Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Føremålet med BPA (brukarstyrt personleg assistanse)  er å gje personar med stort hjelpebehov større fridom til å styre tenestene og kvardagen sin sjølv.

Kva er BPA?

BPA er ein alternativ måte å organisere praktisk hjelp og opplæring på for personar med langvarig og stort behov for personleg assistanse. Avlastning for born under 18 år kan vurderast å inngå i ordninga.

Ei god rettesnor er at det folk vanlegvis greier sjølv kan ein assistent bistå med så lenge det skjer på ein forsvarleg måte.

Kven kan få BPA?

Ordninga er meint for deg under 67 år som har behov for hjelp i meir enn 2 år og har eit bistandsbehov på meir enn 32 timar per veke.

Du kan òg ha rett på BPA dersom du har eit bistandsbehov mellom 25 og 32 timar per veke. Ta kontakt med ansvarleg einingsleiar for tenesta for spørsmål.

Når hjelpa di vert organisert som BPA er du sjølv, eller nokon som står deg nær arbeidsleiar og den som organiserer og leier arbeidet. Følgande tenester kan inngå i ordninga:

  • praktisk og personleg hjelp i dagleglivet
  • støttekontakt
  • avlastning til barn under 18 år 

Det vert sett som krav at den som er arbeidsleiar kan leie ordninga på ein forsvarleg måte.

For meir informasjon om retten til BPA, sjå Pasient- og brukarrettigheitslova § 2-1 d.

Leverandørar av BPA

Desse leverandørane kan du som innbyggar i Hareid velge mellom:

Namn

Kontaktinformasjon

Nettstad

Stendi AS Tlf. 97480800/ assistanse@stendi.no www.stendi.no
Abcent AS Tlf. 35100250/ post@abcent.no www.abcent.no
Mio BPA Tlf. 40054007/ bpa@mio.no www.mio.no/bpa
Uloba AS Tlf. 32205910/ post@uloba.no www.uloba.no
Prima Assistanse AS Tlf. 22150100/ post@primaassistanse.no www.prima-assistanse.no
Assister meg AS Tlf. 40000303/ post@assistermeg.no www.assistermeg.no
Ecura hjemmetenester og BPA Tlf. 69129600/ bpa@ecura.no www.ecurabpa.no
Assent AS Tlf. 55385000/ bpa@assent.no www.assent.no
Human Care AS Tlf. 95043000/ bpa@humananorge.no www.humananorge.no
Olivia Assistanse AS Tlf. 24077744/ BPA@oliviaassistanse.no www.oliviaassistanse.no
Medvind Assistanse Tlf. 99594605/ post@medvindassistanse.no www.medvindassistanse.no
JAG Assistanse AS Tlf. 96209666/ post@jagassistanse.no www.jagassistanse.no
Abri Dialogue BPA AS Tlf. 51656000/ post@abridialogue.no www.abridialogue.no

 

Kva kostar tenesta?

Tenesta er gratis, men nokre av tenestene som er inkludert i BPA-ordninga må du pårekne å måtte betale for. Det gjeld timar som blir nytta til reinhald og klevask. Her betalar du timesats.

Denne satsen vert regulert av kommunestyret ein gong i året. Gjeldande sats per 01.10.21 er kr. 395 per time.

Dersom inntekta di er under 2 G (199 716 kr per 01.10.20) betalar du ein sats som er fastsett av Stortinget. Denne satsen er kr. 210 per månad.

Betalinga tek utgangspunkt i den samla inntekta til husstanden.

 

Korleis søker du om BPA?

Søknadsskjema finn du her. Kryss av for BPA (brukarstyrt personleg assistanse). Dokumentasjon frå lege, sjukehus eller andre instansar skal leggjast ved søknaden

Når kan du vente svar?

Søknadar vert fortløpande handsama og følger Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker sine krav til sakshandsaming. Du får skriftleg melding om vedtak etter at sakshandsamar har gjort vurderingsbesøk og innhenta nok opplysningar i saka til å fatte eit vedtak

Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på vedtak, har du høve til dette jf. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker §28 og Lov om pasient- og brukerrettigheter §7-2. Klagefristen er 4 veker frå du mottek vedtaket.

Skriftleg klage skal sendast til Hareid kommune v/kommunalsjef sektor for velferd, Rådhusplassen 5, 6060 Hareid.

Om vedtaket ikkje vert omgjort, vert klagen sendt til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal som klageinstans.

Kontakt

Christina Aasen-Helvig
einingsleiar
E-post
Mobil 476 82 834
Tommy Anzenberger
einingsleiar
E-post
Mobil 906 31 694
Unni Bergdal
fagkonsulent
E-post
Mobil 468 85 042