Leige av Hareidhallen

Følgjande salar/rom kan leigast for trening og arrangement:

  • Storsalen - 60 x 20 meter inklusiv garderober
  • Mindre salar - 3 stk.

Hareidhallen vert ikkje leigd ut til private arrangement.

Korleis får du tenesta?

Vi ber om at de nyttar elektronisk søknadsskjema.

Søknaden må innehalde:

  • kva lokalitet ein ynskjer bruke, dato og tidspunkt på dagen
  • type aktivitet og ca. tal brukarar 
  • kven som søkjer. Vi føreset at større brukargrupper samordnar søknaden t.d. idrettslag og skular.

Krav om brannvakter

Generelt
Ut frå breidda og talet på rømingsvegar er Hareidhallen dimensjonert for 1000 personar. Det betyr at det er lov å ha inntil 1000 personar utan noko spesielle tiltak.

Spesielle krav
Med persontal over 1000 stk. skal det vere 2 vakter pr. rømingsveg, opp til 1200. Det er ikkje tillate å ha arrangement med fleire enn 1200 personar.

Kva kan du forvente?

Faste treningstidar gjennom heile året vert avgjort politisk av Levekårsutvalet i første møtet etter ferien.

Kva kostar det?

Leigesatsar skulebygg - Hareidhallen
Tilbod Leigetakarar frå Hareid Leigetakarar frå andre kommuner
1/1 hall med 2 garderobar og dusj per time 412 566
1/1 hall utan garderobar per time 258 290
2/3 hall med 2 garderobar og dusj per time 299 402
2/3 hall utan garderobar per time 175 258
1/3 hall med 1 garderobe og dusj per time 247 288
1/3 hall utan garderobe per time 139 160
1 garderobe med dusj per time 139 232
Døgnleige (meir enn 9 timar)
A. 1/1 hall med to garderobar og dusj- per døgn 3866 5057
1/1 hall utan garderobar og dusj 1956 2803
B. 2/3 hall med 2 garderobar og dusj 2803 3659
2/3 hall utan garderobar og dusj 1414 1971
C. 1/3 hall med to garderobar og dusj 1672 2606
1/3 hall utan garderobe 1011 1385
1 garderobe med dusj 1066 1416
Amfiet prer gong 1658


Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Søknadsfrist for faste treningstidar gjennom heile året er 1. juli. Søknader om einskildtimar vert handsama i tur og orden.

Kontakt

Sissel Nevstad
konsulent
E-post
Mobil 94 87 30 10
Melinda Skeide
kulturkonsulent
E-post
Telefon 41 66 58 73
Mobil 41 66 58 73