Koordinerande eining

Koordinerande eining

Etter lov om kommunale helse- og omsorgstenester §7-3, skal det vere ei koordinerande eining for habilitering/rehabilitering i kommunen. Koordinerande eining skal bidra til heilskaplege og koordinerte tilbod til pasientar og brukarar med behov for tenester frå fleire fagområde, nivå og sektorar.

I Hareid kommune er Koordinerande eining eit tverrfagleg team som består av einingsleiar for helse- og koordinerande eining, leiande helsesøster, kommunefysioterapeut og kommuneergoterapeut.

Mål for koordinerande eining
  • At brukar med behov for koordinerte tenester veit kvar dei skal vende seg for å få hjelp 
  • At brukar med behov for koordinerte tenester opplever tenestetilbodet som samordna, koordinert og individuelt tilpassa 
  • At brukar med behov for koordinerte tenester opplever at det vert lagt vekt på brukarmedverknad, og at tiltak og tenester tek utgangspunkt i kvar enkelt sine ressursar
  • Sikre gode rutinar for opplæring og utarbeiding av individuell plan og ha oversikt over oppretta individuelle planar i kommunen
Kven kan ha behov for koordinerte tenester?
  • Personar som pga. skade eller sjukdom har hatt eit brått fall i evna til å fungere i dagleglivet
  • Personar med gradvis fall i funksjonsevna over lengre tid
  • Personar med kroniske sjukdomar
  • Personar med medfødt funksjonssvikt
  • Personar med fysiske, psykiske og sosiale problem ​

Les meir om tenesta på helsedirektoratet sine sider.