Vil du vere med på å påverke framtidas helse- og omsorgstenester?

Hareid kommune skal få ny helse- og omsorgsplan. Vi ønsker å involvere brukarar, pårørande, innbyggarar og politikarar så tidleg som mogleg.

Klikk for stort bilete Pexels.com  

 

Det er viktig med tidleg involvering og det å legge ut planprogrammet på offentleg høyring er ein god måte å få dette til på. Allereie no kan du som politikar, brukar, pårørande og innbyggjar seie noko om kva de tenkjer er viktig for framtida og kva vi bør leggje vekt på i arbeidet med sjølve planen.

Det er lagt opp til å følgje prosessen i plan- og bygningslova i størst mogleg grad.

Planprogrammet vert lagt ut til offentleg høyring i 4 veker, frist for tilbakemelding  18.05.21.

Her kan du lese heile forslaget til planprogram – lenke (PDF, 869 kB)

Planen vi har er frå 2011 og utviklinga har vore stor sidan den gang. Samhandlingsreforma vart sett i verk 01.01.12. Sentral reform som Leve heile livet kom i 2019, og lokalt har velferdsteknologien etter kvart fått plass.

Målet må vere at planen vert eit styringsverktøy som både folkevalde og administrasjonen får eigarskap til; ein plan som alle ynskjer å stille seg bak å følgje opp samla.

Helse- og omsorgssektoren i kommunen står framfor store utfordringar. Folketalsframskrivinga viser at det vert stadig fleire eldre i kommunen i åra som kjem. Samstundes kjem yngre aldersgrupper inn med ein stadig større del av brukarandelen.

 

Områder vi vil fokusere på

I planarbeidet skal mellom anna følgjande leggast til grunn/takast omsyn til:

 • folketalsutvikling og alderssamansetnad
 • utviklingstrekk for helsetilstanden i befolkninga
 • FNs berekraftsmål som er verda sin felles arbeidsplan for å kjempe mot ulikskap, utrydde fattigdom og stoppe klimaendringane
 • Leve heile livet

Nasjonale, regionale og lokale føringar gjer at vi vil fokusere på følgande område:

 1. Ansvar for eige liv
 2. Samarbeid/samhandling
 3. Berekraftig utvikling og innovasjon
 4. Framtidsretta organisering og dimensjonering av tenestene

 

Ansvar for eige liv

Nøkkelord:

 • fokus på førebyggande og helsefremjande arbeid
 • påverke eigen kvardag

Samarbeid - samhandling

Nøkkelord:

 • aktiv brukar- og pårørandeinvolvering (brukarmedverknad)
 • tverrfagleg samarbeid og koordinerte tenester

Berekraft, utvikling og innovasjon

Nøkkelord:

 • digitalisering og velferdsteknologi

Framtidsretta organisering og dimensjonering av tenestene

Nøkkelord:

 • god kompetanse og kvalitet
 • fokus på teneste til særleg sårbare grupper

 

Frist for uttale er sett til fire veker frå kunngjering - det vil seie 18. mai.

Alle merknadar må vere skriftlege og sendast til kommunen innan 18. mai 2021. Merknadar kan sendast til postmottak@hareid.kommune.no eller til Rådhusplassen 5, 6060 Hareid. 

 

Hareid kommune skal få ny helse- og omsorgsplan. Vi ønsker å involvere brukarar, pårørande, innbyggarar og politikarar så tidleg som mogleg.

 

Det vert med dette varsla oppstart av arbeidet med trafikktryggingsplan for Hareid kommune.

Merknadsfrist 11.05.19