Heimesjukepleie - helseteneste i heimen

Heimesjukepleie er ei heildøgnsteneste som skal legge til rette for at flest mogleg kan bu i eigen heim så lenge dei sjølve ønskjer det. Målet er å gje individuelt tilpassa tenester utan omsyn til alder, diagnose eller bustad

Kva slags hjelp kan eg få?

Heimetenesta kan tilby deg medisinsk- fagleg hjelp utifrå din situasjon og ditt behov dersom du etter Lov om pasient- og brukerrettgheter §2-1a oppfyll kriteria til å motta slike tenester

Kven kan få heimesjukepleie

Heimesjukepleie er eit tilbod til deg som bur heime, men som av ulike fysiske og psykiske årsaker har behov for medisinskfagleg hjelp i heimen.

Kva kostar tenesta?

Tenesta er gratis.

Korleis søkjer du?

Du finn elektronisk søknadskjema her. Kryss av for heimeteneste. Treng du søknadsskjema på papir tek du kontakt med velferd. I søknaden skriv du litt om behovet ditt, og legg ved den dokumentasjonen som blir etterspurt.

Når kan du vente svar?

Søknadar vert fortløpande behandla og følger forvaltningsloven sine krav til sakshandsaming. Du får skriftleg melding om vedtak etter at sakshandsamar har gjort vurderingsbesøk og innhenta nok opplysningar i saka til å fatte eit vedtak. Hjelpa kan og vert satt i gong omgåande dersom behovet for hjelp er akutt.

Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på vedtak, har du høve til dette jf. Forvaltningslova §28 og Pasient- og brukerrettighetslova §7-2. Klagefristen er 4 veker frå du mottek vedtaket.

Skriftleg klage skal sendast til Hareid kommune v/kommunalsjef sektor for velferd, Rådhusplassen 5, 6060 Hareid.

Om vedtaket ikkje vert omgjort, vert klagen sendt til Fylkesmannen som klageinstans.

Lovgrunnlag

Rett til heimesjukepleie er heimla i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 fyrste ledd nr. 6 bokstav a. Og Lov om pasient- og brukarrettigheter §2-1a
Søknaden din vert handsama etter Forvaltningsloven sine reglar.
 

Kontakt

Christina Aasen-Helvig
einingsleiar
E-post
Telefon 70 03 75 35
Mobil 476 82 834
Sutharsini Satheeskumar
fagkoordinator
E-post
Mobil 468 01 312
Tonje Holstad
fagkoordinator
E-post
Telefon 70 03 75 41