Parkeringskort

Har du ei funksjonshemming som gjer at du ikkje kan gå så langt? Da kan kanskje eit parkeringskort vere godt å ha.

Kva er parkeringskort?

Parkeringskortet gir deg løyve til å parkere på merka parkeringsplassar nær hovedinngang og eventuelt heis. Kortet er personleg og kan nyttast både som sjåfør og passasjer. For å få vite meir om ordninga kan du lese: Forskrift om parkeringstillatelse for forflyttingshemma.

Kven kan få parkeringskort?

Personar som er rørslehemma. 
Formål med tjenesten er å forenkle transport og tilgjenge for rørslehemma

Korleis søkjer du?

Du søkjer på eige elektronisk søknadsskjema.

Kva skal ligge ved søknaden?

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Når kan du vente svar?

Vi handsamar søknaden din så raskt som råd når utfylt søknad med foto og erklæring frå lege er innkome.

Kontakt

Inger Anne Moltu
konsulent
E-post
Telefon 70 03 75 08