Transportteneste (TT-kort)

Funksjonshemma og eldre med funksjonstap kan nytte eit såkalla dør- til dør kort når de skal ut å reise med taxi i samband med fritidsreiser.

Kortet kan ikkje nyttast til reiser som kjem under trygdeordningar (t.d. reiser til lege, fysioterapeut etc).

Kven kan få tenesta?

Dersom du har nedsett funksjonsevne og ikkje kan nytte deg av offentleg transport eller eigen bil for å kome deg på fritidsreiser, kan du søkje om å få transporttenesta, også kalla drosjelappar.

Søkjarar som sit i rullestol eller er blinde får alltid tenesta.

Du finn meir om tenesta på sidene til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Korleis søkjer eg?

Du kan nytte elektronisk søknadsskjema. Du må legge ved erklæring frå legen din. (PDF, 157 kB)

Når kan eg vente svar?

Vi handsamar søknaden din så raskt som råd når du har levert utfylt søknaden og erklæring frå lege. 

Lovgrunnlag

Tenesta er ikkje ein lovfesta rett

Kontakt

Sissel Nevstad
konsulent
E-post
Mobil 948 73 010