Den 24. oktober vedtok kommunestyret i sak KST- 88/19 å legge ut forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forureingsregelverket for Hareid kommune på høyring.

  

Kva skal Hareid kommune vere i framtida? Kva mål skal vi strekke oss etter? Du kan seie di meining allereie no.

  

 I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 vert Detaljregulering med namn Åsen/Engeskardet lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Det vert med dette varsla oppstart av arbeidet med trafikktryggingsplan for Hareid kommune.

Merknadsfrist 11.05.19