Trafikktryggingsplan varsel om oppstart og offentleg ettersyn

Det vert med dette varsla oppstart av arbeidet med trafikktryggingsplan for Hareid kommune.

Merknadsfrist 11.05.19

Hovudmålet med trafikktryggingsplanen er å gi alle born i kommunen ein trygg skuleveg, samt legge til rette for fysisk fostring, rekreasjon og folkehelse ved trygg tilkomst til turområde, badestrand mm. Ein heilskapleg plan for vegnettet og gangvegsystemet skal ligge til grunn for prioriteringar og utbygging.

Trafikktryggingsplan - Annonse (PDF, 164 kB)

Innspel eller merknadar kan sendast til:
Nordplan AS
Notenesgata 14
6002 Ålesund

eller på e-post:
gfo@nordplan.no og kopi til postmottak@hareid.kommune.no

Spørsmål kan rettast til:
Gudveig Fure Oksholen på tlf. 94 01 52 39 eller pr. e-post.