjonar, tillegg pr. ny seksjon 500
Oppretting av eigarseksjonar på eksisterande bygg
Inntil 4 seksjonar 10 100
Frå 4 seksjonar, tillegg pr. ny seksjon 500
Reseksjonering
Inntil 4 seksjonar 10 100
Frå 4 seksjonar, tillegg pr. ny seksjon 500
Oppløysing av sameige
Oppløysing av heile sameige 4 300
Saker som ikkje vert fullført
Saker som vert trekt av søkjar før handsaming startar 0
Saker som vert trekt av søkjar etter at handsaming er starta 50 % av sats etter type sak
Saker som kommunen gir avslag på 80 % av sats etter type sak
Oppretting av seksjon med tilleggsdel uteareal
Sjå forskrift om gebyrregulativ for arbeid etter matrikkellova § 5.1.3

 

Lover

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Kontakt

Jostein Hånes
avdelingsingeniør
E-post
Mobil 468 06 815