Matombering

Sektor for velferd har tilbod om levering av middag frå kjøkkenet ved sjukeheimen til heimebuande inntil 6 dagar per veke (ikkje laurdag). Middagen er porsjonspakka og vert levert varm. Om du av helsemessige årsakar har behov for diett må dette avklarast direkte med kjøkensjefen.

Kven kan få matombering?

Heimebuande eldre og funksjonshemma som av ulike årsaker har problem med å lage middag sjølv.

Korleis søker du?

Søknadsskjema finn du her.

Du kan og får skjema ved å vende deg til resepsjonen i sektor for velferd telefon 700 37 507. Vedtak vert gjort av heimetenesta.

Kva kostar tenesta?

Pris frå 01.01.2021 er kr. 110 per middag.

Når kan du vente svar?

Søknadar vert fortløpande handsama og følger Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker sine krav til sakshandsaming. Du får skriftleg vedtak på tenesta. I høve der det er naudsynt å starte med middagslevering raskt, kan dette skje frå same dag henvendelsen kjem.

Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på vedtak, har du høve til dette jf. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker §28 og Lov om pasient- og brukerrettigheter §7-2. Klagefristen er 4 veker frå du mottek vedtaket.

Skriftleg klage skal sendast til Hareid kommune v/kommunalsjef sektor for velferd, Rådhusplassen 5, 6060 Hareid.

Om vedtaket ikkje vert omgjort, vert klagen sendt til Fylkesmannen som klageinstans.

Meir informasjon om tenesta:

Vi strekkjer oss så langt som mogleg for å ta i vare dine ønsker. Om du av helsemessige årsakar treng diett, kan du ta kontakt med kjøkensjef Ann Cecilie Garnes Utgård i tidsromet 08:00 - 16:00 kvardagar for å avklare dette.

Kontakt

Ann Cecilie Garnes Utgård
avdelingsleiar
E-post
Mobil 958 91 287
Christina Aasen-Helvig
einingsleiar
E-post
Telefon 70 03 75 35
Mobil 476 82 834
Sutharsini Satheeskumar
fagkoordinator
E-post
Mobil 468 01 312
Tonje Holstad
fagkoordinator
E-post
Telefon 70 03 75 41