Praktisk bistand opplæring

Praktisk bistand opplæring

Denne artikkelen er over eitt år gamal og kan innehalde utdatert informasjon.
Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse– og omsorgstjenester § 3-2, 6 b.
Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1 a.

Rett til klage

Lov om pasient- og brukerrettigheter § 7-2.

IPLOS-registrering

Ja.
IPLOS-tenestetype 2: Praktisk bistand – Opplæring daglege gjeremål.

Kostnad

Det er ikkje krav eigenbetaling.

Mål for tenesta

At tenestemottakar med dette tenestetilbodet i stor grad skal kunne meistre daglege gjeremål og halde ved like funksjonar og/eller tileigne seg ny kunnskap med opplæring og tilrettelegging.

Kriterier for tildeling
  • Dersom tenestemottakar har behov for tilrettelegging eller opplæring i dagleglivets gjeremål kan vedkomande få innvilga praktisk bistand opplæring, her også målretta miljøarbeid
  • Tenesta er for personar som treng opplæring, rettleiing eller tilrettelegging i å ivareta dei daglege gjeremåla eller som treng hjelp med å organisere kvardagen sin
Praktiske opplysningar
  • Praktisk bistand opplæring kan tildelast som målretta miljøarbeid. Dette er ein metode for å gjere tenestemottakar i stand til, med sine eigne ressursar, å ivareta daglege aktivitetar og trene på å bli betre i stand til å ivareta dette sjølv
  • Omfang, formål og tidsavgrensing vert presisert i vedtaket
  • Det vert i løpet av vedtaksperioden vurdert om tenestemottakar sitt behov for bistand står i stil med tildelte timar
Oppgåver som tenesta ikkje inkluderer

Praktisk bistand til gjeremål som tenestemottakar ikkje tek del i sjølv eller trenar på å meistre sjølv

Forventningar til tenesteytar
  • Opptrer på ein respektfull måte i brukar sin heim
  • Gir beskjed i rimeleg tid dersom avtalar vert utsett eller avlyst
  • Gjer ei fortløpande vurdering av hjelpebehov og vedtaket vert endra i takt med dette
Forventningar til tenestemottakar
  • Tek aktivt del i utføringa av gjeremåla som skal gjerast.