Handlings- og økonomiplan 2023-2026

Her finn du all informasjon du treng for å halde deg oppdatert på budsjettet for neste år og økonomiplanen i åra som kjem.

Trykkar du på «knappane» over kjem du direkte til dei ulike temaartiklane og dokumenta.

17. november: Formannskapet fekk fyrste innsyn i budsjettdokumentet. Då orienterte kommunedirektør og økonomileiar om budsjettet og korleis administrasjonen hadde jobba.

22. november: Kommunedirektør og økonomileiar orienterte om handlings- og økonomiplan 2023-2026. Orienteringa vart sendt digitalt.

Den politiske handsaminga av budsjettet startar med handsaming i hovudutvala, næring- og miljøutvalet og levekårsutvalet. Eldreråd, ungdomsråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne  var ogs¨tilstade under orienteringa. Dei kan levere uttale til budsjettet.

23. november: Formannskapet handsama budsjettet. Vedtaket dei gjer blir lagt ut til høyring. 

23. november – 7. desember: Alle som ønsker de kan sende inn høyringssvar. Les meir om korleis her.

8. desember: Kommunestyret vedtek endeleg budsjett.