Fysioterapi

Fysioterapeutar jobbar med kropp, rørsle og funksjon for å fremje god helse. Fysioterapeutar behandlar personar i alle aldrar, og jobbar helsefremjande og førebyggjande inn mot enkeltpersonar, grupper og på samfunnsnivå.

Om tenesta

Ein fysioterapeut førebygger og behandlar tilstandar som gir smerter og/eller nedsett funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller halde ved like funksjonsevna, utnytte eigne ressursar og bidra aktivt i å betre eiga helse. Behandling er basert på undersøking og vurdering av pasienten si utfordring og kva pasienten sjølv ynskjer hjelp til.

Tenesta er delt inn i kommunalt tilsett kommunefysioterapeut og privatpraktiserande fysioterapeutar med driftstilskot.

Korleis får eg tenesta

Tidlegare måtte du ha henvisning frå lege for å få fysioterapi. No kan du ta direkte kontakt på oppgitte nummer for avtale. Fysioterapeuten tek då ei individuell vurdering på kva behov du har for fysioterapi.

Kommunefysioterapeut

Jobbar helsefremmande, førebyggjande og med vurdering, rettleiing og behandling individuelt og i grupper. Jobbar i hovudsak barn og unge, pasientar på korttidsplass i institusjon og noko heimebehandling.

Silje Kiperberg Aksnes tlf: 958 91 289 og Matias Mørkedal tlf: 469 27 631

Privatpraktiserande fysioterapeutar

Tilbyr individuell fysioterapiundersøking og behandling, trening av fysiske funksjonar og gruppetrening. Behandlinga føregår i hovudsak på instituttet, men om pasienten ikkje klarer å kome seg dit, kan behandlinga skje i heimen.

Hareid fysikalske institutt Tlf. 700 94 433

- Gry Håberg
- Lena Kvalheim Øvrebø
- Svein Vattøy
- Mathilde Harstad

Kontakt

Monica Svoren
einingsleiar
E-post
Telefon 70 03 75 12
Mobil 928 85 795
Silje Kiperberg Aksnes
kommunefysioterapeut
E-post
Mobil 958 91 289