Transportteneste (TT-kort)

Transportteneste (TT-kort)

Funksjonshemma og eldre med funksjonstap kan nytte eit såkalla dør- til dør kort når de skal ut å reise med taxi i samband med fritidsreiser.

Kortet kan ikkje nyttast til reiser som kjem under trygdeordningar (t.d. reiser til lege, fysioterapeut etc).

Det blir ikkje tatt inn nye brukarar i TT-ordninga i 2024, men eksisterande brukarar må søke om TT-kort frå 2025 innan 1. oktober 2024. Nye skjema blir lagt ut når dei ei klare, i god tid før fristen.

Lovgrunnlag

Dette er ikkje ei lovpålagt teneste. Møre og Romsdal fylkeskommune har overordna ansvar og har utarbeidd eigne retningsliner. Hareid kommune handsamar søknadar om TT-kort i samsvar med desse.

Rett til klage

Vedtak om brukargodkjenning, vedtak om avslag på brukargodkjenning og vedtak om oppheving av brukargodkjenning, er einskildvedtak med klagerett, jf. forvaltningslova. Kommunen sitt klageorgan er klageinstans.

IPLOS-registrering

Nei.

Kostnad

Det er ein eigenandel på 40 kroner per reise. TT-kortet kan ikkje nyttast til å dekke eigenandelen.

Mål for tenesta

Ordninga skal medverke til at personar med funksjonsnedsetting skal kunne leve eit så aktivt liv som mogleg.

Kriterier for tildeling
 • Personar som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonsnedsetting har store vanskar med å nytte offentleg transportmiddel
 • Søkar må ha ei varig fysisk eller psykisk funksjonsnedsetting, det vil seie minimum eitt år
 • Varig forflyttingsnedsetting knytt til visse delar av året
 • Kriterier som ikkje er grunnlag for tildeling:
  • Mangel på offentleg transport
  • Naturleg alderdomssvekking utan anna funksjonsnedsetting
Praktiske opplysningar
 • Tilrettelagt transport (TT-ordninga) er eit tilbod om drosjetransport til personar som har varig forflytningsnedsetting
 • Søknad på eige skjema. Legeattest eller attest frå fysioterapeut eller ergoterapeut må leggast ved
 • TT-ordninga skal berre nyttast til lokale fritidsreiser og ikkje til sjuketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som vert dekt av folketrygda
 • Brukar som har behov for følge kan ha med ein hjelpar utan ekstra kostnad
 • Kommunen godkjenner brukarar av transporttenesta etter søknad på fastsett søknadsskjema. Skjema finn du på heimesida til Hareid kommune eller Møre og Romsdal fylkeskommune. Erklæringa MÅ fyllast ut. Det er ikkje tilstrekkeleg med berre eit skriv frå legen
 • Verdikort/brukarkort skal ikkje fornyast.  Det vert automatisk fylt på 2 gongar per år (01.01. og 01.07.)
 • Det står i vedtaket dersom det har avgrensa lengde
 • Eventuelt restbeløp per 30.06. vert overført til 2. årshalvdel
 • Eventuelt restbeløp på kontoen vert nulla ut ved årsslutt

Informasjon om tenesta på Møre og Romsdal fylkeskommune si side

Forventningar til tenestemottakar
 • At de tek godt vare på TT-kortet sitt, og bestiller sjølv nytt ved tap av kort. Kontakt servicetorg og politisk sekretariat i kommunen for hjelp

Kontakt

Sissel Nevstad
konsulent
E-post
Mobil 94 87 30 10