Dagaktivitetstilbod til personar med psykisk helse- og/eller rusutfordring

Dagaktivitetstilbod til personar med psykisk helse- og/eller rusutfordring

Lovgrunnlag

Lov om helse- og omsorgstjenester § 3-3.

Rett til klage

Lov om pasient- og brukerrettigheter § 7-2.

IPLOS-registrering

Ja.
IPLOS-tenestetype 4: Dagaktivitetstilbod.

Kostnad

Det er ikkje krav om eigenbetaling

Mål for tenesta

Eit helsefremmande tiltak som skal bidra til auka sosial deltaking i eit fellesskap og nettverksbygging.

Førebygge isolasjon samt motivere og gje hjelp og støtte til å meistre utfordringar i kvardagen.

Kriterier for tildeling
 • Fellesskapet dagaktivitetstilbod er eit lågterskeltilbod for menneske over 18 år som har psykiske vanskar/lidingar og eventuelt rusproblem  
 • Tenestemottakar får tenesta ved tilvising frå lege, spesialisthelsetenesta eller ved å ta direkte kontakt med tenesta
Praktiske opplysningar
 • Fellesskapet dagaktivitetstilbod held til i 1. etasje ved Hadartun med eigen inngong ned mot sentrum
 • Opningstid er måndag 11:30 – 15:00
 • Ved Fellesskapet møtest tenestemottakar i ei trygg og open atmosfære og driv ulike aktivitetar med dei ressursar de har
 • Fellesskapet er i stor grad brukarstyrt og brukarane er med å forme dagane sjølve
 • Tilbod om kreativ aktivitet, trim, friluftsaktivitet og lesegruppe
 • Det kan vere aktuelt med eigenandel til utgift ved turar og felles lunsj
 • Fellesskapet har 4 veker sommarstengt
Oppgåver som tenesta ikkje inkluderer

Det er ikkje høve til kommunal transport til og frå tenestetilbodet

Forventningar til tenesteytar

Opptrer respektfullt i møte med tenestemottakarar.

Forventningar til tenestemottakar
 • Opptrer respektfullt i møte med tenesteytar
 • Opptrer respektfullt i møte med andre brukarar
 • Tek med seg nødvendig medisin og hjelpemiddel
Merknad

Sjå kommunen sine heimesider for meir informasjon