Kreftkoordinator, kreftomsorg

Å bli diagnostisert med kreft er vanskeleg og kaotisk for dei fleste, og problema kan vere komplekse og samansette - både fysisk, psykisk, sosialt, praktisk og eksistensielt.

Kva er ein kreftkoordinator?

Ein kreftkoordinator kan hjelpe kreftsjuke og deira pårørande med koordinering og tilrettelegging av kvardagen. Ho skal bidra til å få på plass gode rutinar og system for kreftomsorga i kommunen.

 

Kven kan få tilbod om kreftkoordinator?

Koordinatoren er ein ressursperson både for den som er kreftramma og deira pårørande.

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Korleis søker du?

Du treng ikkje tilvising frå lege eller anna helsepersonell for å få tilbod om kreftkoordinator. Du treng heller ikkje sende inn søknadsskjema. Kreftramma, pårørande og helsepersonell kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator eller einingsleiar. Det kan og vere høve for sjukehus eller fastlege å sende førespurnad om tenesta.

Kva kan vi tilby?

Koordinatoren bidrar til å skape heilskap, samanheng og forutsigbarheit i kreftomsorga. Kreftkoordinatoren kan gi deg råd, vegleiing og informasjon. Ho har oversikt over relevante tilbod og tenester, og kan formidle kontakt med dei ulike tenestene og aktuelle samarbeidspartnarar. Koordinatoren kan vere bindeleddet mellom deg, fastlegen, spesialisthelsetenesta og kommunen.

Kreftkoordinatoren skal sikre oppfølging av barn og unge som er pårørande, og skal også gi råd og vegleiing til helsepersonell.

Kreftkoordinatoren kan hjelpe om du:

  • har barn og/eller unge som pårørande
  • treng nokon å snakke med, og få råd og vegleiing angåande sjukdomsforløp
  • har mykje å forholde deg til i samband med kreftsjukdomen og slit med å halde oversikt
  • opplever biverknadar av kreftsjukdom og behandling
  • har plagsame seineffektar etter avslutta kreftbehandling og treng oppfølging

Når kan du vente svar?

Kreftkoordinator vil kontakte deg så snart ho har fått henvending. Ved oppstart av teneste vil du motta eit vedtak på tenesta.

Kontakt

Christina Aasen-Helvig
einingsleiar
E-post
Telefon 70 03 75 35
Mobil 476 82 834
Karoline Røvreit Flø
sjukepleiar
E-post
Mobil 915 66 735