Pasient- og brukarombod

Pasient- og brukarombod

Du kan kontakte pasient- og brukarombodet om du ikkje er nøgd med helsehjelpa du har fått, eller om du ikkje får oppfylt dine rettar som pasient, brukar eller pårørande.

Pasient- og brukarombodet kan gi råd og informasjon om rettar. Du kan også få hjelp til å klage, søke råd om pasientskadeerstatning, og dei kan i nokon gonger forsøke å løyse konfliktar mellom deg som pasient/brukar og tenestestaden. Ombodet sine tenester er gratis, og du kan velje å være anonym.

Det er pasient- og brukarombod i kvart fylke, og for Møre og Romsdal kan kontakte på følgande måtar:

  • Telefon: 71 57 09 00 /  40 50 16 00
  • E-post: mr@pasientogbrukerombudet.no
    (helseopplysningar og andre sensitive opplysningar skal ikkje sendast på e-post)
  • Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 OSLO
  • Besøksadresse: Astrupsgate 9, 6509 Kristiansund