Matombering

Matombering

Sektor for velferd har tilbod om levering av middag frå kjøkkenet ved sjukeheimen til heimebuande inntil 6 dagar per veke (ikkje laurdag). Middagen er porsjonspakka og vert levert varm. Om du av helsemessige årsakar har behov for diett må dette avklarast direkte med kjøkensjefen.

Lovgrunnlag

Matombering kan tildelast som ei serviceteneste, eller i enkelte høve som helseteneste, jf. Lov om helse- og omsorgstjenester § 3-2, 6 a og Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1 a annet ledd. 

Rett til å klage

Lov om pasient- og brukerrettigheter § 7-2.

IPLOS-registrering

IPLOS-tenestetype 5: Matombering.

Mål for tenesta

Matombering skal medverke til at heimebuande som ikkje er i stand til å lage middag sjølv får tilstrekkeleg ernæring slik at dei kan bu heime lengst mogleg.

Kriterier for tildeling
 • Eldre og personar med nedsett funksjonsnivå som ikkje greier å lage middag sjølv
 • Heimebuande som ikkje er i stand til å take i vare ernæringsbehovet sitt på grunn av fysisk, psykisk eller sosial funksjonsnedsetting
 • Tenestemottakar må forplikte seg til faste leveringsdagar
Praktiske opplysningar
 • Tenestemottakar får levert mat ut i frå behov, til dømes medisinsk dokumentert diett eller findelt mat ved tannhelseproblem (medisinske behov)
 • Kvar middag er porsjonspakka og vert levert varm frå kjøkenet ved sjukeheimen
 • Faktura vert sendt ut på etterskot kvar månad
 • Det vert fakturert for middag som ikkje er avbestilt innan klokka 12.00 dagen før
 • Tenestemottakar får utdelt vekemeny for komande veke
Forventningar til tenesteytar

Middag vert levert i samsvar med vedtak, og i følge forskrift om næringsmiddelhygiene § 13 kapitel V

Forventningar til tenestemottakar
 • Gjer seg kjend med innhaldet i vedtaket
 • Gi beskjed om behov for eventuelt diett
 • Må varsle kjøkenet per telefon eller digital innbyggardialog (Helsenorge) seinast kl. 12 dagen før om ein ikkje kan ta imot middag på avtalt dag
 • Må vere til stades ved levering eller ha gjort eigen avtale med kjøken/ matkøyrar
 • Behov for endring på utleveringsdagar må avklarast med kjøkenet

Kontakt

Monica Andreassen Lynge
kreftkoordinator
E-post
Mobil 46 80 13 12
Ann Cecilie Garnes Utgård
avdelingsleiar
E-post
Mobil 95 89 12 87
Sutharsiny Satheeskumar
einingsleiar
E-post
Mobil 47 68 28 34
Tonje Holstad
fagkoordinator
E-post
Mobil 91 56 67 33