Heimehjelp

Heimehjelpsordninga skal bidra til at eldre og personar med funkjonsnedsetting som treng hjelp og opplæring skal kunne bu lengst mogleg i eigen bustad. Dersom du får innvilga din søknad på heimehjelp vil du få "tildelt" di eiga heimehjelp. Endring kan førekome i samband med sjukdom og ferieavvikling.

Kven kan få heimehjelp?

Søkjarar som på grunn av sjukdom, funksjonsnedsetting eller andre årsaker har behov for praktisk hjelp i heimen til husarbeid. Tenesta vert tildelt etter ei individuell og fagleg vurdering. Med litt råd, vegleiing og tilrettelegging, kan mange meistre kvardagen godt nok til å bu heime.

Kva kostar det?

Prisane oppgitt er dei gjeldande prisane frå 01.01.2019 vedteke i kommunestyremøte desember 2018.


Grunnbeløp i Folketrygda                   Inntekt per år                               Abbonement per månad

Inntil 2G                                                Kr. 0 - 193 767                                Kr.   210

2-3G                                                       Kr. 193 768 - 290 650                    Kr. 1 300

3-4G                                                       Kr. 290 651 - 387 532                    Kr. 1 600

4-5G                                                       Kr. 387 533 - 484 415                     Kr. 1 900

Over 5G                                                 Kr. 484 416                                      Kr. 2 200

 

Korleis søke om heimehjelp?

Søknadskjema finn du her. Kryss av for Heimehjelp.

Når kan du vente svar?

Søknader vert fortløpande handsama og følger forvaltningsloven sine krav til sakshandsaming. Du får skriftleg melding om vedtak etter at fag-koordinator har gjort vurderingsbesøk i heimen og innhenta nok opplysningar i saka til at eit vedtak kan gjerast.

Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på vedtak, har du høve til dette jf. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker(Forvaltningsloven) §28 og Lov om pasient- og brukerrettigheter §7-2. Klagefristen er 4 veker frå du mottek vedtaket.

Skriftleg klage skal sendast til Hareid kommune v/kommunalsjef sektor for velferd, Rådhusplassen 5, 6060 Hareid.

Om vedtaket ikkje vert omgjort, vert klagen sendt til Fylkesmannen som klageinstans.

Lovgrunnlag

Heimehjelp er ei lovpålagt teneste etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 fyrste ledd nr 6, bokstav b, og §11-2 om rett til å krevja vederlag for kommunale helse- og omsorgstenster

Forvaltningsloven

Annan informasjon om tenesta:

Tenesta nyttar elektronisk pasientjournal. Heimehjelpa har rapporteringsplikt til overordna om tilhøve hjå brukar, t.d. endring i helsetilstand. Brukar skal på førehand alltid informerast om dette. Som kommunalt tilsett har heimehjelpa ikkje lov til å motta gåver frå brukarane.

Teieplikt: Heimehjelpa har teieplikt, jf. Lov om helsepersonell kap. 5 §§21 - 29b jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstenester § 2-1.

Kontakt

Sutharsini Satheeskumar
fagkoordinator
E-post
Mobil 468 01 312
Christina Aasen-Helvig
einingsleiar
E-post
Telefon 70 03 75 35
Mobil 476 82 834
Tonje Holstad
fagkoordinator
E-post
Telefon 70 03 75 41