Rehabilitering i institusjon

Rehabilitering i institusjon

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, 6 c.
Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1 a.
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 pkt.5.

Rett til klage

Lov om pasient- og brukerrettigheter § 7-2.

IPLOS-registrering

Ja.
IPLOS-tenestetype 19: Tidsavgrensa opphald: Re-/habilitering

Kostnad

Det er krav om eigenbetaling for korttidsopphald i institusjon jf. Vederlagsforskrifta.

Mål for tenesta
 • Gje tilbod om rehabilitering til tenestemottakarar som har fått nedsett funksjonsevne som følge av sjukdom eller skade
 • Tverrfagleg samarbeid med tenestemottakar i sentrum der denne sine mål er avgjerande for tenesteytinga
 • Tenestemottakar skal oppleve meistring og myndiggjerast til å ta del i eiga rehabilitering og overføre dette til andre aktivitetar i sin kvardag
 • Rehabilitering i institusjon vert nytta i ein avgrensa periode med formål om å sete tenestemottakar i stand til å gjenvinne eller betre funksjonsnivå og evne til eigenomsorg
 • Tenestemottakar skal kunne reise heim etter avslutta rehabiliteringsopphald
Kriterier for tildeling
 • Det må føreligge eit potensiale for rehabilitering
 • Tenestemottakar har eit rehabiliteringsbehov som fortrinnsvis ikkje krev rehabilitering på 2. eller 3. linjenivå
 • For å ha rett på rehabilitering i institusjon må tenestemottakar ha behov for tverrfagleg rehabilitering og behovet må vere slik at tenestene ikkje praktisk kan ytast i tenestemottakar sin heim
 • Tenestemottakar må vere motivert eller kunne motiverast for rehabilitering og må vere i stand til å yte eigeninnsats og brukarmedverknad i rehabiliteringsprosessen
 • Tenestemottakar må vere tilstrekkeleg medisinsk utgreia
Praktiske opplysningar
 • Tidsavgrensa opphald – rehabilitering er tverrfagleg tilnærming med fokus på fysisk, psykisk og sosial meistring og funksjonsauke innan dei arenaer tenestemottakar oppheld seg mest. Dette inkluderer kartlegging og tilrettelegging av omgjevnadar
 • Tenestemottakar må ha med seg nødvendig personleg utstyr og hjelpemiddel (dersom eininga ikkje har slike hjelpemiddel tilgjengeleg)
 • Tenestemottakar er ansvarleg for transport til/frå rehabiliteringsopphaldet
 • Dersom tenestemottakar er avhengig av å reise med drosje til/frå opphaldet kan heimetenesta bidra med å bestille transport via Pasientreiser. Personalet på eining kan bestille transport heim
Forventningar til tenesteytar
 • Opptre på ein respektfull måte
 • Samarbeidar med tenestemottakar om målsetting for opphaldet
 • Legg til rette for at tenestemottakar gjennom målretta tverrfagleg samarbeid får nytta og trene opp eigne ressursar slik at dei kan reise heim til eigen bustad etter opphaldet
 • Sjukeheimslege vurderer tenestemottakar ved innkomst, og gjev oppfølging og tilsyn etter behov under opphaldet
Forventningar til tenestemottakar
 • Formidlar gjennom målsettingsarbeidet kva som er viktig for han/ho å oppnå under opphaldet
 • Utfører sjølv det han/ho meistrar, både saman med personalet og på eige initiativ
 • Gjer seg kjend med innhaldet i vedtaket
 • Sørger for at private klede er merka med namn

Kontakt

Monica Småge Skeide
einingsleiar
E-post
Telefon 70 03 75 20
Mobil 95 89 12 80
Perdis Holstad
einingsleiar
E-post
Mobil 95 89 12 81