Betalingssatsar og gebyr

Betalingssatsar og gebyr

Oppdatert med gebyrane for 2023

Betalingssatsar for barnehage, SFO og kulturskule
Betalingssats for barnehage
Søskenmoderasjon i barnehage er 30 prosent for barn nummer 2 og 50 prosent for barn nr 3 og fleire.
Betalingssatsar for barnehage - foreldrebetaling
Tilbod Sats utan rabatt Sats med 30 % rabatt
5 dg per veke- 100% 3000 2100
4 dg per veke - 80 % 2400 1680
3 dg per veke - 60 % 1800 1230
3 dg/2 dg per veke - 50 % 1500 1050
Før kl. 17.00 (ordinær stengetid) Pris pr. einskildtime utover standard tilbod ved faste avtalar: Inntil 3 timar 100 per time. 4 timar og meir 350
Etter kl. 17.00 (ordinær stengetid). Pris pr. einskildtime utover standard tilbod ved tilfeldig overtid 250 per på begynt time

Betalingssatsar barnehage - matpengar

Kjem i tillegg til den ordinære foreldrebetalinga
Betalingssatsar barnehage - matpengar
Tilbod Sats
5 dg. per veke - 100% 480
4 dg. per veke - 80% 384
3 dg. per veke - 60% 288
3 dg/2 dg. per veke - 50% 240

 

Betalingssats for SFO
Søskenmoderasjon i SFO: 30 prosent for barn nr 2 og 50 prosent for barn nr 3 og fleire.
Betalingssatsar for skulefritidsordning (SFO)
Tilbod Sats utan rabatt Sats med 30% rabatt Sats med 50% rabatt
24 t/v opphaldstid 3260 2282 1630
12 t/v opphaldstid 2440 1708 1220
Einskildtimar (utover avtala opphaldstid) 100
Ferietilbod - timesats 60 (inkludert mat)
Matpengar 240 (på begge tilbod)
Gratis 12 timar for barn i 1. klasse og 2. klasse 12-timars-tilbodet kan berre nyttast etter skuletid 12 timar blir trekt frå fakturaen

 

Betalingssats for kulturskule
Prisar per år.
Betalingssatsar for Hareid musikk- og kulturskule
Type Pris
Ordinær elevplass 3300
Elevplass kunst 3700
Instrumentleige (skulen har avgrensa med utleigeinstrument) 200
Det blir gitt 15 prosent sysken- og fleirfagsrabatt

 

 

Betalingssatsar for leige av kommunale bygg og anlegg
Skulane

Leigesatsar skulebygg - Skulane

Leigesatsar skulebygg - Skulane
Tilbod Frivillige m/inntektsgjevande arrangement Næringsliv
Klasserom, spesialrom per gong/dag 235 437
Aula, lesesal, musikkrom per gng/dag 646 1302
Leseal per gong/dag 307 604
Aula per gong/dag 235 437
Ein gymsal utan garderobe og dusj per gong/time 162 317
Ein gymsal med garderobe og dusj per gong/time 223 421
Ein gymsal med to garderobe og dusj per gong/time 254 489

 

Hareidhallen

Leigesatsar skulebygg - Hareidhallen

Dersom vaktmeister blir kalla inn av leigetakar utanom vanleg arbeidstid, må leigetakar betale ekstra for dette.
Leigesatsar skulebygg - Hareidhallen
Tilbod Leigetakarar frå Hareid Leigetakarar frå andre kommuner
1/1 hall med 2 garderobar og dusj per time 412 566
1/1 hall utan garderobar per time 258 290
2/3 hall med 2 garderobar og dusj per time 299 402
2/3 hall utan garderobar per time 175 258
1/3 hall med 1 garderobe og dusj per time 247 288
1/3 hall utan garderobe per time 139 160
1 garderobe med dusj per time 139 232
Døgnleige (meir enn 9 timar)
A. 1/1 hall med to garderobar og dusj- per døgn 3866 5057
1/1 hall utan garderobar og dusj 1956 2803
B. 2/3 hall med 2 garderobar og dusj 2803 3659
2/3 hall utan garderobar og dusj 1414 1971
C. 1/3 hall med to garderobar og dusj 1672 2606
1/3 hall utan garderobe 1011 1385
1 garderobe med dusj 1066 1416
Amfiet prer gong 1658

 

Symjehallen
Leigesatsar skulebygg - Symjehallen
Tilbod Leigesats
Vaksne 118 per gong
Born 41 per gong
Familie 118 per gong
Symjehall med garderobe og dusj 438 per time
Symjehall med to garderobar og dusj 494 per time
Badstove 206 per time
Hareid kunstgrasbane
Leigesatsar skulebygg - Hareid kunstgrasbane
Tilbod Leigetakarar frå Hareid Leigetakarar frå andre kommunar
½ bane (60-64m) 155 1411
11’ar bane (64x105m) 258 2163
Kamp 2,5 time
½ bane 330 1782
Heil bane 412 2796

 

Hareid stadion
Leigesatsar skulebygg - Hareid stadion
Tilbod Leigetakarar frå Hareid Leigetakarar frå andre kommunar
Grasbana
Treningstid 1,5 time 278 1 530
Kamp 2,5 time 489 2 796
Friidrettsanlegget
Stemne per dag 335 2 714
Grusbana, utleige til anna aktivitet enn idrett 2 554 7014

 

 

Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester
Betalingssatsar for heimehjelp
Betalinga blir regulert etter kor stor inntekt brukaren har. Folketrygdas grunnbeløp (G) er per 1. januar 2023 111 477 kroner. For brukarar som har inntekt inntil 2G gjeld betalingssatsen i tabellen uavhengig av kor mange timar den enkelte brukar har fått tildelt. Over 2 G er betalingssatsen kr. 370,- per time inntil ein når satsane i tabellen. Tildelte timar utover satsane i tabellen skal ikkje brukaren betale for.
Betalingssatsar for heimehjelp
TIlbod Vedtak for 2022 Vedtak for 2023 Timar
Inntil 2 G per månad – uavhengig av tildelte timar 215 220 Sentral forskrift
Over 2 G pr. månad og time 400 420 Timepris
2-3 G – maksimalsats per månad uavhengig av tildelte timar 1400 1475 Inntil 4 timar
3-4 G – maksimalsats per månad uavhengig av tildelte timar 1750 1845 Inntil 5 timar
4-5 G – maksimalsats per månad uavhengig av tildelte timar 2100 2215 Inntil 7 timar
Over 5 G – maksimalsats per månad uavhengig av tildelte timar 2375 2500 Inntil 8 timar

 

Betalingssatsar for mat frå institusjonskjøken
Betalingssatsar for mat frå institusjonskjøkken
Betalingssatsar Vedtak for 2022 Vedtak for 2023
Full kost per døgn (månad=30 dagar) 180 190
Frukost 60 65
Kveldsmat 60 65
Middag/middagsombering/sal av middag i spisesal 110 115

 

Andre betalingssatsar
Andre betalingssatsar
Tilbod Betalingssatsar 2023 Henta frå
Tryggleiksalarm per månad 380
Korttidsopphald per døgn 185 Sentral forskrift
Dagopphald 105 Sentral forskrift
Nattopphald 105 Sentral forskrift

 

Eigenandel ved institusjonsopphald

Brukarar som har langtidsopphald på institusjon betalar ein del av inntektene sine i eigenandel. Denne betalinga er regulert i forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester.

Utrekninga av eigenandelen er svært indivuduell og baserer seg på inntekter, gjeldsutgifter, type pensjon og om vedkomande har forsørgeransvar og andre forhold. Brukar, og eventuelt pårørande, skal få god informasjon om kva som ligg til grunn for berekninga av eigenandelen ved starten av opphaldet.

Svært enkelt forklart betalar brukaren 75 prosent av inntekten inntil 1 G (111 477 kroner per 1. januar 2023) og 85 prosent av inntekten over 1 G. Betalinga skal likevel avgrensast slik at alle skal ha minst 25 prosent av 1 G og eit fribeløp som for 2023 er på 9400 kroner.

Kurdøgnprisen, som avgjer maksimal eigenandel, er 2500 kroner i 2023. Det betyr at ingen betaler meir enn 2500 kroner gonger talet på dagar i månaden i eigenandel.

Etter vedtak om langtidsplass vil brukar/pårørende få tilbod om møte med sakshandsamar for informasjon om eigenbetalinga.

Etter at langtidsplass er innvilga vil brukar/pårørende få tilbod om møte med sakshandsamar.

Her vil ein legge fram dokumentasjon som er innhenta og gir grunnlag for vedtaket om eigenbetaling for langtidsplass.

Dette betalingsvedtaket er førebels. Endeleg betalingsvedtak vert utrekna etter at skatteoppgjeret for inneverande år ligg føre.

 

Betalingssatsar for bygge- og eigedomssaker
Eigedomssaker
Oppmåling, grensejustering, arealoverføring med meir
Gebyrsatsar for arbeid etter matrikkelloven
Teneste Sats
5.1.1 Oppretting av matrikkeleining og festegrunn
Areal frå 0 – 2000 m²: 28800
Areal frå 2001 -20 000m² – auke pr. påbegynt da: 1200
Areal over 20 001m² etter medgått tid, likevel ikkje under sats for 20 000 m²
§5.1.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn av uteareal på eigarseksjon
Areal frå 0 – 2000 m²: 7200
Areal frå 2001 -20 000m² – auke pr. påbegynt da: 1200
Areal over 20 001m² etter medgått tid, likevel ikkje under sats for 20 000m²
§5.1.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon
Gebyr for oppmåling av uteareal på inntil 1eigarseksjon: 15000
Auke i gebyr for oppmåling av uteareal utover 1 eigarseksjon, pr. seksjon: 600
§5.1.4 Oppretting av anleggseigedom
Gebyr vert fastsett etter medgått tid: 1200
28800
§5.1.5 Registrering av jordsameige
Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige vert fakturert etter medgått tid: Timepris 1200
Kostnadar som kommunen vert påført i samband med å hente inn relevante opplysningar i samband med oppmålingsforretning, vert fakturert vidare til rekvirenten
§5.1.6 Oppretting av tilleggsareal som eigen matrikkeleining som tillegg til eksisterande grunneigedom eller festegrunn.
For areal inntil 2000 m²: 28800
For areal over 2000 m² same gebyr som pkt. § 5.1.1
§5.2 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning
Satsar etter §§5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 og 5.1.5 gjeld, i tillegg kjem eit tilleggsgebyr for oppretting av matrikkeleining før fullført oppmålingsforretning på: 6000
§5.2.1 Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saka vert trekt før den er fullført, om den må avvisast, ikkje lar seg matrikkelføre på grunn av endra heimelsforhold eller om saka av andre grunnar ikkje kan fullførast, vert gebyrsatsane sett til 1/3 etter § 5.1 og § 5.2
§5.3 Grensejustering
§5.3.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eigedomar justerast med inntil 5 % av eigedomens areal. (maksimalgrensa er sett til 500 m²).
Ein eigedom kan imidlertid ikkje avgi areal som i sum overstig 20 % av eigedomens areal før justeringa. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
Areal frå 0 – 500 m²: 18000
§5.3.2 Anleggseigedom
For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5 % av anleggseigendomens volum, men den maksimale grensa er satt til 1000 m³
Volum frå 0 – 1000 m³: 1800
§5.4 Arealoverføring
§5.4.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløyser dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneføremål.
Areal frå 0 – 2000 m²: 28800
Areal frå 2001 - auke pr. påbegynt da: 1200
§5.4.2 Anleggseigedom
For anleggseigedom kan volum som skal overførast frå ei matrikkeleining til ei anna, - ikkje vere registrert på ei tredje matrikkeleining. Volum kan berre overførast til ei matrikkeleining dersom vilkåra for samanslåing er til stades. Matrikkeleininga skal utgjere eit samanhengande volum.
Volum frå 0 – 2000 m3: 28800
Volum frå 2001 - auke pr. påbegynt 1000 m3: 1200
§5.5 Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidligare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkt: 3600
For overskytande grensepunkt, pr. punkt: 600
§5.6 Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidligare er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter: 10800
For overskytande grensepunkt, pr. punkt: 1200
Gebyr for klarlegging av rettar vert fakturert etter medgått tid. 1200
Dersom alle grensene kring eigedomen skal gåast opp, skal det betalast gebyr etter § 5.1
§5.7. Privat grenseavtale
Gebyr vert fastsett etter medgått tid: Timepris 1200
§5.8 Andre oppmålingstekniske arbeid
Gebyr for tekniske arbeid som ikkje vert dekt av dei satsane som nemnde ovanfor, skal utreknast etter brukt tid: Timepris 1200 + mva
§5.9 Endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka
Gjer rekvirenten under saksgangen endringar i grunnlaget for matrikkelføringa av saka, opprettheld ein likevel gebyret
§5.10 Utferde matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider: 175
Matrikkelbrev over 10 sider: 350
Endring i maksimalsatsas vert regulert av Statens kartverk i takt med den årlege kostnadsutviklinga.

 

Gebyr for handsaming av reguleringsplanar
Gebyr for handsaming av reguleringsplanar
Gebyr Pris
Oppstartsmøte 12 720
Reguleringsplan/vesentleg endring av reguleringsplan (PBL § 12-14 (1)) 57 240
Mindre endring av reguleringsplan (PBL § 12-14 2. ledd) 31 800
Konsekvensutgreiing 22 260

 

 

Byggesaker
Gebyr for eigarseksjonering
Gebyr for eigarseksjonering
Gebyr Pris
Oppretting av eigarseksjonar på nybygg
Inntil 4 seksjonar 7 601
Frå 4 seksjonar, tillegg pr. ny seksjon 528
Oppretting av eigarseksjonar på eksisterande bygg
Inntil 4 seksjonar 10 664
Frå 4 seksjonar, tillegg pr. ny seksjon 528
Reseksjonering
Inntil 4 seksjonar 10 664
Frå 4 seksjonar, tillegg pr. ny seksjon 528
Oppløysing av sameige
Oppløysing av heile sameige 4 540
Saker som ikkje vert fullført
Saker som vert trekt av søkjar før handsaming startar 0
Saker som vert trekt av søkjar etter at handsaming er starta 50 % av sats etter type sak
Saker som kommunen gir avslag på 80 % av sats etter type sak
Oppretting av seksjon med tilleggsdel uteareal
Sjå forskrift om gebyrregulativ for arbeid etter matrikkellova § 5.1.3

 

Gebyr for byggesaker
Gebyr for byggesak
Gebyr Pris
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG ei brukseining (inkl. garasje , etc.) PBL § 20-3 18900
- tillegg for bueining nr. 2 til og med nr. 5 i same bygning 9450
- tillegg for bueining frå og med nr. 6 i same bygning 5040
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG Tilbygg/påbygg PBL § 20-3 opp til 100 m2 15120
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG Tilbygg/påbygg § 20-3 frå og med 101 m2 17010
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG Ombygging/bruksendring § 20-3 15750
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG Fasadeendring, skifte av vindauge, tak og liknande § 20-3 8190
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 a) Garasje, uthus, naust inntil 100 m² 13750
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 b) Garasje, uthus, naust >100 m², tiltak etter h og i < 200 m² 15250
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 c) Industri og energiforsyningsbygg 21250
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 d) Industrihall (inkl. adm. og mindre kontorfasilitetar) 23750
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 e) Lagerbygning. Tiltak under 200 m² 15250
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 f) Rubhall, lagertelt. Tiltak under 200 m² gebyr som for b) 15250
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 g) Fiskeri- og landbruksbygning 20875
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 h) Kontor og forretningsbygg 20875
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 i) Samferdsel og kommunikasjon 20875
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 j) Restaurantbygning 20875
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 k) Andre bygningar (bygning for overnatting, idrettsbygningar, kulturhus, sjukeheim, sjukehus, fengsel med meir 62500
ANDRE BYGG §20-3 Tilbygg, påbygg og underbygg opp til 200 m² 16250
ANDRE BYGG §20-3 Tilbygg, påbygg og underbygg mellom 201 og 500 m² 20625
ANDRE BYGG §20-3 Tilbygg, påbygg og underbygg mellom 501 og 1000 m² 23125
ANDRE BYGG §20-3 Tilbygg, påbygg og underbygg frå og med 1001 m² 31875
ANDRE BYGG §20-3 Ombygging/bruksendring 16250
TILTAK UTAN ANSVARSRETT (OGSÅ LANDBRUK) Nybygg § 20-4 12600
TILTAK UTAN ANSVARSRETT. Til/påbygg og bruksendringar § 20-4 10080
REV.TEIKNINGAR/TILLEGG/ENDRINGAR, FORNYA BYGGELØYVE § 20-3 5040
RIVING AV BYGG OG ANLEGG § 20-4 Bygg opp til 70 m2 12600
RIVING AV BYGG OG ANLEGG § 20-3 Bygg mellom 71 og 300 m2 13860
RIVING AV BYGG OG ANLEGG § 20-3 Bygg mellom 301 og 1000 m2 15120
RIVING AV BYGG OG ANLEGG § 20-3 Bygg frå og med 1001 m2 16380
HEIS, TEKN. INNSTALL., SKILT, STØTTEMURAR, MASTER, M.M § 20-3 10080
PIPER/FYRINGSANLEGG § 20-3 5040
UTANDØRSANLEGG/Anlegg (av ein viss storleik) § 20-3 21420
ANLEGG I STRANDSONA. HAMNER/FISKERIANLEGG, NYANLEGG, MOLO, KAI, FLYTEBRYGGE § 20-3 22680
ANLEGG I STRANDSONA § 20.3. Søknad om justering, fornying av løyve 5040
ANDRE SØKNADSPLIKTIGE TILTAK ETTER § 20-3 (kan vere mindre bygg, div. anlegg m.m) 12600
ANSVARSRETTAR 1260
HANDSAMING AV SØKNAD SOM SJØLVBYGGJAR (PBL kap. 22, 23 og 24) 1260
SØKNAD OM IGANGSETTINGSLØYVE eit gebyr per søknad 7560
SØKNAD OM DISPENSASJON - politisk handsaming 16380
SØKNAD OM DISPENSASJON - administrativ handsaming 6300
AVSLAG PÅ SØKNAD § 20-3 12600
AVSLAG PÅ SØKNAD § 20-4 8820
SØKNAD OM FRÅDELING/GRENSEJUSTERING 12600
MANGELFULL SØKNAD a) Etterlysing av manglande/ufullstendig dokumentasjon i søknad (gjeld berre saker etter PBL § 20-3) 2520
MANGELFULL SØKNAD b) Gjennomgang og retur av søknad som ikkje er korrekt eller innheld den minimumsdokumentasjon som er kravd i forskrift 2520
INNHENTING AV LØYVE ELLER UTTALE/SAMTYKKE FRÅ ANNA MYNDE (PBL § 21-5) Etterlysing av manglande/ufullstendig dokumentasjon i søknad (gjeld berre saker etter PBL § 20-3) 2520
ULOVLEG BYGGEARBEID Dersom søknadspliktige arbeid vert sett i gang eller teke i bruk utan løyve, vert det gitt eit tilleggsgebyr på 50 % av fullt handsamingsgebyr 12600
AVBROTE ARBEID Når ein tiltakshavar/rekvirent er årsak til at kommunen sitt arbeid blir avbrote, skal det etter vurdering betalast gebyr i høve til det som er utført eller som kommunen må utføre. (Timepris) 1260

 

 

 

Betalingssatsar for vatn og avlaup
Vatn
Vassgebyr
Kva Gebyr
Tilknytingsgebyr
Eingongsgebyr for tilknyting pr. abonnent (Abb.gebyr + forbr.gebyr) 6250
Abonnementsgebyr (fast årleg gebyr)
Næring 4869
Bustad 4869
Forbruksgebyr (variabelt årleg gebyr)
Einingspris for vatn pr. m³ 23,24
Ved bruk av vassmålar: Einingspris * forbruk
Ved stipulert forbruk: gj.snitt bruksareal BRA*spesifikt forbruk*einingspris* J faktor
Abonnentane vert plassert i aktuell gruppe etter bruksareal der følgjande forbruksgebyr er utrekna
Gruppe 1, mindre enn 150m2: 2358
Gruppe 2, 150-299 m2: 5209
Gruppe 3, større enn 300 m2: 6532
Årleg vassmålarleige
Tilknytningsdimensjon: T.o.m. 3/4” 259
Tilknytningsdimensjon: 1 ” 310
Tilknytningsdimensjon: 1 1/2 ” 478

 

Avlaup
Avløpsgebyr
Gebyr Storleik Pris
Tilknytingsgebyr
Eingongsgebyr for tilknyting pr. abonnent 6250
Årsgebyr
Abonnementsgebyr (fast årleg gebyr) Pr. abonnent
Næring 2196
Bustad 2196
Forbruksgebyr (variabelt årleg gebyr)
Einingspris for avløp pr. m3
Ved bruk av vassmålar: 27,45
Gruppe 1 < 150 m2 2894
Gruppe 2 150 - 299 m2 6090
Gruppe 3 ,> 300 m2 8022
Hytteabonnentar 0,5 x stipulert forbruksgebyr

 

 

Betalingssatsar for renovasjon

Renovasjon i Hareid kommune blir utført av det interkommunale renovasjonsselskapet Søre Sunnmøre Reinhaldsverk, SSR. Under følgjer deira avgifter:

Standardabonnement

STANDARDABONNEMENT: 

Type abonnement:

Gebyr 2023:

Gebyr 2022 (samanlikning):

Standardabonnement, dunk:

140 l brun, matavfall

140 l grøn, restavfall

140 / 240 l blå, papiravfall

 

kr 3.729,60

kr 4.662,- inkl. mva. pr. år

kr 1.554,- inkl. mva. pr. termin

 

kr 3.518,40

kr 4.398,- inkl. mva. pr. år

kr 1.466,- inkl. mva. pr. termin

Abonnement –

nedgravd løysing

kr 3.729,60

kr 4.662,- inkl. mva. pr. år

kr 1.554,- inkl. mva. pr. termin

kr 3.518,40

kr 4.398,- inkl. mva. pr. år

kr 1.466,- inkl. mva. pr. termin

Standard sekkeabonnement:

30 sekkar matavfall

15 sekkar restavfall

kr 3.729,60

kr 4.662,- inkl. mva. pr. år

kr 1.554,- inkl. mva. pr. termin

kr 3.518,40

kr 4.398,- inkl. mva. pr. år

kr 1.466,- inkl. mva. pr. termin

Redusert abonnement, dunk:

80 l brun, matavfall

80 l grøn, restavfall

80 l blå, papiravfall 

 

kr 3.484,80 

kr 4.356,- inkl. mva. pr. år

kr 1.452,- inkl. mva. pr. termin

 

kr 3.288,- 

kr 4.110,- inkl. mva. pr. år

kr 1.370,- inkl. mva. pr. termin

Redusert sekkeabonnement:  18 sekkar matavfall

12 sekkar restavfall

kr 3.484,80 

kr 4.356,- inkl. mva. pr. år

kr 1.452,- inkl. mva. pr. termin

kr 3.288,- 

kr 4.110,- inkl. mva. pr. år

kr 1.370,- inkl. mva. pr. termin

Prisdifferansen frå redusert abonnement til standardabonnement

kr 244,80

kr 306,- inkl. mva. pr. år

kr 102,- inkl. mva. pr. termin

kr 230,40

kr 288,- inkl. mva. pr. år

kr 96,- inkl. mva. pr. termin

Fritidsabonnement

Type abonnement:

Gebyr 2023:

Gebyr 2022 (samanlikning):

Fritidsabonnement; dunk 140 l, sekkar (12 stk.) eller nedgravd løysing (ca ¼ av standardprisen)

kr 926,40

kr 1.158,- inkl. mva. pr. år

kr 386,- inkl. mva. pr. termin

kr 873,60

kr 1.092,- inkl. mva. pr. år

kr 364,- inkl. mva. pr. termin

Tillegg for større dunk

240 l restavfall

kr 374,40 - pr. år pr. dunk

kr 468,- inkl. mva. pr. år 

kr 156,- inkl. mva. pr. termin

kr 352,80 - pr. år pr. dunk

kr 441,- inkl. mva. pr. år 

kr 147,- inkl. mva. pr. termin

Fritidsabonnement – ekstra;

80 l matavfall og 80 l restavfall

kr 1.058,40

kr 1.323,- inkl. mva. pr. år

kr 441,- 

kr 998,40

kr 1.248,- inkl. mva. pr. år

kr 416,-  

Slamtøming

Type abonnement:

Gebyr 2023:

Gebyr 2022 (samanlikning):

Tøming vanleg tank hushaldning

(gjeld ikkje dei som er tilknytta offentleg avløpsnett)

 

Pris inn + 25 %. Herøy / Sande fakturerer sjølve.

SSR fakturerer for Hareid og Ulstein. Evnt. overskot der går til eige sjølvkostfond.

Uendra prinsipp frå 2022.

 

Storhushald

STORHUSHALD – i tillegg til standardgebyret for utskifting til større dunkar:

 

 

Fraksjon:

 

 

Dunkstorleik:

 

Gebyr 2023 – ekskl. mva.:

 

Gebyr 2023 – inkl. mva.:

Gebyr pr. termin 2023 – inkl. mva.:

 

Gebyr 2022 (samanlikning):

Matavfall

Frå 140 l til 240 l

669,60

837,-

279,-

789,- m/mva.

Restavfall

Frå 140 l til 240 l

374,40

468,-

156,-

441,- m/mva.

Restavfall

Frå 140 l til 660 l

2.637,60

3.297,-

1.099,-

3.111,- mva.

Restavfall

Frå 240 l til 660 l

2.133,60

2.667,-

889,-

2.517,- mva.

Papiravfall

Frå 240 l til 660 l

657,60

822,-

274,-

822,- m/mva.

Dunkar på 370 l blir prisa som dunkar på 660 l.

 

STORHUSHALD – i tillegg til standardgebyret for fleire dunkar:

 

 

Fraksjon:

 

 

Dunkstorleik:

 

Gebyr 2023 – ekskl. mva.:

 

Gebyr 2023 – inkl. mva.:

Gebyr pr. termin 2023 – inkl. mva.:

 

Gebyr 2022 (samanlikning):

Restavfall

Ekstra 140 l

837,60

1.047,-

349,-

987,- m/mva.

Restavfall

Ekstra 240 l

1.344,-

1.680,-

560,-

1.584,- mva.

Restavfall

Ekstra 660 l

3.475,20

4.344,-

1.448,-

4.098,- mva.

Papiravfall

Ekstra 140 l

302,40

378,-

126,-

357,- m/mva.

Papiravfall

Ekstra 240 l

470,40

588,-

196,-

555,- m/mva.

Papiravfall

Ekstra 660 l

1.164,-

1.455,-

485,-

1.374,- mva.  

Dunkar på 370 l blir prisa som dunkar på 660 l.

Heimekompostering

Type abonnement:

Gebyr 2023:

Gebyr 2022 (samanlikning):

Heimekompostering

(gjeld kun for standardabonnement, delt abonnement og redusert abonnement)

kr 410,40,- i reduksjon på renovasjonsgebyret.  (Max to husstandar per kompostbinge)

kr 513,- inkl. mva. pr. år

kr 171,- inkl. mva. pr. termin

Same reduksjon som i 2022.  

 

Oppstart eller restart av abonnement

Type gebyr:

Gebyr 2023:

Gebyr 2022 (samanlikning):

Gebyr oppstart nytt abonnement / restart av kvilande abonnement

 

kr 944,- pr. gang

kr 1.180,- inkl. mva. pr. år

 

kr 890,40 pr. gang

kr 1.113,- inkl. mva. pr. år

Tilleggstenester

Type teneste:

Gebyr 2023:

Gebyr 2022 (samanlikning):

Utskifting av dunkar på løpande abonnement – til større eller mindre dunkar

kr 236,- pr. gang når det blir  skifta ut dunkar / dunkesett.   kr 295,- inkl. mva. 

kr 222,40,- pr. gang når det blir  skifta ut dunkar / dunkesett.   kr 278,- inkl. mva.  

Gebyr for ekstrahenting

kr 236,- pr. gang

kr 295,- inkl. mva.

kr 222,40 pr. gang

kr 278,- inkl. mva.

Avstandsgebyr *

Individuell prisfastsetting 

Som tidlegare.

Abonnementsdeling

ABONNEMENTSDELING: ( Evnt. dunkar på 370 l blir prisa som dunkar på 660 l. )

Type abonnement:

Gebyr 2023:

Gebyr 2022 (samanlikning):

Abonnementsdeling

140 l matavf., 140/240 l rest-avfall, 240 l papiravfall, minst 2 husstandar, pris pr. husstand

 

kr 3.240,-  

kr 4.050,- inkl. mva. pr. år

kr 1.350,- inkl. mva. pr. termin

 

kr 3.057,60  

kr 3.822,- inkl. mva. pr. år

kr 1.274,- inkl. mva. pr. termin

Abonnementsdeling

240 l matavfall, 660 l restavfall, 660 l papiravfall,  for 3 hus-standar, pris pr. husstand

 

kr 3.729,60

kr 4.662,- inkl. mva. pr. år

kr 1.554,- inkl. mva. pr. termin

 

Same pris som for eit standardabonnement

Abonnementsdeling

660 l matavfall, 660 l restavfall,  660 l papiravfall, minst 4 hus-standar, pris pr. husstand

 

kr 3.240,-  

kr 4.050,- inkl. mva. pr. år

kr 1.350,- inkl. mva. pr. termin

 

kr 3.057,60   

kr 3.822,- inkl. mva. pr. år

kr 1.274,- inkl. mva. pr. termin

 

ABONNEMENTSDELING – I tillegg til fastgebyret ved utskifting til større dunkar (delt på ant. husstandar):

 

 

Fraksjon:

 

 

Dunkstorleik:

 

Gebyr 2023 – ekskl. mva.:

 

Gebyr 2023 – inkl. mva.:

Gebyr pr. termin 2023 – inkl. mva.:

 

Gebyr 2022 (samanlikning):

Restavfall

Frå 240 l til 660 l

2.133,60

2.667,-

889,-

2.517,- mva.

Papiravfall

Frå 240 l til 660 l

657,60

822,-

274,-

822,- m/mva.

 

ABONNEMENTSDELING – i tillegg til fastgebyret for fleire dunkar (delt på ant. husstandar):

 

 

Fraksjon:

 

 

Dunkstorleik:

 

Gebyr 2023 – ekskl. mva.:

 

Gebyr 2023 – inkl. mva.:

Gebyr pr. termin 2023 – inkl. mva.:

 

Gebyr 2022 (samanlikning):

Restavfall

Ekstra 140 l

837,60

1.047,-

349,-

987,- m/mva.

Restavfall

Ekstra 240 l

1.344,-

1.680,-

560,-

1.584,- mva.

Restavfall

Ekstra 660 l

3.475,20

4.344,-

1.448,-

4.098,- mva.

Papiravfall

Ekstra 140 l

302,40

378,-

126,-

357,- m/mva.

Papiravfall

Ekstra 240 l

470,40

588,-

196,-

555,- m/mva.

Papiravfall

Ekstra 660 l

1.164,-

1.455,-

485,-

1.374,- mva. 

Satsar på greinplassane

Type fraksjon:

Gebyr 2023:

Gebyr 2022 (samanlikning):

Grein- og hageavfall frå hushaldningar 

Inkludert i gebyret

Som før.

Prisar for næring. Røter, jord, stein, aur, sand, greiner over 25 cm i diameter, etc. er betalingsfraksjonar også for hushaldningar.

kr 1.040,- pr. tonn

kr 1.300,- inkl. mva. pr. tonn

kr 1,04 pr. kg

kr 1,30 inkl. mva. pr. kg

kr 1.000,- pr. tonn

kr 1.250,- inkl. mva. pr. tonn

kr 1,00 pr. kg

kr 1,25 inkl. mva. pr. kg

Levering på miljøstasjonane

Type teneste:

Gebyr 2023:

Gebyr 2022 (samanlikning):

Pris pr. sekk ved kjøp av restavfallssekkar:

(Kan settast ved sidan av dei grøne dunkane på hentedagar for restavfall)

kr 38,40

kr 48,- inkl. mva.

kr 36,-

kr 45,- inkl. mva.

Levering til miljøstasjonar:

kr 2.400,- pr. tonn

kr 3.000,- pr. tonn inkl. mva.

kr 3, pr. kg inkl. mva.

kr 2.282,40 pr. tonn

kr 2.853,- pr. tonn inkl. mva.

kr 2,85 pr. kg inkl. mva.

Levering av svarte / tette sekkar til miljøstasjonar:

Gjennomsiktige plastsekkar

skal leverast!

---

Minstesum ved levering til miljøstasjonar:

kr 56,-

kr 70,- inkl. mva.

kr 52,-

kr 65,- inkl. mva.

Volumgebyr over 0,2 m3:

kr 508,- pr. m3

kr 635,- pr. m3 inkl. mva.

kr 479,20 pr. m3

kr 599,- pr. m3 inkl. mva.

Satsar for bildekk

Type fraksjon:

Gebyr 2023:

Gebyr 2022 (samanlikning):

Dekk på felg:

kr 138,40

kr 173,- inkl. mva. pr. dekk

kr 130,40

kr 163,- inkl. mva. pr. dekk

Reine dekk utan felg:

Inkludert i gebyret

Reine dekk som før.

Skitne og tilgrisa dekk:

kr 3,02 pr. kg inkl. mva.

kr 2,85 pr. kg inkl. mva.

 

Eigedomsskatt

Satsen for Hareid kommune er for 2023 3 promille.

Les meir om eigedomsskatten og korleis han blir rekna ut i denne artikkelen.

Gebyr og avgift feiing
Betalingssatsar for feiing og tilsyn
Teneste Betalingssats eks. mva Betalingssats ink. mva
Pr. bygning som har fyringsanlegg 588 735
Tillegg for ekstra røykkanal/pipe/pipeløp 160 200
For gassfyrte fyringsanlegg 282 352,50
For fritidshus som har fyringsanlegg 882 1102,50
Plombering av eldstad per gong 294 367,50
Gebyr for fritidshus blir ikkje iverksett før vi startar å tilby denne tenesta.

 

Gebyr etter forureiningslova
Gebyr etter forureiningslova
Gebyrtype Sats
2.8.1 Saksbehandlingsgebyr nye utslepp
Gebyr for behandling av utsleppsløyve i hht. kap.12 i forureiningsforskrifta 4000
Gebyr for behandling av utsleppsløyve i hht. kap.13 i forureiningsforskrifta 8000
2.8.2 Gebyr for oppfølging/kontroll/tilsyn av spredte utslepp
Gebyr belastast eigar av avløpsanlegg. Gebyr pr.anlegg/ år
Etter kap. 12 i forureiningsforskrifta 400,- Ikkje mva pliktig 400
Etter kap. 13 i forureiningsforskrifta 1200
2.8.3 Opprydding i forurensa grunn ved grave- og byggearbeid
Eingongsgebyr for saksbehandling, under 500 m² 10000
Eingongsgebyr for saksbehandling, frå og med 500 m² 15.000,- Ikkje mva pliktig 15000
2.8.4 Utslepp/ påslepp av oljehaldig vatn
Eingongsgebyr for saksbehandling av søknad 4000
2.8.5 Gebyr for tilsyn og kontroll med feitt- og oljeavskiljarar
Kommunens kostnadar med tilsyn og kontroll med feitt- og
oljeavskiljarar skal belastast eigarane av tankane. Gebyr pr. anlegg per år 400
2.8.6 Tilsyn og kontroll med nedgravde oljetankar
Tilsyn og kontroll med nedgravde oljetank. Gebyr pr anlegg 1600