Betalingssatsar og gebyr

Betalingssatsar og gebyr

Oppdatert med gebyrane for 2023

Betalingssatsar for barnehage, SFO og kulturskule
Betalingssats for barnehage
Søskenmoderasjon i barnehage er 30 prosent for barn nummer 2 og 50 prosent for barn nr 3 og fleire.
Betalingssatsar for barnehage - foreldrebetaling
Tilbod Sats utan rabatt Sats med 30 % rabatt
5 dg per veke- 100% 3000 2100
4 dg per veke - 80 % 2400 1680
3 dg per veke - 60 % 1800 1260
3 dg/2 dg per veke - 50 % 1500 1050
Før kl. 17.00 (ordinær stengetid) Pris pr. einskildtime utover standard tilbod ved faste avtalar: Inntil 3 timar 104 per time. 4 timar og meir 364
Etter kl. 17.00 (ordinær stengetid). Pris pr. einskildtime utover standard tilbod ved tilfeldig overtid 260 per på begynt time
Gjeld frå 01.01 2024-31.07 2024

Betalingssatsar barnehage - matpengar

Kjem i tillegg til den ordinære foreldrebetalinga
Betalingssatsar barnehage - matpengar
Tilbod Sats
5 dg. per veke - 100% 500
4 dg. per veke - 80% 400
3 dg. per veke - 60% 300
3 dg/2 dg. per veke - 50% 250

 

Betalingssats for SFO
Søskenmoderasjon i SFO: 30 prosent for barn nr 2 og 50 prosent for barn nr 3 og fleire.
Betalingssatsar for skulefritidsordning (SFO)
Tilbod 12 timar i veka 24 timar i veka Merknad Sats med 30% rabatt (12t / 24t) Sats med 50% rabatt (12t / 24t)
Elevar på 1. og 2. trinn Gratis 820 kroner 12-timarstilbodet kan berre nyttast etter skuletid.
Elevar på 3. og 4. trinn 2440 kroner 3260 kroner 1708 / 2282 1220 / 1630
Ferietilbod - timesats 60 kroner (inkludert mat)
Matpengar 260 kroner (på begge tilbod)

 

Betalingssats for kulturskule
Prisar per år.
Betalingssatsar for Hareid musikk- og kulturskule
Type Pris
Ordinær elevplass 3300
Elevplass kunst 3700
Instrumentleige (skulen har avgrensa med utleigeinstrument) 200
Det blir gitt 15 prosent sysken- og fleirfagsrabatt

 

 

Betalingssatsar for leige av kommunale bygg og anlegg
Skulane

Leigesatsar skulebygg - Skulane

Leigesatsar skulebygg - Skulane
Tilbod Frivillige m/inntektsgjevande arrangement Næringsliv
Klasserom, spesialrom per gong/dag 235 437
Aula, lesesal, musikkrom per gng/dag 646 1302
Leseal per gong/dag 307 604
Aula per gong/dag 235 437
Ein gymsal utan garderobe og dusj per gong/time 162 317
Ein gymsal med garderobe og dusj per gong/time 223 421
Ein gymsal med to garderobe og dusj per gong/time 254 489

 

Hareidhallen

Leigesatsar skulebygg - Hareidhallen

Dersom vaktmeister blir kalla inn av leigetakar utanom vanleg arbeidstid, må leigetakar betale ekstra for dette.
Leigesatsar skulebygg - Hareidhallen
Tilbod Leigetakarar frå Hareid Leigetakarar frå andre kommuner
1/1 hall med 2 garderobar og dusj per time 437 600
1/1 hall utan garderobar per time 273 307
2/3 hall med 2 garderobar og dusj per time 317 426
2/3 hall utan garderobar per time 186 273
1/3 hall med 1 garderobe og dusj per time 262 305
1/3 hall utan garderobe per time 147 170
1 garderobe med dusj per time 147 246
Døgnleige (meir enn 9 timar)
A. 1/1 hall med to garderobar og dusj- per døgn 3866 5057
1/1 hall utan garderobar og dusj 4098 5360
B. 2/3 hall med 2 garderobar og dusj 2971 3879
2/3 hall utan garderobar og dusj 1499 2089
C. 1/3 hall med to garderobar og dusj 1772 2762
1/3 hall utan garderobe 1072 1468
1 garderobe med dusj 1130 1501
Amfiet prer gong 1757

 

Symjehallen
Leigesatsar skulebygg - Symjehallen
Tilbod Leigesats
Vaksne 125per gong
Born 43 per gong
Familie 125 per gong
Symjehall med garderobe og dusj 464 per time
Symjehall med to garderobar og dusj 524 per time
Badstove 218 per time
Hareid kunstgrasbane
Leigesatsar skulebygg - Hareid kunstgrasbane
Tilbod Leigetakarar frå Hareid Leigetakarar frå andre kommunar
½ bane (60-64m) 155 1411
11’ar bane (64x105m) 258 2163
Kamp 2,5 time
½ bane 330 1782
Heil bane 412 2796

 

Hareid stadion
Leigesatsar skulebygg - Hareid stadion
Tilbod Leigetakarar frå Hareid Leigetakarar frå andre kommunar
Grasbana
Treningstid 1,5 time 278 1 530
Kamp 2,5 time 489 2 796
Friidrettsanlegget
Stemne per dag 335 2 714
Grusbana, utleige til anna aktivitet enn idrett 2 554 7014

 

 

Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester
Betalingssatsar for heimehjelp

Betalingssatsar for heimehjelp

Betalinga blir regulert etter kor stor inntekt brukaren har. Folketrygdas grunnbeløp (G) er per 1. januar 2024 118 620 kroner. For brukarar som har inntekt inntil 2G gjeld betalingssatsen i tabellen uavhengig av kor mange timar den enkelte brukar har fått tildelt. Over 2 G er betalingssatsen 445 kroner per time inntil ein når satsane i tabellen. Tildelte timar utover satsane i tabellen skal ikkje brukaren betale for.
Betalingssatsar for heimehjelp
TIlbod Vedtak for 2023 Vedtak for 2024 Timar
Inntil 2 G per månad – uavhengig av tildelte timar 220 240 Sentral forskrift
Over 2 G pr. månad og time 420 445 Timepris
2-3 G – maksimalsats per månad uavhengig av tildelte timar 1475 1555 Inntil 4 timar
3-4 G – maksimalsats per månad uavhengig av tildelte timar 1845 1945 Inntil 5 timar
4-5 G – maksimalsats per månad uavhengig av tildelte timar 2215 2335 Inntil 7 timar
Over 5 G – maksimalsats per månad uavhengig av tildelte timar 2500 2635 Inntil 8 timar

 

Betalingssatsar for mat frå institusjonskjøken
Betalingssatsar for mat frå institusjonskjøkken
Betalingssatsar Vedtak for 2023 Vedtak for 2024
Full kost per døgn (månad=30 dagar) 190 200
Frukost 65 70
Kveldsmat 65 70
Middag/middagsombering/sal av middag i spisesal 115 120

 

Andre betalingssatsar
Andre betalingssatsar
Tilbod Betalingssatsar 2024 Henta frå
Tryggleiksalarm per månad 400
Korttidsopphald per døgn 193 Sentral forskrift
Dagopphald 110 Sentral forskrift
Nattopphald 110 Sentral forskrift
Mellombels opphald bustad Hadartun 190 per døgn
Dagsenter 180
Langtidsopphald i institusjon Vederlag
Korttidsopphald over 60 døgn Vederlag
Kurdøgnpris institusjon 2635
Fribeløp 10000

 

Eigenandel ved institusjonsopphald

Brukarar som har langtidsopphald på institusjon betalar ein del av inntektene sine i eigenandel. Denne betalinga er regulert i forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester.

Utrekninga av eigenandelen er svært indivuduell og baserer seg på inntekter, gjeldsutgifter, type pensjon og om vedkomande har forsørgeransvar og andre forhold. Brukar, og eventuelt pårørande, skal få god informasjon om kva som ligg til grunn for berekninga av eigenandelen ved starten av opphaldet.

Svært enkelt forklart betalar brukaren 75 prosent av inntekten inntil 1 G (118 620 kroner per 1. januar 2024) og 85 prosent av inntekten over 1 G. Betalinga skal likevel avgrensast slik at alle skal ha minst 25 prosent av 1 G og eit fribeløp som for 2024 er på 9900 kroner.

Kurdøgnprisen, som avgjer maksimal eigenandel, er 2635 kroner i 2024. Det betyr at ingen betaler meir enn 2635 kroner gonger talet på dagar i månaden i eigenandel.

Etter vedtak om langtidsplass vil brukar/pårørende få tilbod om møte med sakshandsamar for informasjon om eigenbetalinga.

Etter at langtidsplass er innvilga vil brukar/pårørende få tilbod om møte med sakshandsamar.

Her vil ein legge fram dokumentasjon som er innhenta og gir grunnlag for vedtaket om eigenbetaling for langtidsplass.

Dette betalingsvedtaket er førebels. Endeleg betalingsvedtak vert utrekna etter at skatteoppgjeret for inneverande år ligg føre.

 

Betalingssatsar for bygge- og eigedomssaker
Eigedomssaker
Oppmåling, grensejustering, arealoverføring med meir
Gebyrsatsar for arbeid etter matrikkelloven
Teneste Sats
5.1.1 Oppretting av matrikkeleining og festegrunn
Areal frå 0 – 2000 m²: 30 528
Areal frå 2001 -20 000m² – auke pr. påbegynt da: 1272
Areal over 20 001m² etter medgått tid, likevel ikkje under sats for 20 000 m²
§5.1.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn av uteareal på eigarseksjon
Areal frå 0 – 2000 m²: 7632
Areal frå 2001 -20 000m² – auke pr. påbegynt da: 1272
Areal over 20 001m² etter medgått tid, likevel ikkje under sats for 20 000m²
§5.1.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon
Gebyr for oppmåling av uteareal på inntil 1eigarseksjon: 15900
Auke i gebyr for oppmåling av uteareal utover 1 eigarseksjon, pr. seksjon: 636
§5.1.4 Oppretting av anleggseigedom
Gebyr vert fastsett etter medgått tid: 1272
30 528
§5.1.5 Registrering av jordsameige
Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige vert fakturert etter medgått tid: Timepris 1272
Kostnadar som kommunen vert påført i samband med å hente inn relevante opplysningar i samband med oppmålingsforretning, vert fakturert vidare til rekvirenten
§5.1.6 Oppretting av tilleggsareal som eigen matrikkeleining som tillegg til eksisterande grunneigedom eller festegrunn.
For areal inntil 2000 m²: 30 528
For areal over 2000 m² same gebyr som pkt. § 5.1.1
§5.2 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning
Satsar etter §§5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 og 5.1.5 gjeld, i tillegg kjem eit tilleggsgebyr for oppretting av matrikkeleining før fullført oppmålingsforretning på: 6360
§5.2.1 Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saka vert trekt før den er fullført, om den må avvisast, ikkje lar seg matrikkelføre på grunn av endra heimelsforhold eller om saka av andre grunnar ikkje kan fullførast, vert gebyrsatsane sett til 1/3 etter § 5.1 og § 5.2
§5.3 Grensejustering
§5.3.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eigedomar justerast med inntil 5 % av eigedomens areal. (maksimalgrensa er sett til 500 m²).
Ein eigedom kan imidlertid ikkje avgi areal som i sum overstig 20 % av eigedomens areal før justeringa. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
Areal frå 0 – 500 m²: 19 080
§5.3.2 Anleggseigedom
For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5 % av anleggseigendomens volum, men den maksimale grensa er satt til 1000 m³
Volum frå 0 – 1000 m³: 19 080
§5.4 Arealoverføring
§5.4.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløyser dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneføremål.
Areal frå 0 – 2000 m²: 30 528
Areal frå 2001 - auke pr. påbegynt da: 1272
§5.4.2 Anleggseigedom
For anleggseigedom kan volum som skal overførast frå ei matrikkeleining til ei anna, - ikkje vere registrert på ei tredje matrikkeleining. Volum kan berre overførast til ei matrikkeleining dersom vilkåra for samanslåing er til stades. Matrikkeleininga skal utgjere eit samanhengande volum.
Volum frå 0 – 2000 m3: 30 528
Volum frå 2001 - auke pr. påbegynt 1000 m3: 1272
§5.5 Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidligare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkt: 3816
For overskytande grensepunkt, pr. punkt: 636
§5.6 Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidligare er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter: 11 448
For overskytande grensepunkt, pr. punkt: 1272
Gebyr for klarlegging av rettar vert fakturert etter medgått tid. 1272
Dersom alle grensene kring eigedomen skal gåast opp, skal det betalast gebyr etter § 5.1
§5.7. Privat grenseavtale
Gebyr vert fastsett etter medgått tid: Timepris 1272
§5.8 Andre oppmålingstekniske arbeid
Gebyr for tekniske arbeid som ikkje vert dekt av dei satsane som nemnde ovanfor, skal utreknast etter brukt tid: Timepris 1272 + mva
§5.9 Endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka
Gjer rekvirenten under saksgangen endringar i grunnlaget for matrikkelføringa av saka, opprettheld ein likevel gebyret
§5.10 Utferde matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider: 175
Matrikkelbrev over 10 sider: 350
Endring i maksimalsatsas vert regulert av Statens kartverk i takt med den årlege kostnadsutviklinga.

 

Gebyr for handsaming av reguleringsplanar
Gebyr for handsaming av reguleringsplanar
Gebyr Pris
Oppstartsmøte 13483
Reguleringsplan/vesentleg endring av reguleringsplan (PBL § 12-14 (1)) 60674
Mindre endring av reguleringsplan (PBL § 12-14 2. ledd) 33708
Konsekvensutgreiing 23596

 

 

Byggesaker
Gebyr for eigarseksjonering
Gebyr for eigarseksjonering
Gebyr Pris
Oppretting av eigarseksjonar på nybygg
Inntil 4 seksjonar 8057
Frå 4 seksjonar, tillegg pr. ny seksjon 560
Oppretting av eigarseksjonar på eksisterande bygg
Inntil 4 seksjonar 11304
Frå 4 seksjonar, tillegg pr. ny seksjon 560
Reseksjonering
Inntil 4 seksjonar 11304
Frå 4 seksjonar, tillegg pr. ny seksjon 560
Oppløysing av sameige
Oppløysing av heile sameige 4812
Saker som ikkje vert fullført
Saker som vert trekt av søkjar før handsaming startar 0
Saker som vert trekt av søkjar etter at handsaming er starta 50 % av sats etter type sak
Saker som kommunen gir avslag på 80 % av sats etter type sak
Oppretting av seksjon med tilleggsdel uteareal
Sjå forskrift om gebyrregulativ for arbeid etter matrikkellova § 5.1.3

 

Gebyr for byggesaker
Gebyr for byggesak
Gebyr Pris
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG ei brukseining (inkl. garasje , etc.) PBL § 20-3 20034
- tillegg for bueining nr. 2 til og med nr. 5 i same bygning 10017
- tillegg for bueining frå og med nr. 6 i same bygning 5342
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG Tilbygg/påbygg PBL § 20-3 opp til 100 m2 16027
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG Tilbygg/påbygg § 20-3 frå og med 101 m2 18031
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG Ombygging/bruksendring § 20-3 16695
BUSTAD- OG FRITIDSBYGG Fasadeendring, skifte av vindauge, tak og liknande § 20-3 8681
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 a) Garasje, uthus, naust inntil 100 m² 14575
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 b) Garasje, uthus, naust >100 m², tiltak etter h og i < 200 m² 16165
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 c) Industri og energiforsyningsbygg 22525
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 d) Industrihall (inkl. adm. og mindre kontorfasilitetar) 25175
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 e) Lagerbygning. Tiltak under 200 m² 16165
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 f) Rubhall, lagertelt. Tiltak under 200 m² gebyr som for b) 16165
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 g) Fiskeri- og landbruksbygning 22128
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 h) Kontor og forretningsbygg 22128
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 i) Samferdsel og kommunikasjon 22128
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 j) Restaurantbygning 22128
OPPFØRING AV BYGNING §20-3 k) Andre bygningar (bygning for overnatting, idrettsbygningar, kulturhus, sjukeheim, sjukehus, fengsel med meir 66250
ANDRE BYGG §20-3 Tilbygg, påbygg og underbygg opp til 200 m² 17225
ANDRE BYGG §20-3 Tilbygg, påbygg og underbygg mellom 201 og 500 m² 21863
ANDRE BYGG §20-3 Tilbygg, påbygg og underbygg mellom 501 og 1000 m² 24513
ANDRE BYGG §20-3 Tilbygg, påbygg og underbygg frå og med 1001 m² 33788
ANDRE BYGG §20-3 Ombygging/bruksendring 17225
TILTAK UTAN ANSVARSRETT (OGSÅ LANDBRUK) Nybygg § 20-4 13356
TILTAK UTAN ANSVARSRETT. Til/påbygg og bruksendringar § 20-4 10685
REV.TEIKNINGAR/TILLEGG/ENDRINGAR, FORNYA BYGGELØYVE § 20-3 5342
RIVING AV BYGG OG ANLEGG § 20-4 Bygg opp til 70 m2 13356
RIVING AV BYGG OG ANLEGG § 20-3 Bygg mellom 71 og 300 m2 14692
RIVING AV BYGG OG ANLEGG § 20-3 Bygg mellom 301 og 1000 m2 16027
RIVING AV BYGG OG ANLEGG § 20-3 Bygg frå og med 1001 m2 17363
HEIS, TEKN. INNSTALL., SKILT, STØTTEMURAR, MASTER, M.M § 20-3 10685
PIPER/FYRINGSANLEGG § 20-3 5342
UTANDØRSANLEGG/Anlegg (av ein viss storleik) § 20-3 22705
ANLEGG I STRANDSONA. HAMNER/FISKERIANLEGG, NYANLEGG, MOLO, KAI, FLYTEBRYGGE § 20-3 24041
ANLEGG I STRANDSONA § 20.3. Søknad om justering, fornying av løyve 5342
ANDRE SØKNADSPLIKTIGE TILTAK ETTER § 20-3 (kan vere mindre bygg, div. anlegg m.m) 13356
ANSVARSRETTAR 1336
HANDSAMING AV SØKNAD SOM SJØLVBYGGJAR (PBL kap. 22, 23 og 24) 1336
SØKNAD OM IGANGSETTINGSLØYVE eit gebyr per søknad 8014
SØKNAD OM DISPENSASJON - politisk handsaming 17363
SØKNAD OM DISPENSASJON - administrativ handsaming 6678
AVSLAG PÅ SØKNAD § 20-3 13356
AVSLAG PÅ SØKNAD § 20-4 9349
SØKNAD OM FRÅDELING/GRENSEJUSTERING 13356
MANGELFULL SØKNAD a) Etterlysing av manglande/ufullstendig dokumentasjon i søknad (gjeld berre saker etter PBL § 20-3) 2671
MANGELFULL SØKNAD b) Gjennomgang og retur av søknad som ikkje er korrekt eller innheld den minimumsdokumentasjon som er kravd i forskrift 2671
INNHENTING AV LØYVE ELLER UTTALE/SAMTYKKE FRÅ ANNA MYNDE (PBL § 21-5) Etterlysing av manglande/ufullstendig dokumentasjon i søknad (gjeld berre saker etter PBL § 20-3) 2671
ULOVLEG BYGGEARBEID Dersom søknadspliktige arbeid vert sett i gang eller teke i bruk utan løyve, vert det gitt eit tilleggsgebyr på 50 % av fullt handsamingsgebyr 13356
AVBROTE ARBEID Når ein tiltakshavar/rekvirent er årsak til at kommunen sitt arbeid blir avbrote, skal det etter vurdering betalast gebyr i høve til det som er utført eller som kommunen må utføre. (Timepris) 1336

 

 

 

Betalingssatsar for vatn og avlaup
Vatn
Vassgebyr
Kva Gebyr
Tilknytingsgebyr
Eingongsgebyr for tilknyting pr. abonnent (Abb.gebyr + forbr.gebyr) 6250
Abonnementsgebyr (fast årleg gebyr)
Næring 5033
Bustad 5033
Forbruksgebyr (variabelt årleg gebyr)
Einingspris for vatn pr. m³ 25.65
Ved bruk av vassmålar: Einingspris * forbruk
Ved stipulert forbruk: gj.snitt bruksareal BRA*spesifikt forbruk*einingspris* J faktor
Abonnentane vert plassert i aktuell gruppe etter bruksareal der følgjande forbruksgebyr er utrekna
Gruppe 1, mindre enn 150m2: 2590
Gruppe 2, 150-299 m2: 5745
Gruppe 3, større enn 300 m2: 7208
Årleg vassmålarleige
Tilknytningsdimensjon: T.o.m. 3/4” 259
Tilknytningsdimensjon: 1 ” 310
Tilknytningsdimensjon: 1 1/2 ” 478

 

Avlaup
Avløpsgebyr
Gebyr Storleik Pris
Tilknytingsgebyr
Eingongsgebyr for tilknyting pr. abonnent 6250
Årsgebyr
Abonnementsgebyr (fast årleg gebyr) Pr. abonnent
Næring 2524
Bustad 2524
Forbruksgebyr (variabelt årleg gebyr)
Einingspris for avløp pr. m3
Ved bruk av vassmålar: 31,20
Gruppe 1 < 150 m2 2590
Gruppe 2 150 - 299 m2 5745
Gruppe 3 ,> 300 m2 7208
Hytteabonnentar 0,5 x stipulert forbruksgebyr

 

 

Betalingssatsar for renovasjon

Renovasjon i Hareid kommune blir utført av det interkommunale renovasjonsselskapet Søre Sunnmøre Reinhaldsverk, SSR. Under følgjer deira avgifter:

Standardabonnement

STANDARDABONNEMENT: 

Type abonnement:

Gebyr 2023:

Gebyr 2022 (samanlikning):

Standardabonnement, dunk:

140 l brun, matavfall

140 l grøn, restavfall

140 / 240 l blå, papiravfall

 

kr 3.729,60

kr 4.662,- inkl. mva. pr. år

kr 1.554,- inkl. mva. pr. termin

 

kr 3.518,40

kr 4.398,- inkl. mva. pr. år

kr 1.466,- inkl. mva. pr. termin

Abonnement –

nedgravd løysing

kr 3.729,60

kr 4.662,- inkl. mva. pr. år

kr 1.554,- inkl. mva. pr. termin

kr 3.518,40

kr 4.398,- inkl. mva. pr. år

kr 1.466,- inkl. mva. pr. termin

Standard sekkeabonnement:

30 sekkar matavfall

15 sekkar restavfall

kr 3.729,60

kr 4.662,- inkl. mva. pr. år

kr 1.554,- inkl. mva. pr. termin

kr 3.518,40

kr 4.398,- inkl. mva. pr. år

kr 1.466,- inkl. mva. pr. termin

Redusert abonnement, dunk:

80 l brun, matavfall

80 l grøn, restavfall

80 l blå, papiravfall 

 

kr 3.484,80 

kr 4.356,- inkl. mva. pr. år

kr 1.452,- inkl. mva. pr. termin

 

kr 3.288,- 

kr 4.110,- inkl. mva. pr. år

kr 1.370,- inkl. mva. pr. termin

Redusert sekkeabonnement:  18 sekkar matavfall

12 sekkar restavfall

kr 3.484,80 

kr 4.356,- inkl. mva. pr. år

kr 1.452,- inkl. mva. pr. termin

kr 3.288,- 

kr 4.110,- inkl. mva. pr. år

kr 1.370,- inkl. mva. pr. termin

Prisdifferansen frå redusert abonnement til standardabonnement

kr 244,80

kr 306,- inkl. mva. pr. år

kr 102,- inkl. mva. pr. termin

kr 230,40

kr 288,- inkl. mva. pr. år

kr 96,- inkl. mva. pr. termin

Fritidsabonnement

Type abonnement:

Gebyr 2023:

Gebyr 2022 (samanlikning):

Fritidsabonnement; dunk 140 l, sekkar (12 stk.) eller nedgravd løysing (ca ¼ av standardprisen)

kr 926,40

kr 1.158,- inkl. mva. pr. år

kr 386,- inkl. mva. pr. termin

kr 873,60

kr 1.092,- inkl. mva. pr. år

kr 364,- inkl. mva. pr. termin

Tillegg for større dunk

240 l restavfall

kr 374,40 - pr. år pr. dunk

kr 468,- inkl. mva. pr. år 

kr 156,- inkl. mva. pr. termin

kr 352,80 - pr. år pr. dunk

kr 441,- inkl. mva. pr. år 

kr 147,- inkl. mva. pr. termin

Fritidsabonnement – ekstra;

80 l matavfall og 80 l restavfall

kr 1.058,40

kr 1.323,- inkl. mva. pr. år

kr 441,- 

kr 998,40

kr 1.248,- inkl. mva. pr. år

kr 416,-  

Slamtøming

Type abonnement:

Gebyr 2023:

Gebyr 2022 (samanlikning):

Tøming vanleg tank hushaldning

(gjeld ikkje dei som er tilknytta offentleg avløpsnett)

 

Pris inn + 25 %. Herøy / Sande fakturerer sjølve.

SSR fakturerer for Hareid og Ulstein. Evnt. overskot der går til eige sjølvkostfond.

Uendra prinsipp frå 2022.

 

Storhushald

STORHUSHALD – i tillegg til standardgebyret for utskifting til større dunkar:

 

 

Fraksjon:

 

 

Dunkstorleik:

 

Gebyr 2023 – ekskl. mva.:

 

Gebyr 2023 – inkl. mva.:

Gebyr pr. termin 2023 – inkl. mva.:

 

Gebyr 2022 (samanlikning):

Matavfall

Frå 140 l til 240 l

669,60

837,-

279,-

789,- m/mva.

Restavfall

Frå 140 l til 240 l

374,40

468,-

156,-

441,- m/mva.

Restavfall

Frå 140 l til 660 l

2.637,60

3.297,-

1.099,-

3.111,- mva.

Restavfall

Frå 240 l til 660 l

2.133,60

2.667,-

889,-

2.517,- mva.

Papiravfall

Frå 240 l til 660 l

657,60

822,-

274,-

822,- m/mva.

Dunkar på 370 l blir prisa som dunkar på 660 l.

 

STORHUSHALD – i tillegg til standardgebyret for fleire dunkar:

 

 

Fraksjon:

 

 

Dunkstorleik:

 

Gebyr 2023 – ekskl. mva.:

 

Gebyr 2023 – inkl. mva.:

Gebyr pr. termin 2023 – inkl. mva.:

 

Gebyr 2022 (samanlikning):

Restavfall

Ekstra 140 l

837,60

1.047,-

349,-

987,- m/mva.

Restavfall

Ekstra 240 l

1.344,-

1.680,-

560,-

1.584,- mva.

Restavfall

Ekstra 660 l

3.475,20

4.344,-

1.448,-

4.098,- mva.

Papiravfall

Ekstra 140 l

302,40

378,-

126,-

357,- m/mva.

Papiravfall

Ekstra 240 l

470,40

588,-

196,-

555,- m/mva.

Papiravfall

Ekstra 660 l

1.164,-

1.455,-

485,-

1.374,- mva.  

Dunkar på 370 l blir prisa som dunkar på 660 l.

Heimekompostering

Type abonnement:

Gebyr 2023:

Gebyr 2022 (samanlikning):

Heimekompostering

(gjeld kun for standardabonnement, delt abonnement og redusert abonnement)

kr 410,40,- i reduksjon på renovasjonsgebyret.  (Max to husstandar per kompostbinge)

kr 513,- inkl. mva. pr. år

kr 171,- inkl. mva. pr. termin

Same reduksjon som i 2022.  

 

Oppstart eller restart av abonnement

Type gebyr:

Gebyr 2023:

Gebyr 2022 (samanlikning):

Gebyr oppstart nytt abonnement / restart av kvilande abonnement

 

kr 944,- pr. gang

kr 1.180,- inkl. mva. pr. år

 

kr 890,40 pr. gang

kr 1.113,- inkl. mva. pr. år

Tilleggstenester

Type teneste:

Gebyr 2023:

Gebyr 2022 (samanlikning):

Utskifting av dunkar på løpande abonnement – til større eller mindre dunkar

kr 236,- pr. gang når det blir  skifta ut dunkar / dunkesett.   kr 295,- inkl. mva. 

kr 222,40,- pr. gang når det blir  skifta ut dunkar / dunkesett.   kr 278,- inkl. mva.  

Gebyr for ekstrahenting

kr 236,- pr. gang

kr 295,- inkl. mva.

kr 222,40 pr. gang

kr 278,- inkl. mva.

Avstandsgebyr *

Individuell prisfastsetting 

Som tidlegare.

Abonnementsdeling

ABONNEMENTSDELING: ( Evnt. dunkar på 370 l blir prisa som dunkar på 660 l. )

Type abonnement:

Gebyr 2023:

Gebyr 2022 (samanlikning):

Abonnementsdeling

140 l matavf., 140/240 l rest-avfall, 240 l papiravfall, minst 2 husstandar, pris pr. husstand

 

kr 3.240,-  

kr 4.050,- inkl. mva. pr. år

kr 1.350,- inkl. mva. pr. termin

 

kr 3.057,60  

kr 3.822,- inkl. mva. pr. år

kr 1.274,- inkl. mva. pr. termin

Abonnementsdeling

240 l matavfall, 660 l restavfall, 660 l papiravfall,  for 3 hus-standar, pris pr. husstand

 

kr 3.729,60

kr 4.662,- inkl. mva. pr. år

kr 1.554,- inkl. mva. pr. termin

 

Same pris som for eit standardabonnement

Abonnementsdeling

660 l matavfall, 660 l restavfall,  660 l papiravfall, minst 4 hus-standar, pris pr. husstand

 

kr 3.240,-  

kr 4.050,- inkl. mva. pr. år

kr 1.350,- inkl. mva. pr. termin

 

kr 3.057,60   

kr 3.822,- inkl. mva. pr. år

kr 1.274,- inkl. mva. pr. termin

 

ABONNEMENTSDELING – I tillegg til fastgebyret ved utskifting til større dunkar (delt på ant. husstandar):

 

 

Fraksjon:

 

 

Dunkstorleik:

 

Gebyr 2023 – ekskl. mva.:

 

Gebyr 2023 – inkl. mva.:

Gebyr pr. termin 2023 – inkl. mva.:

 

Gebyr 2022 (samanlikning):

Restavfall

Frå 240 l til 660 l

2.133,60

2.667,-

889,-

2.517,- mva.

Papiravfall

Frå 240 l til 660 l

657,60

822,-

274,-

822,- m/mva.

 

ABONNEMENTSDELING – i tillegg til fastgebyret for fleire dunkar (delt på ant. husstandar):

 

 

Fraksjon:

 

 

Dunkstorleik:

 

Gebyr 2023 – ekskl. mva.:

 

Gebyr 2023 – inkl. mva.:

Gebyr pr. termin 2023 – inkl. mva.:

 

Gebyr 2022 (samanlikning):

Restavfall

Ekstra 140 l

837,60

1.047,-

349,-

987,- m/mva.

Restavfall

Ekstra 240 l

1.344,-

1.680,-

560,-

1.584,- mva.

Restavfall

Ekstra 660 l

3.475,20

4.344,-

1.448,-

4.098,- mva.

Papiravfall

Ekstra 140 l

302,40

378,-

126,-

357,- m/mva.

Papiravfall

Ekstra 240 l

470,40

588,-

196,-

555,- m/mva.

Papiravfall

Ekstra 660 l

1.164,-

1.455,-

485,-

1.374,- mva. 

Satsar på greinplassane

Type fraksjon:

Gebyr 2023:

Gebyr 2022 (samanlikning):

Grein- og hageavfall frå hushaldningar 

Inkludert i gebyret

Som før.

Prisar for næring. Røter, jord, stein, aur, sand, greiner over 25 cm i diameter, etc. er betalingsfraksjonar også for hushaldningar.

kr 1.040,- pr. tonn

kr 1.300,- inkl. mva. pr. tonn

kr 1,04 pr. kg

kr 1,30 inkl. mva. pr. kg

kr 1.000,- pr. tonn

kr 1.250,- inkl. mva. pr. tonn

kr 1,00 pr. kg

kr 1,25 inkl. mva. pr. kg

Levering på miljøstasjonane

Type teneste:

Gebyr 2023:

Gebyr 2022 (samanlikning):

Pris pr. sekk ved kjøp av restavfallssekkar:

(Kan settast ved sidan av dei grøne dunkane på hentedagar for restavfall)

kr 38,40

kr 48,- inkl. mva.

kr 36,-

kr 45,- inkl. mva.

Levering til miljøstasjonar:

kr 2.400,- pr. tonn

kr 3.000,- pr. tonn inkl. mva.

kr 3, pr. kg inkl. mva.

kr 2.282,40 pr. tonn

kr 2.853,- pr. tonn inkl. mva.

kr 2,85 pr. kg inkl. mva.

Levering av svarte / tette sekkar til miljøstasjonar:

Gjennomsiktige plastsekkar

skal leverast!

---

Minstesum ved levering til miljøstasjonar:

kr 56,-

kr 70,- inkl. mva.

kr 52,-

kr 65,- inkl. mva.

Volumgebyr over 0,2 m3:

kr 508,- pr. m3

kr 635,- pr. m3 inkl. mva.

kr 479,20 pr. m3

kr 599,- pr. m3 inkl. mva.

Satsar for bildekk

Type fraksjon:

Gebyr 2023:

Gebyr 2022 (samanlikning):

Dekk på felg:

kr 138,40

kr 173,- inkl. mva. pr. dekk

kr 130,40

kr 163,- inkl. mva. pr. dekk

Reine dekk utan felg:

Inkludert i gebyret

Reine dekk som før.

Skitne og tilgrisa dekk:

kr 3,02 pr. kg inkl. mva.

kr 2,85 pr. kg inkl. mva.

 

Eigedomsskatt

Satsen for Hareid kommune er for 2023 3 promille.

Les meir om eigedomsskatten og korleis han blir rekna ut i denne artikkelen.

Gebyr og avgift feiing
Betalingssatsar for feiing og tilsyn
Teneste Betalingssats eks. mva Betalingssats ink. mva
Pr. bygning som har fyringsanlegg 588 735
Tillegg for ekstra røykkanal/pipe/pipeløp 160 200
For gassfyrte fyringsanlegg 282 352,50
For fritidshus som har fyringsanlegg 882 1102,50
Plombering av eldstad per gong 294 367,50
Gebyr for fritidshus blir ikkje iverksett før vi startar å tilby denne tenesta.

 

Gebyr etter forureiningslova
Gebyr etter forureiningslova
Gebyrtype Sats
2.8.1 Saksbehandlingsgebyr nye utslepp
Gebyr for behandling av utsleppsløyve i hht. kap.12 i forureiningsforskrifta 4240
Gebyr for behandling av utsleppsløyve i hht. kap.13 i forureiningsforskrifta 8480
2.8.2 Gebyr for oppfølging/kontroll/tilsyn av spredte utslepp
Gebyr belastast eigar av avløpsanlegg. Gebyr pr.anlegg/ år
Etter kap. 12 i forureiningsforskrifta 400,- Ikkje mva pliktig 424
Etter kap. 13 i forureiningsforskrifta 1272
2.8.3 Opprydding i forurensa grunn ved grave- og byggearbeid
Eingongsgebyr for saksbehandling, under 500 m² 10600
Eingongsgebyr for saksbehandling, frå og med 500 m² 15.000,- Ikkje mva pliktig 15900
2.8.4 Utslepp/ påslepp av oljehaldig vatn
Eingongsgebyr for saksbehandling av søknad 4240
2.8.5 Gebyr for tilsyn og kontroll med feitt- og oljeavskiljarar
Kommunens kostnadar med tilsyn og kontroll med feitt- og
oljeavskiljarar skal belastast eigarane av tankane. Gebyr pr. anlegg per år 424
2.8.6 Tilsyn og kontroll med nedgravde oljetankar
Tilsyn og kontroll med nedgravde oljetank. Gebyr pr anlegg 1696

 

 

Du finn også alle gebyr og avgifter samla i dette dokumentet. (PDF, 560 kB)